Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. §-ában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának egyetértésével - a következőket rendeli el:


1. §


A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) ökormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése a következő, g) ponttal egészül ki:


„g) szántóföldi öntözés vízjogi engedély beszerzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról.”


2. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.                          Czeglédi Gyula                                                    Dr. Korpos Szabolcs

                           polgármester                                                                  jegyző