Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23


Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésérőlNóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Nóráp Község Önkormányzat polgármestere a vészhelyzet  kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét                                                                           19.239.265  Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                                    19.239.265  Ft-ban

         


 1. költségvetési kiadását                                                                           31.857.824  Ft-ban


 ba) működési költségvetési kiadását                                                   24.932.900  Ft-ban

ebből:

 személyi jellegű kiadások                                                                                  7.350.000  Ft-ban

 munkaadókat terh. Járulékok                                                                 1.095.000  Ft-ban

            dologi kiadások                                                                                        13.235.000  Ft-ban

 ellátottak pénzbeli juttatása                                                                     1.763.000  Ft-ban

 egyéb működési célú kiadások                                                              1.489.900  Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                              6.801.000 Ft-ban

ebből:                                                              

  a felújítások előirányzatát                                                                      6.801.000  Ft-ban


bc) tartalék                                                                                                123.924 Ft-ban


     c)   finanszírozási kiadását                                                                         668.731 Ft-ban

            ebből:

              ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése                                   668.731 Ft-ban


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 13.287.290 Ft-ban állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 13.287.290  Ft


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


 1. az általános tartalék összegét 123.924  Ft-ban hagyja jóvá.


 1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 2 főben hagyja jóvá.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése

3. §


 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.


 1. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.


 1. A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.


 1. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.


 1. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.


 1.  A Képviselő-testület a kiadások között 123.924  Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.


Az Önkormányzat  költségvetése

4. §


  A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


6. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

7. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.


Átmeneti gazdálkodás

9. §


 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2021. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Nóráp, 2021. február 15.


                          Antalné Ihász Mária                               Kissné Szántó Mária

   polgármester                                            jegyzőZáradék:

 A rendelet kihirdetve:

Nóráp, 2021. február 22.

                                                                          Kissné Szántó Mária

                                                                             jegyző