Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét 24.064.624 Ft-ban12

aa) működési költségvetési bevételét 21.384.823 Ft-ban13

ab) finanszírozási költségvetési bevételét 600.817 Ft-ban14


 1. költségvetési kiadását 44.987.480 Ft-ban15


ba) működési költségvetési kiadását 22.352.803 Ft-ban16

ebből:

- személyi jellegű kiadások 5.917.985 Ft-ban17

- munkaadókat terh. Járulékok 1.214.178 Ft-ban18

- dologi kiadások 12.873.617 Ft-ban19

- ellátottak pénzbeli juttatása 1.036.974 Ft-ban20

- egyéb működési célú kiadások 1.310.049 Ft-ban21


bb) felhalmozási költségvetési kiadását 20.426.511 Ft-ban22

ebből:

- a beruházások előirányzatát 999.998 Ft-ban23

- a felújítások előirányzatát 16.168.669 Ft-ban24

- egyéb felhalmozási kiadások 3 257.844 Ft-ban25


bc) tartalék 2.208.166 Ft-ban26


c) finanszírozási kiadását 513.713 Ft-ban

ebből:

- ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 513.713 Ft-ban


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 20.835.752 Ft-ban9 állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 20.835.752 Ft10


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


 1. az általános tartalék összegét 2.208.166 Ft-ban27 hagyja jóvá.


 1. az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 2 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.A költségvetés részletezése

3. §

 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.

 2. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.

 3. A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.

 4. A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

 5. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

 6. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

 7. A Képviselő-testület a kiadások között 2.208.166 Ft28 általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

 8. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet mutatja be.Az Önkormányzat költségvetése

4. §

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.A 2017. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.6. §

 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.A gazdálkodás szabályai

7. §

 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.Átmeneti gazdálkodás

9. §

 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2017. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2017. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nóráp, 2017. február 9.


Stankovics Ferenc sk Bóka Istvánné sk

polgármester jegyző


Záradék

A rendelet kihirdetve:

Nóráp, 2017. február 23.


Bóka Istvánné sk,.

jegyző1-11 Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 10/2017(X.25.) Önkormányzati rendelete alapján.

12-28Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 2/2018(V.31.)Önkormányzati rendelete alapján.