Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 05. 13


Nóráp   Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017.(V.12.).  önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékérőlNóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló  2010. évi I. törvény 96. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya Nóráp község közigazgatási területén történő házasságkötés során e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

      (2) Hivatali helyiségen kívüli helyszín alatt a Nóráp Kossuth  utca 48. szám alatti helyiségen kívül minden más helyszín  értendő.

      (3) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés

        a) hétfő-csütörtökön   16.00-19.00 óráig

        b) péntek-szombaton  14.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.


2.§ A házasulandók

(1) a)  hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért 10.000.-Ft

      b)  hivatali munkaidő és hivatali helységen kívüli házasságkötésért  20.000.-Ft

      c) a hivatali  munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 15.000.-Ft    

      többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasulók valamelyikének közeli  

      halállal fenyegető egészségi állapota esetén.


(3) ) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a házasulók valamelyike

        (vagy ha  mindketten) nórápi    lakos.

(4) A házasulandók az (1) bekezdésben foglaltakon túl a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés során az alábbi térítésmentes  többletszolgáltatást választhatják:

  1. gépi zeneszolgáltatás
  2. gyertyagyújtás
  3. pezsgőfelszolgálás
  4. szülőköszöntés

(5) A (4) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatás igénybevétele esetén a szülő köszöntéshez szükséges virágcsokrot, a pezsgő szervírozásához szükséges pezsgőt a szolgáltatást igénybevevők biztosítják.


3.§ (1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helységen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul. Kérelem nyomtatvány a rendelet 1. melléklete.

       (2) A kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően, a kérelem benyújtásától számított 8 naptári napon belül dönt.

       (3) A házasulandók a többletszolgáltatási díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző hét utolsó munkanapjáig kötelesek az önkormányzat 11748045-15426792 számú költségvetési elszámolási számlájára készpénz-, vagy banki átutalási megbízás útján  átutalni, vagy házipénztárba befizetni, és a befizetés tényét igazolni.


4.§ A házasságkötés lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt eseményenként

      a)  hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért 7.500.-Ft

      b) a hivatali  munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 7.500.-Ft   

      c)  hivatali munkaidő és hivatali helységen kívüli házasságkötésért  10.000.-Ft díjazás

      illeti meg.


5.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


       (2) E rendelet hatálybalépésével a 7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


      (2) E rendeletnek a rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell   

     alkalmazni.
Nóráp  , 2017. május 10.


                                        Stankovics Ferenc                            Bóka Istvánné

                                        polgármester                                     jegyzőA rendelet kihirdetve:

2017. május 12.Bóka Istvánné

jegyző
1.melléklet  3/2017./V.12./ önkormányzati rendelethezK É R E L E M


hivatali helyiségen*  illetve időn kívüli* házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük, hogy ......................... községben ............... év  ................................. hónap  ......... napjára tervezett házasságkötésünket  a hivatali helyiségen* illetve hivatali időn* kívül engedélyezni szíveskedjen.


NÉV: 

Születési hely, idő:

Lakcím:NÉV:

Születési hely, idő: 

Lakcím:


A házasságkötés tervezett időpontja: ..........................................................................


A hivatali helyiségen kívüli helyszín:


......................................................................................................................................


Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnél hivatali helyiségen kívül, ha

a)  a tanúk jelenlétét biztosítjuk,

b)  gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről

c)  gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról

d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyv biztonságos szállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének  feltételeiről.


..................................., ........... év .............................. hó ......... nap----------------------------------------------                                     ---------------------------------------------

                   aláírás                                                                                       aláírásA házasságkötés tervezett helyszínét megtekintettem, az engedély kiadását javaslom.


..................................., .......... év ............................. hó .......... nap                                                           -------------------------------------------------------

                                                                                                      anyakönyvvezető

* megfelelő rész aláhúzandó