Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 19 - 2016. 11. 19
Nóráp      Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nóráp   község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.)  3. §. (1) bekezdése kiegészül a


„h) temetési támogatás ”


felsorolással.(2) Az Szr. 3.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„A rendkívüli települési támogatás az (1) bekezdés a), b), e), f) h), pont alapján eseti jellegü, az (1) bekezdés c), d) g) pont alapján havi rendszerességgel is adható.”(3) Az Szr. 3. §. (8) bekezdésében lévő szöveg törlésre kerül,helyébe


„hatályát vesztette 2015.08.31”


szöveg kerül.(4) Az Szr. 3.§. (9)-(10) és (14)   bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(9) Települési támogatás temetési költségek viseléséhez – jövedelemre tekintet nélkül – is nyújtható akkor, ha az eltemettető nórápi  lakóhellyel rendelkezett A támogatás igényléséhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. A temetési célú támogatási igényt a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani.


(10) A temetési költség viseléséhez nyújtott települési támogatás összeg 20.000 Ft.”


„(14) A tanévkezdési támogatás biztosításának feltétele tanulók esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.”(5) Az Szr. 3.  §.  (15)-(18) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(15) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület  hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül  -  rendkívüli települési támogatást biztosít  azoknak a családoknak, ahol  Nóráp  lakóhellyel rendelkező és Nóráp  településen életvitelszerűen élő, a tárgyév december 31-ig 60. életévét betöltött családtag van, vagy 18 év alatti gyermeket nevelnek.

(16) A képviselő-testület természetbeni juttatásként december 6-án a 14. év alatti gyermekek részére édességcsomagot biztosít.

(17)  A képviselő-testület legkésőbb a tárgyév november 30-ig határozatban állapítja meg a (15)-(16) bekezdésben meghatározott támogatások mértékét az éves költségvetési lehetőségei függvényében.

(18) A tanévkezdési támogatás és a  karácsony előtti támogatás természetbeni juttatásként is adható.2.§.


A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.Nóráp    2016. november 3.
Stankovics  Ferenc                                                Bóka Istvánné

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2016. novrember 18.


Bóka Istvánné

jegyző