Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 28 - 2017. 05. 26

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlNóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  2015. évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét                                                                         17.673 E Ft-ban13

aa) működési költségvetési bevételét                                                  17.673 E Ft-ban

     b)  belföldi finanszírozási bevételét                                                          750 E Ft-ban14


     c) költségvetési kiadását                                                                              30.929 E Ft-ban15


 ca) működési költségvetési kiadását                                                   15.512 E Ft -ban16

ebből:

 - személyi jellegű kiadások                                                                   3.529 E Ft-ban17

- munkaadókat terh. járulékok                                                                  813 E Ft-ban18

- dologi kiadások                                                                                      8.354 E Ft-ban19

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                                 1.771 E Ft-ban 20

- egyéb működési célú kiadások                                                                      1.045 E Ft -ban21


cb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                        11.546 E Ft-ban22

ebből:

 - a felújítások előirányzatát                                                                   5.546 E Ft-ban23

 - egyéb felhalmozási kiadások                                                           6 000 E Ft-ban


cc) tartalék                                                                                          3.242 E Ft -ban24cd) finanszírozási kiadását                                                                   629 E Ft -ban25

ebből:                                                               

            -államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  629 E Ft-ban


d)  költségvetési egyenlegének összegét: - 12.506 E Ft-ban állapítja meg


e)  a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának     

igénybevétele 12.506 E Ft

f)  a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


g)  az általános tartalék összegét 3.242 E Ft -ban hagyja jóvá.


h)  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 1 főben, a közfoglalkoztatottak   

 éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.A költségvetés részletezése

3. §


 1. Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 3. melléklet mutatja be.
 2. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4.melléklet mutatja be.
 3. A költségvetési hozzájárulásokat az 5.melléklet mutatja be.
 4. A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.
 5. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
 6. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
 7.  A Képviselő-testület a kiadások között 428 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
 8. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet mutatja be.
Az Önkormányzat  költségvetése

4. §


  A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai

7. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Átmeneti gazdálkodás

9. §


 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2015. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2015. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.


Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Nóráp, 2015. február 23.                              Stankovics Ferenc                                  Bóka Istvánné

  polgármester                                        jegyzőZáradék


 A rendelet kihirdetve:

Nóráp, 2015. február 23.Bóka Istvánné

     jegyző1-6 Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 4/2015 (V.6.) Önkormányzati rendelete alapján.


7-12 Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 7/2015 ( IX.15.) Önkormányzati rendelete alapján.


13-25 Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 3/2015. (V.27.)  Önkormányzati rendelete alapján.