Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékról

Hatályos: 2017. 12. 21 - 2019. 02. 27


(Egységes szerkezetben a módosító 18/2015. (VI.11.), 5/2016 (I.28.), 12/2016. (V.12.), 5/2017. (II.23.) és a 23/2017. (XII.21.) Ör-tel.)


Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja:


I. rész


Bevezető rendelkezések


I. FEJEZET


A szabályozás célja


1. §


(1)  Jelen rendelet célja a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élők egészségének védelme, a természeti és épített környezet megóvása a hulladékgazdálkodás eszközrendszerével, a keletkező hulladék által okozott környezetterhelés minimálisra szorítása, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányban történő hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


(2)  Jelen rendelet céljai elérése érdekében Hajdúszoboszló város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy az


a) a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,

b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(3)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodási célok megvalósítása érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt követelményeket, szabályozza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános szabályait, az érintettek jogait és kötelezettségeit.Alapelvek


2. §


(1)  Az Önkormányzat fenti célok érdekében a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás keretében közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.[1]


(2)  Az Önkormányzat a jogi szabályozás eszközrendszerével arra törekszik, hogy a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezet terhelésének csökkentése érdekében a lehető legkisebb mértékűre szorítsa. Ezen cél érdekében érvényesíti a megosztott felelősség elvét, mely alapján a hulladékgazdálkodás körébe tartozó szereplők felelősségét részletesen szabályozza.II. FEJEZET


Alapfogalmak


3. §


Jelen rendelet alkalmazásában:


a.) hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten gyűjtött hulladék, valamint a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott gyűjtőhely;


b.) hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló gyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére szolgál a közszolgáltatást igénybe vevők részére,


c.) ingatlan: minden olyan önálló rendeltetésű gazdasági vagy lakóegység, amely gazdasági célt szolgál vagy emberek állandó vagy ideiglenes tartózkodását teszi lehetővé.III. FEJEZET


Általános rendelkezések


4. §


Az Önkormányzat a jelen rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. Ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.A közszolgáltatás hatálya


5. §


(1)  A közszolgáltatás területi hatálya Hajdúszoboszló város közigazgatási területére terjed ki.[2]


(2)

a) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál[3] keletkező, összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési szilárd hulladékra.[4]


b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten gyűjtött hulladékra, a hulladékudvarban átvett hulladékra, valamint a lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.


c) A gazdálkodó szervezetnek minősülő ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki a rendelet hatálya, ha a gazdálkodó szervezet a hulladékról szóló törvény alapján a hulladékot a közszolgáltatónak adja át.


(3)  Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


(4)  Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében teljesítésre kizárólagosan jogosult a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.), amely közszolgáltatónak (továbbiakban: Közszolgáltató) minősül. A Közszolgáltató Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és egyben köteles is..[5][6]


(5)  A Közszolgáltató alvállalkozója Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljeskörű teljesítésére jogosult és egyben köteles is. Az alvállalkozó Közszolgáltató köszszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:100%.[7]II. rész


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


I. FEJEZET


Az Önkormányzat feladatai


6. §


Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.[8] Az Önkormányzat feladata e tekintetben különösen:


a.)  a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításra történő átadásának megszervezése;

b.)  a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval a szerződés megkötése, mely szerződésben a magasabb szintű jogszabályokban (így különösen Ht.-ben) foglaltakon túl a legalább az alábbiakról rendelkezni kell:

- tájékoztatási kötelezettség teljesítése,

- tevékenység ellátásának részletszabályai;[9][10]

c.)  gondoskodás a települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;

d.) [11]

e.)  a települési szilárd hulladékkal kapcsolatosan megállapított hatósági jogkörök gyakorlása.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


7. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:


a.)  az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a Közszolgáltató által biztosított, illetve az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve eseti elszállítására, ártalmatlanításra történő átadására;[12]

b.)  a természetes személy ingatlanán összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő - begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására, ártalmatlanításra történő átadására;[13]

c.)  komplex hulladékgazdálkodási telep (hulladékudvar, átrakóállomás, komposztálótér) működtetésére és üzemeltetésére;

d.)  hulladékgyűjtő szigetek működtetésére és üzemeltetésére;

e.)  az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére és újrahasznosításra történő átadására;

f.)  háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvételére és átmeneti elhelyezésére a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadására.[14]II. FEJEZET


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. §


(1)  A Közszolgáltató kötelessége a jelen rendeletben meghatározottak szerint különösen:


a.)  a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott, illetve az ingatlanhasználó tulajdonát képező gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, hasznosítása, ártalmatlanításra történő átadása;

b.)  a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése, hasznosításra történő átadása;

c.)  a természetes személy ingatlanán összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a Közszolgáltató által meghatározott időpontban, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő - begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanításra történő átadása;

d.)  háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele és átmeneti elhelyezése a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadása; komplex hulladékgazdálkodási telep üzemeltetése;[15]

e.)  komplex hulladékgazdálkodási telep üzemeltetése.


(2)  A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.[16]


(3)  A Közszolgáltató köteles az Önkormányzat Képviselő-testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.[17]


(4)  A Közszolgáltató amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, ezen hulladékkezelési közszolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülönítetten kezelni.III. rész


A közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségek és jogosultságok


I. FEJEZET


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


9. §


(1)  Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére történő megfizetésére.[18][19]


(2)  Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd hulladék nincs vagy nem keletkezik.


(3)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepjéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, s a közszolgáltatás díját a Koordináló szerv részére megfizetni.[20]10. §


(1)  Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.


(2)  Az ingatlanhasználó a keletkező többlethulladékot – a rendelet keretein belül – a hulladékudvarra maga is elszállíthatja díjfizetés mellett, amennyiben egyébként a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást is igénybe veszi. A hulladékudvarra történő kiszállítással az ingatlanhasználó önmagában nem tesz eleget a közszolgáltatás igénybevételére irányuló kötelezettségének.


(3)  Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:


a.)  a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést aláírja;

b.)  a közszolgáltatási díjat fizesse meg;

c.)  a települési szilárd hulladékot elkülönítetten gyűjtse;

d.)  a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot külön gyűjtse és azt a Közszolgáltatónak átadja, amennyiben annak átvételére a Közszolgáltató kötelezett;

e.)  az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, a keletkező települési szilárd hulladékot jelen rendeletben foglaltak szerint gyűjtse és adja át Közszolgáltatónak;

f.)  a hulladék gyűjtése során általában elvárható gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa;

g.)  az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, hulladékot feleslegesen ne bocsásson ki.


(4)  Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, e tény bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül köteles az ingatlanhasználó ezen tényt bejelenteni Közszolgáltató irányában.II. FEJEZET


A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok


11. §


A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében a gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a Ht. 31. § (2) bekezdésben foglaltak alapján egyéb módon nem gondoskodik.III. FEJEZET


Természetes személy ingatlanhasználóval, illetve társasházakkal (lakásszövetkezetekkel) megkötendő szerződés tartalmi elemei


12. §


A szerződésben meg kell jelölni:


a.)  a szerződő fél nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

b.)  a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,

c.)  a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,

d.)  a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,

e.)  a teljesítés helyét,

f.)  az ürítési gyakoriságot,

g.)  az igénybe venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,

h.)  a gyűjtőedények használatának jogcímét,

i.)  az irányadó jogszabályok meghatározását,

j.)  a szerződés módosításának feltételeit,

k.)  a szerződés megszűnésének eseteit.IV. FEJEZET


A gazdálkodó szervezetekkel megkötendő szerződés tartalmi elemei


13. §


(1)  A szerződésben meg kell határozni:


a.)  gazdálkodó szervezet nevét, címét, cégjegyzék, vagy egyéb nyilvántartási számát, adószámát, bankszámlaszámát,

b.)  a közszolgáltatás igénybevételének jogcímét,

c.)  a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,

d.)  a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját,

e.)  a teljesítés helyét,

f.)  az ürítés gyakoriságát,

g.)  a gyűjtőedények használatának jogcímét,

h.)  a gazdálkodó szervezet által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe kívánja venni, az igénybe venni kívánt gyűjtőedényzet nagyságát,

i.)  a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv részére, a Koordináló Szerv által meghatározott gyakorisággal és módon köteles megfizetni,[21]

j.)  az irányadó jogszabályok meghatározását,

k.)  a szerződés módosulásának feltételeit,

l.)  a szerződés megszűnésének eseteit.


(2)  [22]


(3)  [23]V. FEJEZET


14. §[24]


Nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség [25] [26]


15. §[27]


(1)  A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, a hulladék nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik.


(2)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.VI. FEJEZET


A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


16. §


(1)  Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatási szerződés aláírása keletkezteti, ennek hiányában azt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.[28]


(2)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használóját írásban köteles értesíteni, vagy azokat felhívás nyilvános úton történő megjelentetése útján közzétenni. Az ingatlanhasználó az értesítés vagy felhívás alapján a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés aláírásának megtagadása vagy elmulasztása esetén is köteles az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás igénybevételére és a közszolgáltatási díj megfizetésére.[29]


(3)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyileg szabályozott feltételeiben bekövetkező változásokról a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználót tájékoztatni.


Hulladékszállítás rendje


17. §[30]


(1)  A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát jelen rendelet határozza meg. A rendelet keretei között a Közszolgáltató jogosult a napi, illetve heti szállítási napok meghatározására, melyet köteles honlapján nyilvánosságra hozni.


(2)  A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot Hajdúszoboszló város közigazgatási belterületén köteles szeptember 1. és május 31. közötti időszakban heti egy alkalommal, míg június 1. és augusztus 31. közötti időszakban heti két alkalommal elszállítani.


(3)

a) A házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében a szállítás gyakorisága heti egy alkalom.

b) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papír, műanyag, fém hulladékot a Közszolgáltató által biztosított 80 literes zsákban kell gyűjtenie az ingatlanhasználónak, gyűjtésére a Közszolgáltató házhoz menő gyűjtést szervez.

c) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül az üveg hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett - 1. számú mellékletben meghatározott helyszínen található - hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

d) A b) és c) pontokban meghatározottak nem terjednek ki a sűrűn lakott társasházi városrészekre, ahol az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

e) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek esetében az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása szükség szerint, de legalább kéthetente történik.[31]


(4)  A jelen rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlanhasználónak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál átvett és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti vagy jelen rendelet 10. § (2) bekezdése szerint kiszállíthatja a hulladékudvarra.[32]


(5)  Ha a Közszolgáltató által meghatározott rendszeres szállítási nap ünnepnapra esik, a Közszolgáltató a hulladékot előre meghatározott másik napon köteles elszállítani, mely időpontról Közszolgáltatónak a közszolgáltatást igénybe vevőket előre értesíteni kell.


(6)  Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Külön díjfizetés ellenében soron kívüli ürítés is igényelhető Közszolgáltatótól.


(7)  Amennyiben a lom gyűjtése a Közszolgáltatónál keletkező elháríthatatlan ok miatt az előre meghirdetett időpontban meghiúsul, Közszolgáltató köteles új időpontot kijelölni, melyről az ingatlanhasználókat köteles tájékoztatni.


Hulladékgyűjtő edényzet


18. §


(1)  Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző, a károsítást kizáró módon köteles gyűjteni. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó tulajdonát képező, vagy a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényzetet köteles igénybe venni.


(2)  Lakóingatlan esetén a gyűjtőedényzet méretének és számának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy csak a Közszolgáltató által rendszeresített és az (5) bekezdésben meghatározott űrtartalmú edényzetek között lehet választani. Társasházak és lakásszövetkezetek esetén az önálló egységek számát figyelembe véve kell meghatározni a gyűjtőedényzet méretét és számát.


(3)  Ha az ingatlanhasználó által igénybe vett gyűjtőedényzet nagysága legalább 2 egymást követő ürítés során nem elegendő a keletkező hulladék gyűjtésére, a Közszolgáltató jogosult felszólítani az ingatlanhasználót nagyobb űrmértékű edényzet beszerzésére. Amennyiben ennek az ingatlanhasználó nem tesz eleget, a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényzetet kihelyezni és a Koordináló szerv felé az adatszolgáltatást ennek megfelelően teljesíteni.[33]


(4)  Ha a Közszolgáltató a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, ezen tényt az ingatlan használója vagy meghatalmazottja köteles írásban igazolni átvételi igazolás aláírásával.


(5)  A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott, a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített típusú gyűjtőedényből történik, akár a Közszolgáltató, akár az ingatlanhasználó tulajdonát képezi.

„A gyűjtőedényzetek mérete a következő:[34]

  • 60 literes,
  • 80 literes,
  • 120 literes,
  • 240 literes,
  • 1100 literes.”


(6)[35] a) A lakóingatlant egyedül es életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó számára a 60 literes gyűjtőedényzet választásához szükséges igazolást a jegyző állítja ki.


b) Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy a természetes személy a lakóingatlant az év jelentős részében otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


c) A lakóingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás adataival, az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania.


19. §


(1)  Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése során köteles általában elvárható gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(2)  Az ingatlanhasználó köteles írásban vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben a Közszolgáltató köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet az ingatlanhasználó részére bocsátani, míg az ingatlanhasználó köteles a többletdíjat megfizetni a Koordináló szerv részére.[36]


(3)  Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával megjelölt hulladékgyűjtő zsákba helyezheti azt ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.


(4)  [37]


20. §


(1)  Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének tisztán tartásáról. A Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben történő eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles az így keletkezett kárt megtéríteni Közszolgáltató részére.


(2)  A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedényzet szükség szerinti javításáról, cseréjéről, esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles intézkedni.


(3)  Tilos a közterületen szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényzetből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.


(4)  A hulladék gyűjtése során bekövetkező szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényzetből történő hulladék gyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani.


21. §


(1)  A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetet több ingatlanhasználó közösen is használhatja:


a.)  társasházak, lakásszövetkezetek által használt ingatlanokon,

b.)  ha egy ingatlanon több gazdálkodó szervezet működik és ezen szervezetek írásban így állapodtak meg a Közszolgáltatóval.


(2)  Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, a gyűjtőedényzet űrtartalmának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.


(3)  A megállapodásban rögzíteni kell a megállapodást kötők 13. § (2) bekezdésben meghatározott adatait, a gyűjtőedényzettel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyt, illetve a díjfizetésre kötelezett személyét.


22. §


(1)  Az ingatlanhasználó köteles az átvett, vagy saját tulajdonú gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt napon reggel 7 óráig a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, kivéve az olyan elhelyezést, amely tartósan engedélyezett. A kihelyezés az ingatlan bejáratának közelében, a közlekedésre alkalmas úttól legfeljebb 1 méterre történhet.


(2)  Amennyiben a hulladékgyűjtő jármű az ingatlan bejáratát az út fizikai tulajdonságai (aszfaltozás hiánya, szűk úttest, stb.) miatt nem tudja megközelíteni, a gyűjtőedényzetet az ingatlan bejáratához legközelebbi ürítésre alkalmas helyen kell kihelyezni, melynek helyét a Közszolgáltató határozza meg.


(3)  Télen az átvételi hely megközelítéséről, az érintett hely síkosságmentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(4)  A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedényzet fedelének a közterület szennyezésének megelőzése érdekében zárt (csukott) állapotban kell lennie. A gyűjtőedényzetbe a hulladék tömörítése tilos. A hulladékot a gyűjtőedényzetben úgy kell elhelyezni, hogy az annak mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, téli időszakban a hulladék ne fagyon bele a gyűjtőedényzetbe, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényzetet üríthetővé tenni. Az ürítés során figyelemmel kell lenni, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön.


(5)  A kihelyezett gyűjtőedényzet nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, nem idézhet elő balesetveszélyt.


(6)  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényzetet – kivéve a Közszolgáltató által a közterületen elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán köteles tárolni.


23. §


(1)  A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edényzetek ürítését a szállítási napokon reggel 7 és este 20 óra között végzi.


(2)  A gyűjtőedényzetet – a tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével - a szállítás napján lehet kihelyezni a közterületre reggel 7 óráig. Az ingatlanhasználó kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.


(3)  [38]


24. §


(1)  A jelen rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(2)  Tilos bármely veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényzetben elhelyezni.


(3)  Tilos a gyűjtőedényzetben olyan hulladék elhelyezése, amely a gyűjtőedényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti. Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési és bontási törmeléket, trágyát vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, egészségét, testi épségét.


Hulladéklerakás


25. §


(1)  A Közszolgáltatónak a települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást, kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy ezen feltételeket teljesítő célgéppel, szállítójárművel úgy kell végezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállítás során történő szennyeződés megszüntetéséről, az eredeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2)  A települési szilárd hulladék elhelyezését a Közszolgáltató erre a célra kijelölt hulladéklerakón végezheti az általa megkötött szerződés keretein belül.[39]


(3)  Egyéb nem a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elhelyezése, hasznosítása, ártalmatlanítása kizárólag megfelelő és érvényes engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító, ártalmatlanító telepen lehetséges.VII. FEJEZET


Külterületre vonatkozó rendelkezések


26. §


(1)  [40]


(2)  A hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése érdekében a külterületi ingatlan használója a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot köteles vásárolni, melyet a Közszolgáltató által meghatározott helyen és időpontban (melyekről a Közszolgáltató internetes honlapján tájékoztatást köteles kitenni) helyezhet el.[41]IV. Rész


Nem rendszeres közszolgáltatások


Lom szállítására vonatkozó rendelkezések


27. §


(1)  A lom gyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról a Közszolgáltató közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. A teljes lebonyolítás és szervezés a Közszolgáltató feladatát képezi.


(2)  A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használt gyűjtőedényzetben méreténél fogva el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles.


(3)  A szolgáltatást csak az egyébként kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó veheti igénybe térítés fizetése nélkül.


(4)  A szolgáltatás idejéről a Közszolgáltató jogosult dönteni, aki a lakosságot széles körben köteles tájékoztatni erről.


(5)  A lomot az ingatlanhasználó a szállítást megelőző legfeljebb 24 órával helyezheti ki ingatlana előtti közterületre. A kihelyezett lom a jármű- és gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, a zöldterületet nem károsíthatja.


(6)  A szolgáltatás teljesítéséhez Közszolgáltató jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek magatartásáért felel.


(7)  A rendeletben szabályozottaktól eltérő tartalmú megrendelés esetén a Közszolgáltató díjat állapíthat meg.


Lakossági veszélyes hulladék


28. §


(1)  A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében meghatározott veszélyes hulladékok körére és mennyiségére tekintettel köteles a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok átvételére és a hulladékudvarra beszállított veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül gondoskodni.


(2)  Minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során a képződő veszélyes hulladék mennyisége, veszélyessége a lehető legkevesebb legyen, illetve a hasznosítását minél jobban segítse elő.


(3)  A Közszolgáltató a veszélyes hulladékok közül az alábbiak gyűjtésére köteles:


a.)  motorkerékpár és személygépjármű akkumulátor,

b.)  étolaj maradványok,

c.)  festék, festékmaradványok,

d.)  gyógyszer, gyógyszermaradványok,

e.)  szárazelem,

f.)  elektronikai és elektromos berendezések,

g.)  fénycsövek, izzók,

h.)  festékpatronok és tonerek.


(4)  A Közszolgáltató kizárólag a természetes személyeknél képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használt gyűjtőedényzetben el nem helyezhető veszélyes hulladék átvételére köteles.


(5)  A szolgáltatást csak az egyébként kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználók vehetik igénybe térítés fizetése nélkül.


Karácsonyi fenyőfa gyűjtése


29. §


A karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfát a Közszolgáltató térítés nélkül elszállítja azon természetes személy ingatlanhasználóktól, akik egyébként a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe veszik.


30. §


Zöldhulladék átvétele


(1)  Az ingatlanhasználónak törekednie kell a zöldhulladék házi komposztálás útján történő komposztálásra.


(2)  Amennyiben a házi komposztálás nem lehetséges, a Közszolgáltató köteles átvenni a természetes személyek által az összegyűjtött és a hulladékudvarba kiszállított zöldhulladékot (pl. fűkaszálék, nyesedék, falevél).V. Rész


Közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék[42]


Építési-bontási hulladék


31. §


(1)  Az építési-bontási hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, az építtető, illetve az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.


(2)  Az építési-bontási hulladékot csak külön díj megfizetése mellett lehet lerakni, az arra engedéllyel rendelkező lerakóban.VI. Rész


I. FEJEZET


Közszolgáltatási díj


32. §


(1)  A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért az azt igénybe vevő ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjat kell megfizetni a Koordináló szerv részére, a vonatkozó jogszabályban meghatározott gyakorisággal és határidővel.[43]


(2)  Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a közszolgáltatási díjat a vonatkozó jogszabályban meghatározott, adott negyedév utolsó napjáig a korábbi ingatlanhasználónak, míg a következő negyedévi díjat már az új ingatlanhasználónak kell megfizetni.[44]


(3)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a jelen rendelet hatálya alá eső ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.


33. §


A jogszabályban nem szabályozott szolgáltatások díját a Közszolgáltató állapítja meg.[45]


II. FEJEZET


A díj megfizetése


34. §


(1)  A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2)  A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a vonatkozó jogszabályban meghatározott gyakorisággal és határidőben köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla alapján.[46]


(3)  [47]


Szüneteltetés[48]


35. §


(1)  Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint üdülőnek minősül, s abban senki sem lakik állandó jelleggel, az ingatlanhasználó keresztféléves szolgáltatási szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30. közötti időszakra szól) köthet.[49]


(2)  [50]


(3)  Az ingatlanhasználó, amennyiben ingatlanát legalább hat hónapig folyamatosan nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.


(4)  Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelem ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizetni.[51]


(5)  A szüneteltetést írásban kell kérelmezni a Közszolgáltatónál. A kérelem 1 éves időtartamra szól. Tartósan használaton kívüli ingatlan esetében a szüneteltetést évente kell kérelmezni a Közszolgáltatónál.


(6)  A szüneteltetési kérelemben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja, melyről tájékoztatja a Koordináló szervezet adatszolgáltatása keretében, aki a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza.[52]VII. Rész


Hulladékgazdálkodási bírság


36. §


A jegyző által kivetett hulladékgazdálkodási bírság az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi.VIII. Rész


Záró rendelkezések


37. §


(1)  Jelen rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.


(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 24/2007. (XI.22.), 3/2008. (III. 27.), 10/2008. (VI. 12.), 31/2008. (XII. 18.), 22/2009. (XII. 17.), 25/2010. (XII. 16.), 25/2011. (XII.15.), a 24/2012. (XII.20.), 15/2013. (VI.06.) és a 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletek.[1]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 2. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[2]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 1. § (1) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

[3]

Az „ingatlantulajdonos” kifejezést „ingatlanhasználó” kifejezésre módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 1. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től, alkalmazandó 2016. 04. 01-től.

[4]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 1. § (2) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

[5]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 1. § (2) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

Módosította az 5/2017. (II.23.) Ör. 1. §-a, hatályos 2017.02.23-tól.

[6]

Módosította a 23/2017. (XII.21.) Ör. 1. §-a, hatályos 2017.12.21-től.

[7]

Megállapította a 23/2017. (XII.21.) Ör. 2. §-a, hatályos 2017.12.21-től.

[8]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 4. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[9]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 2. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[10]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 4. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (V.12.) Ör. 4. § (3) bek-e 2016. 05. 12-től.

[12]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[13]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 5. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[14]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 5. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[15]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 6. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[16]

Módosította az 5/2017. (II.23.) Ör. 2. §-a, hatályos 2017. 02. 23-tól.

[17]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 6. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[18]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 3. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[19]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 7. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[20]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 7. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[21]

Módosította az 5/2017. (II.23.) Ör. 3. § (1) bek-e, hatályos 2017.02.23-tól.

[22]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II.23.) Ör. 3. § (2) bek-e 2017.02.23-tól.

[23]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (II.23.) Ör. 3. § (2) bek-e 2017.02.23-tól.

[24]

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (V.12.) Ör. 8. §-a, 2016. 05. 12-től.

[25]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 9. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[26]

Módosította a 23/2017. (XII.21.) Ör. 3. §-a, hatályos 2017.12.21-től.

[27]

Módosította a 23/2017. (XII.21.) Ör. 4. §-a, hatályos 2017.12.21-től.

[28]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 4. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[29]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 4. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[30]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 5. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[31]

Megállapította az 5/2017. (II.23.) Ör. 4. § (1) bek-e, hatályos 2017. 02. 23-tól.

[32]

Módosította az 5/2017. (II.23.) Ör. 47. § (2) bek-e, hatályos 2017. 02. 23-tól.

[33]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 10. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[34]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 6. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[35]

Megállapította a 5/2016. (I.28.) Ör. 1. §-a, hatályos 2016. 01. 29-től.

[36]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 11. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[37]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (VI.11.) Ör. 7. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[38]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (VI.11.) Ör. 8. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[39]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 12. §-a, hatályos 2016. 05. 12-től.

[40]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (VI.11.) Ör. 9. § (1) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

[41]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 9. § (2) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

[42]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 10. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[43]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 13. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[44]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 13. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[45]

Módosította a 18/2015. (VI.11.) Ör. 11. §-a, hatályos 2015.07.01-től.

[46]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 14. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[47]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 14. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[48]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 15. § (1) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[49]

Módosította az 5/2017. (II.23.) Ör. 5. §-a, hatályos 2017. 02. 23-tól.

[50]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (VI.11.) Ör. 12. § (2) bek-e, hatályos 2015.07.01-től.

[51]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 15. § (2) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

[52]

Módosította a 12/2016. (V.12.) Ör. 15. § (3) bek-e, hatályos 2016. 05. 12-től.

Mellékletek