Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete

a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 12. 31

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelete

a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről1

2021.01.01.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az illetménykiegészítés mértéke

1. §2 A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén 2021. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

b) érettségi végzettség esetén a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

A juttatások és támogatások formái

2. § (1) A köztisztviselők részére az önkormányzat az alábbi juttatásokat és támogatásokat állapítja meg:

a) eseti szociális segély;

b) családalapítási támogatás;

c) illetményelőleg;

d) kegyeleti támogatás;

e)3 hozzájárulás szemüvegkészítés díjához;

(2) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a jegyző a hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg.

(3)4 A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről” szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben meghatározott szemüveg készíttetéshez kérelemre, 2 évente, vissza nem térítendő, 30 ezer forint összegű támogatást vehet igénybe.

2/A. §5 A Képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja – minden év július 1-je – munkaszüneti nap.

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet 2013. november 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 19/2001 (IX. 26.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 25/2001 (XI.27.), 28/2002 (XII.17.), 26/2003 (VIII.27.), 22/2004 (V.25.) és 7/2005 (III.1.) önkormányzati rendeletek.

Karakas Anikó
polgármester

Dr. Petri Béla
jegyző

1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 7-i ülésén fogadta el.

2

Módosította a 18/2020. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021. év január hó 01. napjától.

3

Beiktatta a 9/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. év február hó 26. napjától.

4

Beiktatta a 9/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. év február hó 26. napjától.

5

Beiktatta a 8/2020. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. év június hó 9. napjától.