Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

Hatályos: 2020. 07. 17

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

2020.07.17.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról (zárszámadás) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A képviselő-testület Vésztő város 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket- jóváhagyja.

A 2019. évi költségvetésről szóló többször módosított rendelet (továbbiakban: Kvr.) végrehajtását
3.509.713 ezer forint bevétellel és
2.238.530 ezer forint kiadással
az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 73.194 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 519.041 eFt összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

6. § A képviselő-testület az intézmények 2019. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. § A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2019. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

11. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület a négy évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményét a 14.

melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.

16. § A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását feladatonként a 17. melléklet szerint fogadja el.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeinek, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását feladatonként a 17/A. melléklet szerint fogadja el.

19. § A képviselő-testület a 2019. évi részesedések alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.

20. § A képviselő-testület a 2019. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet.

Karakas Anikó dr. Petri Béla
polgármester jegyző