Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (IV.13.) önkormányzati rendelete

Vésztő város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Hatályos: 2017. 04. 14

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya
1. §


(1) E rendelet hatálya Vésztő város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 2. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Vésztő város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítésének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

A partnerek meghatározása
2. §


 E rendelet alkalmazásában partnerek:

a) a település közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

Partnerségi egyeztetésben való részvétel szabályai
3. §


 Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az önkormányzat polgármesteréhez az önkormányzat honlapján az eljárás indításáról szóló tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. §


(1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább:


a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) a település honlapján (www.veszto.hu)

d) lakossági fórumon.


(2) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi véleményezésre bocsájtja a (3) bekezdés szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább:


a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) a település honlapján (www.veszto.hu)

d) lakossági fórumon.


 (3) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási forma a következő:

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket, a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, a stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásában történő készítésénél, módosításánál teljes körűen,

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket

ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljes körűen, módosításánál a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon,

bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljes körűen,

bc) településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljes körűen, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon

bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál záró vélemény megkérése előtt (2) bekezdés a)  vagy c) pontja szerinti módon,

be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljes körűen kell teljesíteni.


(4) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi módon tehetik meg:

a) a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdető felületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat

ba) a lakossági fórumon szóban illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

bba) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.


A tájékozató hirdetmények tartalmára és a lakossági fórumra vonatkozó előírások

5. §


(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a beazonosíthatóan meghatározott, a rendezés alá vont területet, a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a Partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.


(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) az elkészült dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.


(3) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról önkormányzati rendelet 28. §-ában foglalt szabályozás az irányadó.


(4) A Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében lakossági fórum összehívása esetén, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hivatali hirdetőfelületen, a város hivatalos honlapján (www.veszto.hu), és lehetőség szerint a helyi lapban meg kell jeleníteni.


(5) A partnerek a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal városfejlesztési csoportjánál ügyfélfogadási időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek.


A javaslatok, vélemények közlésének, dokumentálásának és nyilvántartásának módja

6. §


(1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve (5530 Vésztő, Kossuth L. u. 62.)

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.


(2) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös hivatal megküldi a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak.

(3) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének ügyiratához csatolja.

(4) Az elfogadott koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát

biztosító intézkedések:

7. §


(1) Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégiai, továbbá valamennyi településrendezési eszköz jóváhagyását követően a Polgármester gondoskodik azok közzétételéről (www.veszto.hu) honlapon. A közzétételre a tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő munkanapon, egyéb eljárások esetén 15 munkanapon belül kell sort keríteni.


(2) Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyomtatott formában ügyfélfogadási időben megtekinthetőek a hivatalban.


Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


Molnár Sándor                                                          dr. Petri Béla

polgármester                                                             jegyző