Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Hatályos: 2012. 07. 01

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A vállalkozások támogatásának forrása

1. §


A jelen rendelet rendelkezései alapján nyújtott támogatások forrásául Vésztő Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg, valamint a jelen rendelet szerinti támogatások jogsértés vagy támogatási szerződés megszegése miatti visszaköveteléséből származó összeg szolgál.


A rendelet hatálya

2. §


(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Vésztő Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a szövetkezetekre, valamint az egyéni vállalkozókra, illetőleg a családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra, amennyiben megfelelnek a jelen rendeletben foglalt feltételeknek.


(2) A rendelet alkalmazása során mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.


(3) A rendelet alkalmazása során kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes

foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.


(4) A rendelet alkalmazása során középvállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43  millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(5) Nem minősül mikro-, kis- illetőleg középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.


Az önkormányzat által nyújtott támogatás formái

3. §


Az önkormányzati támogatás formái:

a)  Munkahelyteremtés céljából helyi vállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatás

b)  Más pályázaton elnyert munkahelyteremtéssel járó támogatás megvalósításához szükséges visszatérítendő kamatmentes kölcsön.


A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának különös szabályai

4. §(1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg rendelkezésre állásra esetén pályázati felhívást tesz közzé helyi vállalkozásoknak munkahelyteremtés létesítése céljából vissza nem térítendő támogatás formájában.


(2) A pályázati eljárást a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) folytatja le és készíti elő a képviselő-testület döntéséhez. A támogatás odaítélése tárgyában a képviselő-testület dönt. 


(3) A támogatásra vonatkozó pályázatot a Bizottságnak címezve kell benyújtani. A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények szempontjából megfelelő-e a pályázat. Abban az esetben, ha a pályázat hiányos, a Bizottság 30 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki.


(4) Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a pályázót.


5. §


(1) A Bizottság a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat bármelyik részében jogosult.


(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok, valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik.


(3) A helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a pályázat elutasítható.


A pályázat tartalma

6. §


Minden benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:


a) a pályázó rövid bemutatását és adatait, tulajdonosi összetételét - a tulajdonosok névének és tulajdoni hányadának megjelölésével -, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,


b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,


c) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi tartozás mentességi igazolást,


d) 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a pályázónak Vésztő Város Önkormányzatával szemben semmi nemű tartozása nem áll fenn. 


e) a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,


f) felhatalmazás jelzálogjog, vagy elidegenítési tilalom bejegyzésre a pályázó tulajdonában álló ingó vagy ingatlan vagyontárgyra,


g) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a pályázat ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez,


h) a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a megelőző lezárt gazdasági év üzleti tervét és a megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval.


i) nyilatkozat a 13. § (1) bekezdésében foglaltakra.


j) a létesíteni kívánt álláshelyek számát és az igényelt támogatás összegét,


k) a tárgyév és azt megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a pályázó rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év esetén a tárgyév és az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat kell megadni. A foglalkoztatási adatokat mindegyik esetben a pályázat benyújtásának időpontjával bezárólag kell megadni.


l) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására vonatkozóan,A támogatás igénybevétele

7. §


(1) A támogatás igénybevételének feltétele a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az egymillió forint vagy azt meghaladó összegű támogatás elnyerése esetén 3 évig, az egymillió forintot el nem érő összegű támogatás esetén pedig 18 hónapig az új álláshelyet munkaszerződés keretében folyamatosan fenntartja, betölti és hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatja.


(2) A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a Vésztő város közigazgatási területén fekvő székhelyén vagy telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően legalább három éven keresztül fenntartja és betölti, valamint vállalja jelen rendeletben előírt kötelezettségek, támogatási feltételek teljesítését, a kérelem benyújtásától kezdődően a foglalkoztatási kötelezettség lejártáig terjedően.


(3) A támogatás - amennyiben annak összege az egymillió forintot elérte vagy meghaladta - a megnövelt átlagos korrigált statisztikai létszám legalább három éven át történő fenntartását kell, hogy eredményezze a támogatott vállalkozásnál. Amennyiben a támogatási összeg az egymillió forintot nem éri el, úgy a megnövelt átlagos korrigált statisztikai létszámot legalább 18 hónapon át fenn kell tartani.

(4) Jelen rendelet az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás által kizárólag Vésztő város közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát érti.


(5) Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő pályázó esetén kizárólag a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó. Vésztő Város közigazgatási területén működő vállalkozás esetében támogatás akkor biztosítható, ha a jelen Rendelet hatályba lépését követően


a) a pályázatot benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte esetén telephelyét Vésztő Város közigazgatási területén nem szüntette meg, továbbá


b) a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve a kapcsolódó vállalkozásaiban sem hajtott végre létszámcsökkentést.


c) az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, illetve azt nem vonták be.


(6) Jelen Rendelet alkalmazásában új álláshelynek minősül a támogatott pályázat benyújtását követően létesített új, a jelen Rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. Jelen Rendelet a kizárólagos munkaviszony alatt olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.


(7) A pályázó vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet vésztői állandó lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a nem regisztrált vésztői állandó lakóhellyel rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.


8. §


(1) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan nyilvántartást készít a foglalkoztatotti  létszámról. A támogatott köteles 6 havonta, illetőleg írásbeli felhívás esetén azonnal a foglalkoztatotti adatokról tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére.


(2) A pályázó köteles vállalni, hogy a legalább egymillió forintot elérő összegű támogatás odaítélése esetén a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig, az azt el nem érő összegű támogatás esetén pedig a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 3 évig Vésztő város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás székhelyét vagy telephelyét.(3) Induló vállalkozás esetén amennyiben a képviselő-testület a vállalkozás támogatásáról dönt, a támogatás folyósítására az első gazdasági év pozitív eredményű lezárásának igazolását követően kerülhet sor. Jelen rendelet alkalmazásában induló vállalkozásnak tekintendő minden olyan egyéni és társas vállalkozási forma, mely nem rendelkezik legalább egy lezárt gazdasági évvel


(4) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységének szüneteltetésére tekintettel kérelmezheti a foglalkoztatási kötelezettségének szüneteltetését legfeljebb egy évig. Jelen rendelkezés csak azon egyéni vállalkozóra vonatkozik, aki határozott ideig kívánja vállalkozói

tevékenységét szüneteltetni.


(5) A szünetelésre vonatkozó kérelmet a Bizottságnak címezve kell benyújtani. A Bizottság a benyújtott kérelmeket a soron következő ülésén tárgyalja meg és tesz javaslatot a képviselő-testület felé. A kérelmekről a képviselő-testület dönt.


(6) Amennyiben a szüneteltetésről dönt a Képviselő-testület úgy abban az esetben a korábban kötött támogatási szerződés módosítására kerül sor. A támogatási szerződésben vállalt foglalkoztatási és székhelyhez kötési kötelezettség a szüneteltetés időtartalmával meghosszabbodik.


A támogatás összege és folyósítása

9. §


(1) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő - vissza nem térítendő - támogatásának összege a mindenkori pályázati felhívásban kerül meghatározásra.


(2) A munkahelyteremtő támogatás kizárólag a pályázat benyújtását követően létrehozott új álláshelyek után igényelhető.


(3) A támogatásban részesülő vállalkozás legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni az új álláshelyet.


(4) A támogatás oly módon hívható le, hogy az álláshely betöltését igazoló iratok átvételét követő 30 napon belül egyösszegben a támogatás 10%-a kerül utalásra, majd azt követően minden  hónap 1. napjától 12 hónapon keresztül a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra a fennmaradó támogatástartalom.


(5) Abban az esetben, ha a mindenkori éves költségvetésben elkülönített összeg kerete kimerül, és a képviselő-testület nem határoz további összeg elkülönítéséről, a keret kimerülését követően benyújtott pályázatok beérkezési sorrend szerint nyilvántartásba vételre kerülnek.


(6) A keret kimerülése esetén a pályázatok elbírálása a következő olyan költségvetési rendelet  hatálybalépéséig szünetel, amely tartalmaz rendelkezést a vállalkozások jelen rendelet szerinti munkahelyteremtő támogatását célzó keret elkülönítéséről.
A visszatérítés szabályai

10. §


(1) Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy időtartam-, illetve létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli.


(2) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, úgy köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).


(3) Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált statisztikai

létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után járó támogatás összegével növekszik.


(4) Az a vállalkozás, amely a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna, illetve szerződésszegés esetén a támogatott köteles a támogatási értéket, illetve támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy összegben visszafizetni.  


11. §


(1) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap.


(2) Amennyiben támogatott önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott álláshelyet/álláshelyeket, kérelmére a képviselő-testület – a Bizottság javaslata alapján – az álláshely betöltésére biztosított határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja, melynek eredménytelen leteltét követően támogatott a támogatás arányos

visszatérítésére köteles.


(3) Az álláshely támogatott hibáján kívüli be nem töltésének minősül az, ha az illetékes munkaügyi kirendeltség hivatalosan igazolja, hogy a támogatott által betölteni kívánt álláshelyre a kirendeltség nem tud regisztrált munkanélkülit kiközvetíteni és támogatott helyi újságokban, illetve egyéb hirdetési felületeken megjelent, álláshely betöltésére vonatkozó hirdetésekkel igazolja, hogy minden lehetséges eszközt igénybe vett az álláshely betöltetése érdekében.

Amennyiben a képviselő-testület támogatja az álláshely betöltésére biztosított határidő meghosszabbítását a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség az álláshely tényleges betöltésének napjától indul.


Pályázaton elnyert munkahelyteremtéssel járó támogatás megvalósításához szükséges visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

12. §


(1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg rendelkezésre állásra esetén pályázati felhívást tesz közzé helyi vállalkozások munkahelyteremtésével járó pályázatok megvalósításához szükséges forrás visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában történő biztosításához.


(2) Pályázni kizárólagosan a pályázati felhívásban megjelölt célokra lehet


(3) A pályázati eljárást a Bizottság folytatja le. A bizottság eljárására a 4-5. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.


(4) A pályázatnak a 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:


a) támogatandó feladat megjelölését:

aa) az elnyert támogatás megjelölését

ab) a támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezését       

ac) a támogatási szerződés/nyertes pályázat azonosítóját

ad)  a fejlesztésnek a támogatási szerződésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezését

ae) a fejlesztés rövid leírását (a beadott pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően)


b) a tervezett fejlesztés

ba) pontos megnevezését

bb) összköltségét

bc) pénzügyi ütemezését

bd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését


c) a pályázó fejlesztésének pénzügyi adatait


(5) Az önkormányzat az adható támogatás mértékét és összegét, kifizetésének és visszafizetésének ütemezését, valamint a pályázattal kapcsolatos szükséges információkat a pályázati felhívásban határozza meg.


A támogatások nyújtására vonatkozó közös szabályok

13. §


(1) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor


a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,


b) az önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben lejárt esedékességű tartozása van,

c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,


d) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,


e) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,


f) a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió eszközeiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható

okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,


g) amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett,


h) tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg,


i) akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság jogerősen megállapította - a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését,


j) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8.§ szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget,


k) akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor.


(2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.


A támogatási szerződés megkötése

14. §


(1) A támogatásban részesülővel az önkormányzat szerződést köt.


(2) A szerződésnek tartalmaznia kell a felmerülő lényeges körülményeket, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket.


(3) Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatás elnyeréséről és a szerződés megkötésére felhívó értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem köt szerződést Vésztő Város Önkormányzatával, akkor ezt az önkormányzat a támogatásról való lemondásnak tekinti.


(4) A támogatási szerződés megkötését követő három napon belül támogatott köteles felhatalmazást adni azonnali beszedési megbízás benyújtására valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné.


(5) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatott elszámolási, ellenőrzés biztosítási, esetleges fizetési kötelezettségéről, illetőleg a szerződésszegés következményeiről, továbbá utalni kell arra, hogy a nyújtott támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, továbbá hogy a támogatottnak a fenti támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10. évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.


(6) A támogatott szerződésszerű magatartását biztosító jelzálogjog bejegyzésére, kizárólag az egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatások esetén kerülhet sor.     


A támogatás felhasználásának ellenőrzése

15. §

(1) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a polgármester és a Bizottság ellenőrzi.


(2) Az ellenőrzésre jogosult szervek igény szerint folyamatosan ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.


(3) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.


(4) A támogatott a munkahelyteremtés céljából biztosított vissza nem térítendő támogatás esetén köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni - a támogatás futam idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon tartalmazza a munkavállaló nevét, személyi és születési adatait, munkába állás időpontját és a munkaügyi központ igazolását a kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó külön munkaügyi nyilvántartást negyedévente megküldi a Támogató részére. A Támogató a többletlétszám meglétét jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni.A helyi vállalkozások támogatásának egyéb formái

16. §


(1) Az önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott formákon túl igény alapján önkormányzati ingatlanok tulajdonjogának kedvezményes átruházásával és a telephely közművesítésében történő támogatással segíti a helyi vállalkozások fejlesztését.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokról, azok feltételeiről a képviselő-testület esetileg dönt. 
17. §


(1) Az önkormányzat évente legalább egy alkalommal vállalkozói fórumot szervez a vállalkozásoknak az önkormányzati célok és tervek megismertetése, az együttműködésen alapuló tapasztalatcsere biztosítása céljából.


(2) Az önkormányzat pályázatfigyeléssel és pályázatírással, valamint jogi és pénzügyi téren történő tanácsadással támogatja és segíti a gazdasági élet helyi szereplőit.


Az állami támogatásra vonatkozó szabályok


18. §


(1) Jelen rendelet 3-a alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet - HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi

ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:


a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;


b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;


c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;


d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;


e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;


f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás.


g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;


h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.


(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.


(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.


(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.


(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.


(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás által a

megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.


(8) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kel diszkontálni.


(9) A pályázó vállalkozásnak a 3. § b) pontjában foglalt kamatmentes visszatérítendő támogatás odaítélését megelőzően rendelet mellékletben szereplő űrlapon nyilatkoznia kell a hitelminősítéséről, illetve a támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben általa igénybevett csekély összegű támogatás összegéről.Záró rendelkezések

19. §Jelen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.


                          Molnár Sándor                                              Détárné Molnár Andrea

                           polgármester                                                 jegyző


Mellékletek