Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

Hatályos: 2017. 05. 26

Vésztő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)



Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról) a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület Vésztő város 2016. évi költségvetéséről szóló, a 20/2016 (IV.30.), a 22/2016 (IX.1:), 24/2016 (XII.1.), 4/2017 (III.2.) valamint a 11/2017 (V.25.) számú rendeleteivel módosított 7/2016. (II.25.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását


2 141 113 ezer forint bevétellel és

1 843 279  ezer forint kiadással


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.


2. §


 A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 93 276 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 42 077 eFt összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


6. §


 A képviselő-testület az intézmények 2016. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.


8. §


A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


9. §


A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


10. §


A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2016. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


11. §


A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.


12. §


A képviselő-testület a három évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.


14. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 14.

melléklet szerint állapítja meg.



15. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványkimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.


16. §


A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.


17. §


A képviselő-testület a 2016. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását a 17. melléklet szerint fogadja el.


18. §


A képviselő-testület a 2016. évi részesedések alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.


19. §

A képviselő-testület a 2016. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


20.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 7/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet.

           


V é s z t ő, 2017. május 16.







                                  Molnár Sándor                               dr. Petri Béla

                                   polgármester                                      jegyző