Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (III.26.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2017. 03. 30

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról[1]


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a)-g) pontjaiban, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §[2] (1) A rendelet hatálya a Vésztő Város közigazgatási területén keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint a Vésztő Város Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

(4) Vésztő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Ht. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében – több helyi önkormányzattal közösen – társulást hozott létre, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszáma: 583385, adószáma: 15583381-2-04) (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati Társulás) elnevezéssel. Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörnek – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a DAREH Önkormányzati Társulás részére történő átadásáról, amely döntése 2017. február 1. napján lépett hatályba. A DAREH Önkormányzati Társulás a közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat az egyszemélyes tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján – esetlegesen együttműködő partner vagy alvállalkozók bevonásával – látja el. A feladat-ellátási szerződés e rendelet 4. sz. mellékletét képezi.

(5) A jelen rendeletben használt fogalmakat a Ht., továbbá a végrehajtására kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni.

(6) E rendelet alkalmazásában kisvárosias lakóterületnek minősül a Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Vésztő város helyi építési szabályzatáról szóló 31/2004. (IX. 28.) számú rendeletében meghatározott övezet.


II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje


2. §[3] (1) A települési hulladékot a Közszolgáltató köteles - a kisvárosias övezet kivételével - heti egy alkalommal lehetőleg a hét azonos munkanapjain 7.00 és 16.00 óra közötti időben begyűjteni és elszállítani. A kisvárosi övezetben keletkező bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az irányadó jogszabályokban meghatározott gyakorisággal kell az adott időkereten belül begyűjteni és elszállítani.

(2) A szállításra kijelölt napot a Közszolgáltató határozza meg, melyről a szolgáltatást igénybe vevőket köteles tájékoztatni. Amennyiben az így meghatározott nap ünnepnapra, vagy munkaszüneti napra esik, az emiatt elmaradó szállítás időpontját a szolgáltató minden év január hónapjában előzetesen köteles a lakossággal közölni.

(3) A települési hulladék az erre rendszeresített gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, és az ürítő berendezést ne károsítsa.

(4) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kitenni. A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki és az ára tartalmazza a benne elhelyezett települési hulladék elszállításának és kezelésének költségeit is.

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, továbbá az ártalmatlanítása vagy a hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, avagy az ártalmatlanító, hasznosító telep dolgozóit, műszaki berendezéseit.

(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az így elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(7) A gyűjtőedényt szükség szerint ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata.


3. § (1) Az ingatlanhasználók kötelesek a szállításra kijelölt nap 7.00 óráig a gyűjtőedényben összegyűjtött települési hulladékot az utcai bejáratuk előtti közterületre kitenni. Az ingatlanonkénti egy darab szabványos gyűjtőedényen, és a jelen rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott zsákon kívül egyéb edényben, vagy tárolóeszközben semmilyen hulladékot nem lehet kihelyezni.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

3/A. §[4] A hulladék szállításának minimális gyakorisága:

 1.  vegyes hulladék esetében

aa)     az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri alkalom,

ab)    az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri alkalom,

ac)     üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. napjáig hetente egyszeri alkalom,

 1. zöldhulladék esetében

ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizennégy alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell,

bb) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom, amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától november 30. napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell,

bc)    üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától szeptember 30. napjáig legalább 10 alkalommal alkalom,

 1. elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint műanyag és fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
 2. hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri alkalom.4. §[5] (1) Közszolgáltató legalább évente egyszeri alkalommal köteles a lomhulladék elszállítását biztosítani.


(2) Közszolgáltató a lomtalanítási akció pontos idejéről a lakosságot szórólap kiküldésével és hirdetmény útján tájékoztatja.


(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.


(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(5) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.


(6) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

 1. vegyes hulladék;
 2. zöldhulladék;
 3. elkülönítetten gyűjtött papírhulladék, valamint műanyag, fém és üveg csomagolási hulladék;
 4. építési és bontási hulladék;
 5. gumiabroncs hulladék;
 6. gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
 7. az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
 8. veszélyes hulladék;

elektronikai hulladék..


5. § (1) A szilárd burkolattal el nem látott utcákban lévő ingatlanok használói részére a náluk keletkező települési hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett, s a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterületeken hulladékgyűjtő konténereket helyez el. A melléklet tartalmát minden év november 30-ig felül kell vizsgálni, s amennyiben az adott helyen a konténer kihelyezése már nem indokolt, a Közszolgáltató azt elszállítja.

(2) A konténerekben is a jelen rendelet hatálya alá tartozó hulladék helyezhető el és azokat a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal üríti.

(3) Sem a konténerek mellett, sem pedig azokon nem helyezhető el semmilyen hulladék.


II/A. A közterület tisztán tartása[6]

5/A. § (1) A közterület tisztántartására Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatáról szóló rendeletében meghatározott előírásokat e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közterületeken keletkező települési és egyéb hulladékot kizárólag az erre kijelölt gyűjtőedényben lehet elhelyezni. A gyűjtőedény tisztán tartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) Ha az önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is - korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval kötött megállapodás útján gondoskodik.

(4) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a Közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.


III. fejezet


A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6. § (1)[7] A Közszolgáltató a lakó- és egyéb ingatlanoknál keletkezett települési hulladékot elsősorban a közterületre kihelyezett szabványos hulladék gyűjtőedényben, vagy a jelen rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott zsákokban gyűjti össze és szállítja el a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe.

(2) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel, valamint ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a 2. § (5) bekezdésében megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, avagy a gyűjtőedény túltöltött, vagy ha gépi ürítésre alkalmatlan. A gyűjtőedény kiürítésének megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével a kiürítés megtagadásának alkalmával, írásos formában, beazonosítható és visszaellenőrizhető módon értesíti az ingatlanhasználót.

(3) Közszolgáltató a háztartásonkénti elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés érdekében, gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést üzemeltet. A szelektív hulladékgyűjtő edények használatának költségét az önkormányzat magára vállalja.

(4) Az elkülönített hulladékgyűjtésre alkalmas gyűjtőedényeket az önkormányzat ingyenesen biztosítja a Közszolgáltató részére, melyeket a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott területeken helyez el.

(5) Az elkülönített hulladékgyűjtésre alkalmas gyűjtőedényben az üveg, a papír és a műanyag hulladék fajtánként elkülönítve helyezhető el. A hulladékgyűjtő edény fajtánként elkülönített részeibe más fajta hulladékot elhelyezni tilos.

(6) A Közszolgáltató a szelektív gyűjtőedényt igény szerint rendszeresen, de legalább havi egy alkalommal köteles kiüríteni.


7. § (1) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése céljára egy darab 120 literes szabványos gyűjtőedényt térítés nélkül biztosít a lakosság részére. Az edény a szolgáltató tulajdonát képezi.

(2) A Közszolgáltató a többlethulladék gyűjtésére és kihelyezésére alkalmazható egyedi jelölésű köztisztasági zsákok átvételére az általa kijelölt helyszíneken nyújt lehetőséget. A Közszolgáltató a köztisztasági zsákok viszonteladóinak elérhetőségeiről a lakosságot tájékozatni köteles.

(3) A rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyűjtőedényt a Közszolgáltató díjmentesen pótolja. Díjmentesen kerül pótlásra az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény akkor is, ha azt bizonyítható módon a Közszolgáltató rongálja azt meg, továbbá, ha a gyűjtőedényt ellopják és az ingatlanhasználó a rendőrségi feljelentés jegyzőkönyvét a Közszolgáltatónak 15 napon belül bemutatja.


IV. fejezet


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


8. § (1)[8] A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanhasználó az ide vonatkozó hatályos jogszabályok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, és eleget tenni a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni. Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Az ingatlanhasználó jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(4) Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos javaslatait megfogalmazza, észrevételt tegyen, és arra érdemi tájékoztatást kapjon.

(5) Az ingatlanhasználónak joga van arra, hogy a hulladékgazdálkodási létesítményeket a munkabiztonsági, közegészségügyi szabályok betartása mellett, előzetesen egyeztetett időpontban díjmentesen meglátogassa.

(6) Az ingatlanhasználó, ha az ingatlana 30 napot meghaladó ideig lakatlan, a Közszolgáltatótól a jövőre nézve írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.

(7) Gyűjtőedényt a szilárd burkolattal el nem látott utcában lakó ingatlanhasználó is igényelhet, amennyiben vállalja, hogy azt a jelen rendeletben meghatározott időpontra rendszeresen kiviszi a hozzá legközelebb lévő szilárd burkolatú út mellé.


9. § (1) A közszolgáltatás díjából 50 %-os kedvezményre jogosult az az egyedül élő, 65. életévét betöltött ingatlanhasználó, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg. A kedvezmény igénybevételére az év első napján fennálló állapot az irányadó.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre való jogosultságot a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező jövedelemnyilatkozat Közszolgáltató részére történő benyújtásával kell igazolni. A nyilatkozat késedelmes benyújtása esetén a jogosultat a kedvezmény a jövedelemnyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától illeti meg.

(3) A közszolgáltatás díjából 50 %-os kedvezményre jogosult az az ingatlanhasználó, aki szilárd útburkolattal el nem látott utcában lakik.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben biztosított kedvezmény miatti díjkiesés kompenzálását az önkormányzat és a Közszolgáltató külön megállapodás alapján rendezi.


V. fejezet


Adatvédelmi rendelkezések


10. § [9]


VI. fejezet


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


11. § (1) [10]

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28) számú Kormányrendelet 4. §-ban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) Jelen rendelet közszolgálati szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései – külön szerződési kikötés hiányában is – a közszolgálati szerződés részévé válnak.


VII. fejezet


A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén alkalmazandó eljárás és intézkedések


12. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető

 1. ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy
 2. százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelő jogosult. Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni.

(4) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(5) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

(6) Pénzbírság kiszabása helyett a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívás is alkalmazható, amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabály, illetve a hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével, vagy a jogszerű állapot helyreállításával is orvosolható.

(7) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 15 napon belül a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.


15. § (1) Aki

 1. a kötelező közszolgáltatás igénybevételét jogalap nélkül megtagadja, vagy
 2. a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
 3. a hulladékgyűjtő edénybe veszélyesnek minősülő, illetve olyan hulladékot helyez, amely az edény állagát rongálja, vagy az ürítést végző személyzet egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, vagy
 4. a hulladékgyűjtő edény mellé az e rendeletben meghatározott zsákon túl hulladékot bármilyen formában kirak, vagy
 5. a szelektív hulladékgyűjtő edénybe nem a megengedett fajta hulladékot tesz

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


VIII. fejezet


Záró rendelkezések


16. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzatának a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 44/2005 (XII. 20.) számú rendelete.

 Molnár Sándor                                                             dr. Petri Béla                          polgármester                                                                   jegyző
[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 25-i ülésén fogadta el.

[2]

Módosította a 5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. év március hó 30. napjától.

[3]

Módosította a 24/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. október 29. napjától.

[4]

Beiktatta a 5./2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a  Hatályos 2017. március 30. napjától

[5]

Módosította a 5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. év március hó 30. napjától

[6]

Beiktatta a 24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. október 29. napjától.

[7]

Módosította a  5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. év március hó 30. napjától

[8]

Módosította a  5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. év március hó 30. napjától

[9]

Hatályon kívül helyezte a  5/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet  6. §-a. Hatálytalan 2017. év  március hó 30. napjától.

[10]

Hatályon kívül helyezte a  5/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2017. év március hó 30. napjától