Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 05. 07 - 2016. 03. 16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

(Egységes szerkezetben a módosító 10/2015. (III.19.) Ör-tel.)


Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével, a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


I. cím

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza az általa biztosított szociális ellátásokat, azok igénybevételét, a fizetendő térítési díjat, valamint az étkeztetés vonatkozásában a jogosultság feltételeit.


2. §


Az Önkormányzat a szociális ellátások keretében nyújtott szociális alapszolgáltatásokat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: HKSzSzK) szervezetéhez integrált intézményi egységek működtetésével biztosítja.


II. cím

A rendelet hatálya


3. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 92. § (1) bekezdésének b) pontja által adott felhatalmazás alapján Hajdúszovát és Nagyhegyes települések közigazgatási területén élő személyekre is.


4. §


E rendeletet kell alkalmazni a HKSzSzK hajdúszoboszlói intézményi egységei által nyújtott szociális ellátások vonatkozásában.


III. cím

A Képviselő-testület, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás

Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács)

és a Társulási Tanács Elnökének hatáskörei


5. §


(1) A Képviselő-testület

a) Hajdúszoboszló Város éves költségvetésének elfogadásával együtt dönt a HKSzSzK költségvetése szerinti, állami normatívával nem fedezett, a települést érintő működési hozzájárulás odaítéléséről,

b) rendeletben meghatározza a szociális ellátások intézményi térítési díját,

c) elfogadja a település Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, felülvizsgálja kétévenként, és szükség szerint módosítja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltekintve a Képviselő-testület és az Egészségügyi, Szociális Bizottság fenntartót megillető korábbi hatásköreit a jelenlegi fenntartó döntéshozó szerve, a Társulási Tanács, a Polgármestert megillető korábbi hatásköröket pedig a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja az Szt. 92/B. §-a, 94/A. § (3) bekezdése, 101. § (3) bekezdése, valamint 115. § (4) bekezdése alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában.


6. §


A Társulási Tanács

a) jóváhagyja

aa) a HKSzSzK intézményi egységeinek szakmai programját,

ab) a HKSzSzK nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjainak házirendjét,

ac) a HKSzSzK szervezeti és működési szabályzatát.


b) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka eredményességét évente egy alkalommal, valamint

c) vizsgálja az intézményi egységek működésének törvényességét,

d) dönt

da) a szociális ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezetőnek a szociális ellátás iránti kérelemről hozott döntésével,

db) a fizetendő térítési díjról, amennyiben az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett nem ért egyet az intézményvezetőnek a személyi térítési díjra vonatkozó döntésével,

dc) dönt a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről, amennyiben az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett nem ért egyet az intézményvezetőnek a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről hozott döntésével.


7. §


A Társulási Tanács Elnöke gyakorolja a HKSzSzK intézményvezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.


II. Fejezet

Eljárási rendelkezések


I. cím

A szociális ellátás igénybevételének módja


8. §


(1) A HKSzSzK intézményi egységei által nyújtott szociális ellátások igénybevétele önkéntes, és kérelemre történik.


(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője terjeszti elő szóban vagy írásban a Szt. 93. § (1)-(4)  bekezdéseiben valamint  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: igénybevételi rendelet) foglaltak szerint. A szolgáltatás igénybevételi kérelmet formanyomtatványon, esetleg szóban is benyújtható. A kérelem benyújtásának helyeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) A kérelemről az intézményvezető dönt, amelyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.


(4) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.


(5) A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.


(6) A szociális ellátás igénybevételéről az országos nyilvántartási rendszerben az Szt. 20/B. §-a alapján naponta adatot szolgáltat – személyenként, ellátásonként – a HKSZSZK.


II. cím

Az intézményi jogviszony létesítése


9. §


(1) Szociális ellátás intézményi jogviszony keretében vehető igénybe. A családsegítést szociális rászorultság vizsgálata nélkül igénybe lehet venni.


(2) Az intézményi jogviszonyt az Szt. 94/A § (1) bekezdésének  a) pontjában foglaltak, vagy a HKSzSzK intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.


(3) Az intézményi jogviszony – a családsegítés és a Támogató Szolgálat információs szolgálata kivételével – az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között írásban kötött megállapodással létesül.


(4) A megállapodás tartalmát a Szt. 94/C. § (3) bekezdésének (a)-(g) pontjai, valamint az intézményi egységek szakmai programjának melléklete határozza meg.


III. cím

Az intézményi jogviszony megszűnése


10. §


(1) Az intézményi jogviszony megszűnik

a) a HKSzSzK jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) az ellátás igénybevételére kötött határozott idejű megállapodás esetén az abban megjelölt határidő lejártával, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az elhelyezés/szolgáltatás időtartama meghosszabbítható.


(2) A HKSzSzK intézményvezetője az intézményi jogviszonyt megszünteti

a) az igénybevevő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

b) ha a Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával a Szt. 101. § és 102. §-nak megfelelően,[1]

c) a jogosult másik intézménybe történő áthelyezése indokolt,

d) a házirend súlyos megsértése esetén,

e) intézményi elhelyezése nem indokolt.


11. §


 1. Az intézményi jogviszony megszűnését a HKSzSzK intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.


 1. Az intézményvezető az ellátás megszűnéséről, illetve az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a jogorvoslat lehetőségéről írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.


 1. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.


 1. A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.III. Fejezet

Az Önkormányzat által

– a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás útján –

biztosított személyes gondoskodás formái


I. cím

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységek


12. §


 1. A szociális alapszolgáltatásokat a HKSzSzK alábbi személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységei biztosítják:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) támogató szolgálat,

e) nappali ellátás.


 1. Az intézmény székhelyének és az intézményi egységek, telephelyek címét és elérhetőségét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


Alapszolgáltatások


1. Étkeztetés


13. §


 1. A HKSzSzK az étkeztetés keretében naponta ebédet biztosít, amelyet elvitellel, illetve kiosztó helyről, vagy - a (2) bekezdésének a)-e) pontja kivételével orvosi javaslat alapján e rendelet 3. számú mellékletében szereplő igazolás kiállításával -lakásra szállítással lehet igénybe venni.[2]


 1. Étkeztetésre jogosult az a szociálisan rászorult személy, aki
 1. kora
 2. egészségi állapota,
 3. fogyatékossága,
 4. pszichiátriai betegsége,
 5. szenvedélybetegsége,
 6. hajléktalansága,
 7. létfenntartást veszélyeztető élethelyzete, vagy
 8. életkörülményeinek kedvezőtlen változása

miatt ezt önmaga, illetve eltartottja részére más módon tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.


 1. A jogosultságot
  1. a (2) bekezdés a) pontját az öregségi nyugellátását igazoló dokumentummal,
  2. a (b)-(e) pontjaiban meghatározott esetekben házi orvosi, szakorvosi igazolással, szakvéleménnyel, az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti irattal,
  3. a (2) bekezdés (f)-(h) pontjaiban meghatározott körülmények fennállását bizonyító irattal, vagy nyilatkozattal

kell igazolni.


 1. Az étkeztetés igénybevétele iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell
 1. a (3) bekezdésben foglaltak szerint a jogosultsági feltételt igazoló iratot, illetve annak másolatát, vagy nyilatkozatot, és
 2. az igénylő rendszeres jövedelméről szóló, tárgyhót megelőző havi igazolást.


 1. Étkeztetés a szociálisan nem rászorult személy részére is biztosítható.


2. Házi segítségnyújtás


14. §


 1. A házi segítségnyújtást Hajdúszoboszlón a hét minden napján, Hajdúszováton és Nagyhegyesen hétköznapokon az Szt. 63.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján.


 1. A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a jogosultsági feltételeket igazoló alábbi iratokat:
  1. gondozási szükségletet igazoló irat és
  2. az igénybevételi rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást, vagy három hónapnál nem régebbi kórházi záró jelentést.


3. Családsegítés


15. §


(1) A HKSzSzK Családsegítő Szolgálatai a Szt. 64 §-a által előírt családsegítést a települések valamennyi lakosa számára biztosítják.


(2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele történhet:

 1. önkéntes alapon,
 2. veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszeren keresztül,
 3. a Szt. 37/D §-a szerinti együttműködési kötelezettség alapján.


(3) Az együttműködés megszűnik:

 1. a jogosult saját kérésére,
 2. az előzetesen együttműködésre kötelezett személy számára a rendszeres szociális segélyt megszüntető határozata alapján.


(4) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.


(5) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok tekintetében a HKSzSzK Családsegítő Szolgálata együttműködik a település szociális ügyintézőjével.


(6) A HKSzSzK lakossági felajánlásból, valamint az intézmény az Élelmiszer Bankkal kötött együttműködési megállapodása alapján a szociálisan rászorult egyének és családok számára adományosztást végez.


(7) A Családsegítő Szolgálatok a lakosok önellátó képességét javító céllal pályázati források felhasználásával, illetve önkéntesek bevonásával programokat szerveznek és működtetnek. A programok típusai:

a) életvezetési csoport,

b) konyhakert művelése,

c) szabadidős tevékenységek.


4. Támogató Szolgáltatás


16. §


 1. A támogató szolgáltatást Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő, a Szt. 65/C.§. (4)-(7) bekezdései alapján, elsősorban szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.


 1. A kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, azok másolatát az igénybevételi rendelet 22. § (2) bekezdés (d) pontja és a (3)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján.


5. Nappali ellátás


17. §


 1. A HKSzSzK Hajdúszoboszló és Hajdúszovát település lakosai számára nappali ellátást biztosít az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek részére.


 1. Az ellátás keretében a jogosult igényelheti
 1. mentális állapotának megtartását segítő napközbeni tartózkodást, illetve
 2. alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését.


IV. Fejezet

Térítési díj


I. cím

Általános rendelkezések


18. §


 1. Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat a HKSzSzK intézményvezetője állapítja meg a Szt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben és e rendeletben szabályozottak szerint.


 1. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban, valamint a 117. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott mértéket.


 1. Az intézményvezető a személyi térítési díj mértékéről és megfizetésének módjáról az ellátás megkezdése előtt írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét, valamint a fizetésre kötelezett személyt.


 1. Ha a személyi térítési díj megállapításával a jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.


 1. A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.


19. §


Az intézményvezető által meghatározott tárgyhavi személyi térítési díjat a megállapodásban foglaltak szerint kell befizetni a HKSzSzK számára.


II. cím

A térítési díjak mértéke és a fizetésre kötelezettek köre


20. §


A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a település szerinti megosztásban 2/a. számú melléklet, a csökkentett intézményi térítési díjakat a 2/b számú melléklet tartalmazza.


21. §


Az ellátásokért fizetendő térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni.


22. §


A családsegítés, és a támogató szolgálat információs szolgáltatása térítésmentes.


23. §


(1) A HKSzSzK ingyenes ellátásban részesíti azt a személyt:

 1. aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, valamint
 2. kiskorú igénybevevőt, ha a kiskorú családja nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel.


III. cím

A személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és módja


24. §


(1) A HKSzSzK intézményvezetője - az igénybevevő kérelmére - a személyi térítési díját csökkentheti, vagy elengedheti, ha életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen

 1. elemi kárt szenvedett,
 2. bűncselekménnyel, különösen lopással, vagy rablással megkárosították,
 3. lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett,
 4. egészségében állapotrosszabbodás következett be,
 5. családi körülményeiben rendkívüli élethelyzet alakult ki, különösen tartós betegség, fogyatékos hozzátartozó gondozása, vagy haláleset miatt,
 6. létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet alakult ki, vagy
 7. akinek jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.


(2) Az intézményvezető az (1) bekezdésben foglaltak alapján a települési önkormányzatok számára – negyedévenként – tájékoztatást nyújt a felmerülő esetek számáról és az elengedés összegszerűségéről.


(3) A kérelemhez mellékelni kell az életkörülményeiben bekövetkezett kedvezőtlen változást igazoló iratokat, illetve azok másolatát, vagy az igénybe vevő nyilatkozatát.


(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető legfeljebb hat hónap időtartamig csökkentheti, vagy elengedheti.


(5) Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett személy az intézményvezető döntésével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz címzett, de az intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Társulási Tanács az igénybevételről határozattal dönt.


(6) A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.


25. §


 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási terv tervezetének véleményezése érdekében.


 1. Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
  1. helyi önkormányzat képviselői:

                  aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök),

                  ab) Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke (társelnök),

                  ac) Egészségügyi, Szociális Bizottság tagjai közül – a Bizottság

                  által választott – 1 fő,

 1. Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője
 2. Polgármesteri Hivatal részéről az Egészségügyi, Szociális Igazgatás vezető-helyettese (titkár)
 3. az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről az intézményvezetők (3fő)
 4. önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság képviselői (2 fő)
 5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének vezetője
 6. civil szervezetek

ga) Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezetének területi vezetője

gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének elnöke

gc) Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének képviselője

 1. Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög Katolikus Plébánia delegáltjai (6 fő)


 1. A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A szociálpolitikai kerekasztal belső ügyrendjét maga határozza meg.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


26. §


 1. E rendelet 2014. április 01. napjától hatályos és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) számú rendelete.
        Dr. Sóvágó László                                                                     Dr. Vincze Ferenc

            polgármester                                                                                     jegyző


[1]

Módosította a 10/2015. (III.19.) Ör. 2. §-a, hatályos 2015.04.01-től.

[2]

Módosította a 10/2015. (III.19.) Ör. 3. §-a, hatályos 2015.04.01-től.