Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 4/2021 (III.2) önkormányzati rendelete

A Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Hatályos: 2021. 03. 03 - 2022. 01. 02

Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere – Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Körösújfalu Község Önkormányzat Polgármestere véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra terjed ki.


2. § (1) Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. július 1. – 2021. július 31. (nyári igazgatási szünet) és 2021. december 20. – 2022. január 2. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban igazgatási szünetet rendel el.


(2) Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére rendes szabadságot kell kiadni oly módon, hogy halaszhatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.


(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. január 3-án hatályát veszti.


Karakas Anikó                                                                                        dr. Petri Béla

polgármester                                                                                            jegyző