Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.2.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere – Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja, hogy elősegítse a parkolási igények kielégítését, az építésügyi engedélyezési eljárások során lehetővé tegye a gépjármű várakozóhely közterületen való megépítését vagy megváltását, abban az esetben, amikor az épületek használatához szükséges és az e rendelet 1. számú mellékletében előírt számú gépjármű várakozóhely kialakítása a saját telken belül nem biztosítható.

A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya kiterjed:

(1) A város közigazgatási területén belül minden olyan épületre, amelynek telkén a jogszabályokban előírt mennyiségű gépjármű várakozóhely kialakítása telken belül műszaki okokból nem biztosítható.

(2) Minden beruházóra, építtetőre, (továbbiakban: építtető) aki az (1) bekezdésben foglalt területen a meglévő gépjármű várakozóhelyek számának növekedésével járó új épület építésére, meglevő átalakítására, bővítésére kér építéshatósági engedélyt, bejelentés tudomásulvételét, vagy az épület rendeltetését megváltoztatja, továbbá arra az építtetőre, aki az építés során már meglevő várakozóhelyet szüntet meg.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó építési engedélyezési, bejelentési, és szakhatósági eljárás során a hatóság előírja a megvalósítandó gépjármű parkolók számát. A használatbavételi és működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha az építtető a gépjármű parkolókat a rendeletben foglaltak szerint megépíti vagy azok megváltási díjának megfizetését igazolja.


Közterületen létesítendő parkoló helyek építési feltételei


3. §


(1) Az építtető a szükséges gépjármű várakozóhelyeket saját telke előtti közterületen megépítheti, ha:

a) a saját telken belüli elhelyezéshez szükséges terület műszaki okokból nem biztosítható és az építtető nem élt a megváltási lehetőséggel.

b) a településrendezési terv alapján az érintett terület közlekedési célú közterület, és az építtető beszerzi az építéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

(2) A gépjármű parkolóhelyek csak a közlekedési hatóság jogerős építési engedélyével valósíthatók meg. Az építtető a gépjármű parkolóhelyek engedélyeztetése illetve létesítése előtt köteles beszerezni az állami út mellett a közútkezelő, önkormányzati út mellett a polgármester útkezelői hozzájáruló nyilatkozatát. A parkolóhelyek, rakodóhelyek az útkezelő által előírt burkolattal építhetők meg.

(3) Az építtető által létesített gépjármű várakozó helyek a közforgalom elől nem zárhatók el.

(4) A közterületen megépült és használatbavételi engedéllyel rendelkező várakozó helyeket az építtető köteles térítés mentesen, a mindenkor érvényben lévő szabályok szerint az Önkormányzat tulajdonába átadni.

(5) Az épület használatbavételi, továbbá működési engedély kéreleméhez csatolni kell a közterületen megépült parkoló forgalomba helyezésére vonatkozó engedélyt.


A megváltás módja


4. §


(1) Az Önkormányzat nevében a polgármester a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel szerződést köt.

(2) A várakozóhely megváltási összegét a megváltási szerződés megkötésének időpontjától számított 30 napon belül kell az építtetőnek befizetnie az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(3) Az épület használatbavételi, továbbá működési engedély kérelemhez csatolni kell a parkolók megváltásáról szóló szerződés egy példányát.

(4) Amennyiben az építési engedély- és bejelentés köteles beruházás ill. a meglevő építmény rendeltetésének megváltoztatása várakozó-helyek megszüntetését eredményezi, úgy az építtetőnek a megszűnt parkolók helyett, a megszűntekkel azonos számú és méretű várakozóhelyet kell létesítenie az építési telken, vagy a közterületen a 3. §-ban foglalt feltételek szerint, vagy azokat meg kell váltania.

(5) Közterületen megszüntetett várakozó helyek helyett csak közterületen létesíthető várakozó hely.

(6) A megváltás összege az épületekhez kötelezően előírt, de a telken belül nem biztosított gépjármű-várakozóhelyek számának és az egy gépjármű várakozóhely kialakításához a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott megváltási alapdíj szorzataként képzett összeg.

(7) A megállapított gépjármű várakozóhely megváltási alapdíj összegét a Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja és módosíthatja.


A megváltási összegek felhasználása


5. §


(1) Az építtető által befizetett megváltási összeget az önkormányzat a költségvetésben elkülönítetten - „ gépjármű parkoló építési alapban ” - kezeli és azt kizárólag Vésztő közigazgatási területén belül megvalósítandó gépjármű várakozó-helyek megépítésére fordítja. Az összeg felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

(2) A megkötött szerződés alapján, és a megváltási díj befizetése után az Önkormányzat a várakozó hely megvalósítását egy éven belül vállalja a beruházástól legfeljebb 500 m-en belül megépíteni.

(3) Amennyiben az ingatlan, épület rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy a várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.

(4) Amennyiben a megváltott várakozóhelyek az 5. § (2) bekezdésben foglalt határidőn belül nem valósulnak meg, a várakozó helyek megváltásáról kötött szerződés hatályát veszti. Az építtető a befizetett megváltási díjat visszaigényelheti, melyet az Önkormányzat 15 napon belül kamat felszámítása nélkül visszafizeti.Értelmező rendelkezések

6. §


A rendeletet alkalmazása szempontjából:

a) szükséges gépjármű várakozóhelyek száma: az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, de legalább az e rendelet 1. mellékletében előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű várakozóhelyek mennyisége, melynek saját telken belüli elhelyezéséhez szükséges terület, műszaki okokból nem biztosítható.

b) gépjármű várakozó hely megváltási alapdíj: e rendeletben egy gépjármű elhelyezésének kiváltásához szükséges, e rendelet 2. mellékletében meghatározott pénzösszeg.

c) gépjármű várakozó hely megváltási díj: a várakozó hely megváltási alapdíja és a szükséges várakozó helyek számának szorzataként képzett összeg.

d) gépjármű várakozó hely építési alap: az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt azon pénzösszeg, melyet e rendeletben foglaltak szerint megkötött szerződések alapján fizettek be, és kizárólag várakozó helyek kiépítésére fordítható.


Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.Karakas Anikó                                                                                        dr. Petri Béla

polgármester                                                                                            jegyző  1. melléklet az 5/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez


Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása


Egy személygépkocsi számítandó:

 1.

 Minden lakás, üdülőegység után

 2.

 Kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2 -ig minden megkezdett 20 m2, e fölött minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után

 3.

 Szálláshely szolgáltató egység minden vendégszobaegysége után

 4.

 Vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is)

 5.

 Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység ( bölcsőde, óvoda, alsó és középfokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy terme nettó alapterületének minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után

 6.

 Felsőfokú oktatási egység oktatási , kutatási helyiségeinek minden 40 m2 nettó alapterülete után

 7.

 Egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység ( színház, filmszínház, stb.) minden megkezdett 10 férőhelye után

 8.

 Egyéb művelődési egységek ( múzeum, művészeti galéria stb. ) főhelyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után

 9.

 Sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 10 férőhelye után

 10.

 Igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után

 11.

 Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység minden megkezdett 8 betegágya után

 12.

 Ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 400 m2 -e után

 13.

 Raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 1000 m2-e után

 14.

Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek:
Vasúti állomásegységekhez: minden 2000 lakos után
Távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez ( egy településen belül több állomás esetén arányosan elosztva): minden 2000 lakos után

 15.

 Egyéb rendeltetési egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után

 16.

 Minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység ( növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 1000 m2 -e után
2. melléklet az 5/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez


Egy gépjármű várakozóhely megváltási díja: bruttó 220.000- Ft


A gépjármű várakozó hely díja tartalmazza: az egy gépjármű várakozó helyre eső eljárási díjat, a tervezési díjat, és az építési költségét.