Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete

a közútkezelői hatáskörök átruházásáról

Hatályos: 2020. 10. 30

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 33/D-35.§-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karakas Anikó                                                                                      dr. Petri Béla

polgármester                                                                                          jegyző