Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017 (VII.11.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 12. 22

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül házasságkötés engedélyhez kötött.


(2) Az engedély megadására irányuló kérelmet írásban, a házasságkötésre irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.


(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelemben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a jelen rendeletben foglalt feltételek biztosítottak.


(4) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen köteles szemlét tartani.


(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye ez által nem csorbul, továbbá ha a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.


2. §


(1) Hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben történő házasságkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére nem kell díjat fizetni.


(2) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére  nem kell díjat fizetni.


(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére nem kell díjat kell fizetni.


3.§


Nem minősül hivatali helyiségen kívüli helyszínnek a Sinka István Művelődési Központ (5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47.)


4. §


(1) A házasságkötéseknél - amennyiben az hivatali munkaidőn kívül történik - a közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy a jelen rendeletben meghatározott díjazás illeti meg.


(2)[1] Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt alkalmanként bruttó 12.000,- forint díjazás illeti meg.


(3)[2] A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt alkalmanként bruttó 12.000,- forint díjazás illeti meg.

5. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 26/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelete.
                          Molnár Sándor                                                    dr. Petri Béla

                            polgármester                                                          jegyző[1]

Módosította a 30/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. év december hó 22. napjától.

[2]

Módosította a 30/2017. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. év december hó 22. napjától.