Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdés, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-a és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 54. § (5) bekezdése rendelkezéseire is, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelete által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének Városfejlesztési és Műszaki Bizottságának, valamint Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Építési munkákkal kapcsolatos terület-foglaláshoz, állvány, építőanyag, törmelék, ezek tárolására szolgáló konténer 24 órát meghaladó elhelyezéséhez május 1. és augusztus 31. közötti időszakban a gyógy- és üdülőövezetben – részben vagy teljes egészében Európai Uniós vagy hazai támogatásból vagy önkormányzati forrásból vagy jelentős közérdeket szolgáló (pld: áruellátás, közszolgáltatási funkciók, legalább 8 lakó-, vagy üdülő egységből álló létesítmény) fejlesztéssel megvalósuló projektek kivételével - nem adható közterület-használati engedély.”


Záró rendelkezések


2. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.              Czeglédi Gyula                                                          Dr. Korpos Szabolcs

                polgármester                                                                         jegyző