Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (X. 26.) számú rendelete

a kitüntető címek adományozásáról

Hatályos: 2013. 07. 01- 2021. 12. 31

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (X. 26.) számú rendelete

a kitüntető címek adományozásáról

2013.07.01.

1Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató, valamint a település ismertségét és jó hírnevét, elősegítő tevékenységet kifejtő állampolgárok és közösségek munkáját. Ezen tevékenységek elismeréséül a képviselő-testület az alábbi címeket és kitüntetéseket (továbbiakban együtt: kitüntetések) alapítja:

a) „Vésztő Díszpolgára” cím;

b) „Vésztő Tiszteletbeli Polgára” cím;

c) „Vésztőért” kitüntetés;

d) „Vésztő Közszolgálatáért” kitüntetés;

e) „Vésztő Kultúrájáért” kitüntetés;

f) „Vésztő Közneveléséért” kitüntetés;

g) „Vésztő Sportjáért” kitüntetés;

h) „Vésztő Vállalkozója …. év” kitüntetés;

i)2 „Vésztő kiemelt adózója …év” kitüntetés;

2. §

”Vésztő Díszpolgára” cím

(1) A "Vésztő Díszpolgára" cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki a település határain túlmutató, kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, széles körű megbecsülést kiváltó tevékenységet végzett.
(2) A címet négyévenként legfeljebb egy személy kaphatja meg.
(3) A kitüntetés adományozására minden adott év január 31. napjáig a polgármesternél lehet indokolással ellátott javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület februári ülésére.
(4) A címmel az adományozást igazoló oklevél, Vésztő címerét ábrázoló, „Vésztő Díszpolgára” feliratú emlékplakett, valamint nettó 100.000,- forint pénzjutalom jár.
(5) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.
(6) A cím átadására a Március 15-i városi ünnepség keretében kerül sor.

3. §

„Vésztő Tiszteletbeli Polgára” cím

(1) „Vésztő Tiszteletbeli Polgára” cím adományozható minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező vagy határon túl élő, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek, aki indokolni tudja Vésztő városhoz való kötődését.
(2) A (1) bekezdés szerinti címet írásban, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület adományozza. Az erről szóló javaslatot félévente a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(3) A cím adományozásáról díszoklevél kerül kiállításra, melyet az adományozást követő városi ünnepségen kell átadni.
(4) A díszoklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhelyét, a polgármester aláírását és az önkormányzat bélyegző lenyomatát.

4. §

”Vésztőért” kitüntetés

(1) A „Vésztőért” kitüntetés adományozható annak a polgárnak, aki hosszú időn keresztül a foglalkozásából eredő feladatain túlmenően is a településért dolgozott, vagy kimagasló tevékenységet végzett és a településen közmegbecsülést élvez.
(2) A kitüntetést kétévenként legfeljebb egy személy kaphatja meg.
(3) A kitüntetés adományozására az adományozás évében szeptember 15. napjáig - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében augusztus 15. napjáig - a polgármesternél lehet indokolással ellátott írásbeli javaslatot tenni. A javaslatokról a képviselő-testület a szeptemberi - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében augusztusi - ülésén dönt.
(4) A kitüntetés átadására az Október 23-ai városi ünnepségen kerül sor.
(5) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint Vésztő címerét ábrázoló aranygyűrű jár.
(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

5. §

”Vésztő Közszolgálatáért” kitüntetés

(1) "Vésztő Közszolgálatáért" kitüntetés adományozható a közfeladatot, magas színvonalon és eredményesen Vésztőn ellátó közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, közszolgálati alkalmazottnak, valamint közfeladatot ellátó egészségügyi, szociális és egyéb szervezet kollektívájának, dolgozójának, tagjának.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására minden év szeptember 15. napjáig – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében augusztus 15. napjáig - a polgármesternél lehet indokolással ellátott javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület szeptemberi – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében augusztusi – ülésére.
(4) A kitüntetés átadására az Október 23-i városi ünnepségen kerül sor.
(5) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint nettó 30.000,- forint összegű pénzjutalom, kollektíva kitüntetése esetén ugyanilyen összegű támogatás jár.
(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

6. §

”Vésztő Kultúrájáért” kitüntetés

(1) ”Vésztő Kultúrájáért” kitüntetés adományozható kulturális tevékenységet magas színvonalon, Vésztőn ellátó személynek, vagy szervezet kollektívájának, aki munkájával hozzájárult a város kulturális fejlődéséhez, hírnevéhez, vagy művészeti munkássága kiemelkedő és példamutató.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására minden év január 31. napjáig a polgármesternél lehet indokolással ellátott javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület februári ülésére.
(4) A cím átadására a Március 15-i városi ünnepség keretében kerül sor.
(5) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint nettó 30.000,- forint összegű pénzjutalom, kollektíva kitüntetése esetén ugyanilyen összegű támogatás jár.
(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

7. §

„Vésztő Közneveléséért” kitüntetés

(1) ”Vésztő Közneveléséért” kitüntetés adományozható az oktatás, nevelés területén maradandó, értékteremtő tevékenységet, magas színvonalon, Vésztőn ellátó, kimagasló oktatói, nevelői, vezetői feladatot végző személynek, vagy szervezet kollektívájának.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására minden év április 30. napjáig a polgármesternél lehet indokolással ellátott javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület májusi ülésére.
(4) A kitüntetés átadására a Városi Pedagógusnapi ünnepségen kerül sor.
(5) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint nettó 30.000,- forint összegű pénzjutalom, kollektíva kitüntetése esetén ugyanilyen összegű támogatás jár.
(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

8. §

"Vésztő Sportjáért" kitüntetés

(1) "Vésztő Sportjáért" kitüntetés annak a személynek adományozható, aki bármely vésztői székhelyű sportegyesületben edzőként, vezetőként működik közre, vagy igazolt sportolóként megyei, területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepelt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntetés olyan vésztői sportegyesület által létrehozott csapatnak is adományozható, amely megyei, területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kimagasló eredményt ért el.
(3) A kitüntetésből kétévente egy adományozható.
(4) A kitüntetés adományozására az adott év január 31. napjáig lehet javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület februári ülésére.
(5) A kitüntetés átadására a Sportbálon kerül sor.
(6) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint nettó 30.000,- forint összegű pénzjutalom jár.
(7) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

9. §

„Vésztő Vállalkozója …. év” kitüntetés

(1) 3 „Vésztő Vállalkozója …. év” kitüntetés adományozható vésztői székhelyű, szervezeti formától függetlenül tevékenységét Vésztőn folytató vállalkozásnak, illetve a vállalkozás tevékenységét meghatározó személynek, aki
a) jelentős beruházást végzett a városban, vagy
b) városképi jelentőségű ingatlanfejlesztést hajtott végre, vagy
c) gazdasági mutatóiban jelentős növekedést ért el, vagy
d) jelentős munkahelyteremtést valósított meg, vagy
e) több éve folyamatosan végzi vállalkozási tevékenységét és a helyi foglalkoztatásban jelentős szerepet tölt be.
(2) A kitüntetésből évente egy adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására minden év szeptember 30. napjáig a polgármesternél lehet indokolással ellátott javaslatot tenni. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület októberi ülésére.
(4) A kitüntetés átadására az önkormányzat által szervezett Vállalkozói Est keretében kerül sor.
(5) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél, valamint emlékplakett jár.
(6) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a polgármester írja alá.

9/A. §4

„Vésztő kiemelt adózója …év” kitüntetés

(1) „Vésztő kiemelt adózója …év”kitüntetés adományozható annak a vésztői székhelyű, és gazdasági tevékenységét Vésztőn folytató
a) társas vállalkozásnak,
b) egyéni vállalkozónak és
c) őstermelőnek (családi vállalkozónak),
amely egyenletes gazdasági teljesítménye és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése révén hozzájárult a város gazdaságának fejlődéséhez.
(2) Az (1) bekezdés a) – c) pontjában meghatározott vállalkozási formák esetében évente 3-3 kitüntetés adományozható.
(3) Kitüntetésben kizárólag olyan adózó részesülhet, melynek a kitüntetés odaítéléséről szóló döntés napján 30 napot meghaladó adótartozása nem áll fenn.
(4) A kitüntetés átadására az önkormányzat által évente szervezett Vállalkozói Est keretében kerül sor.
(5) A kitüntetés odaítéléséről a képviselő-testület a Vállalkozói Estet közvetlenül megelőző ülésén dönt.
(6) A kitüntetéssel az adományozást igazoló oklevél jár.
(7) Az oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, és a polgármester írja alá.

10. §

A kitüntetések adományozásának közös eljárási szabályai

(1) A kitüntetések és címek adományozására a képviselőtestület tagjai, a képviselőtestület bizottsági tagjai, a helyi kisebbségi önkormányzatok, a jegyző, a településen közszolgáltatást ellátó helyi intézmények vezetői valamint a településen működő civil szervezetek vezetői, egyházak képviselői tehetnek javaslatot.
(2) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület tagja az adományozásról döntő testületi ülésen is tehet indokolással ellátott javaslatot.
(3) A kitüntetések adományozására javaslatot tenni e rendeletben rögzített határidőig és módon a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet.
(4) 5 A javaslattételre szóló felhívást a helyi sajtóban, a kábeltelevízióban, az önkormányzat honlapján, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, valamint az adományozásra javaslatot tevők részére postai úton is meg kell küldeni.
(4) A javaslattételre szóló felhívást a helyi sajtóban, a kábeltelevízióban, az önkormányzat honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.
(5) A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többségű titkos szavazással dönt.
(6) A kitüntetettek névsorát a helyi sajtóban közzé kell tenni.
(7) 6 A kitüntető címek posztumusz is adományozhatók azzal, hogy a kitüntetés mellé kizárólag emlékplakett, vagy az adományozás tényét igazoló oklevél jár.
(8) Kiemelkedő esemény, vagy évforduló alkalmával a képviselő-testület döntése szerint e rendeletben foglalt kitüntető címek az ott meghatározott időponttól és eljárási rendtől eltérően is adományozhatók.
(9) Kiemelkedő esemény, vagy évforduló alkalmával a képviselő-testület a jelentős tevékenységet végző személyek, vagy kollektívák részére az eseményre, vagy évfordulóra utaló kitüntető díjat, vagy oklevelet is adományozhat.

11. §

A „város halottjává” nyilvánítás

A 2. §-ban meghatározott címmel, valamint a 4. §-ban meghatározott kitüntetéssel rendelkező személy elhalálozása esetén az elhunytat - a család egyetértése esetén - a „város halottjának” kell tekinteni.

12. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2000. (IV.18.) számú rendelete a kitüntető címek adományozásáról.
(3) A rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott címek és kitüntetések továbbra is viselhetők.

Molnár Sándor

Dr. Petri Béla

polgármester

jegyző

1. sz. melléklet

Javaslat

kitüntetésre, cím adományozására

1. Javaslattevő megnevezése:
2. A javasolt elismerés:
3. Javasolt személy vagy szervezet neve:
4. A javasolt személy vagy szervezet szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, a város közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével: (indokolás)
Dátum
aláírás
1

Módosította a 16/ 2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 1. napjától.

2

Megállapította a 16/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 1. napjától.

3

Módosította a 29/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. november 29. napjától.

4

Megállapította a 16/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 1 napjától.

5

Módosította a 29/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. november 29. napjától.

6

Módosította a 16/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 1. napjától.