VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2006. (III. 28.) számú R E N D E L E T E

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 03. 01


Vésztő Városi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Ltv. 2. számú mellékletére - a következő rendeletet alkotja:


I. fejezet

A rendelet hatálya


1. § (1)[1] E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra (a továbbiakban: lakás) és helyiségekre (a továbbiakban: helyiség).


(2) E rendelet szabályait az önkormányzat intézményei kezelésében lévő helyiségekre az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet szabályai figyelembe vételével kell alkalmazni.


II. fejezet

A lakás bérbeadásának feltételei

(Ltv 3. § (1)-(2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 84. § (1)-(2) bekezdés)


2. §[2]


3. §  (1) A lakás

a)[3]

b) szükséglakás, vagy

c) szolgálati lakás lehet.


(2) A lakások (1) bekezdés szerinti minősítését a rendelet függeléke tartalmazza.


(3) Lakás más célra nem adható bérbe.


(4) A lakások bérbeadásának jogát a polgármester gyakorolja, akinek a szolgálati lakás bérbeadását megelőzően ki kell kérnie a bérlő munkáltatójának az egyetértését.


(5) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásba lakni.

III. fejezet[4]


4. §[5]IV. fejezet

Szükséglakásokra vonatkozó szabályok


5. §[6] Szükséglakást bérbe adni annak a személynek lehet, akinek                                                                                                                       a) az egyenesági hozzátartozói nem tudnak a településen megfelelő elhelyezést biztosítani,

b) a családjában az egy főre eső nettó havi jövedelem a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.V. fejezet

A szolgálati lakásokra vonatkozó szabályok


6. §[7] Szolgálati lakást bérbe adni annak a személynek lehet, akinek

a) az önkormányzattal, illetve intézményeivel munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya áll fenn, vagy

b) a személyét az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a bérlő kiválasztási jogosultsággal rendelkező szerv megnevezi.


7. § Szolgálati lakást bérbe adni csak a 6. § a) pontjában meghatározott jogviszony fennállásáig, illetőleg a b) pontban meghatározott megállapodás tartamáig (továbbiakban együtt: meghatározott feltétel bekövetkeztéig) lehet.


VI. fejezet

A bérlőtársi szerződés és társbérlő

(Ltv. 4. § (3) bekezdés, 5. § (3) bekezdés)


8. § A lakásokra bérlőtársi szerződés nem köthető.


VII. fejezet

A felek megállapodásának tartalma

(Ltv. 19. §, 9. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés)


9. § A  bérbeadó jogosult a lakás rendeltetésszerű használatának évente egy, indokolt esetben  többszöri  alkalommal történő ellenőrzésére. Egynél több alkalommal  csak indokolt esetben, a lakás rendeltetéstől, illetőleg a bérleti szerződésben foglaltaktól eltérő használatának gyanúja esetén a bérlő előzetes értesítése mellett lehet a lakást ellenőrizni.


10. § A bérbeadó köteles

            a) a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérlő részére átadni;

            b) a lakás állagának fenntartásáról gondoskodni;

            c) a lakás központi berendezéseinek üzemképes állapotát biztosítani,

            d) a lakás közműellátását biztosító vezetékek üzemképes állapotáról gondoskodni.


11. §[8] (1) Amennyiben a bérbeadó kötelezettségét a bérlő előzetes kérelme és megkötött megállapodás alapján teljesíti, az ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését a kérelem és megállapodás mellékleteként szereplő tételes költségvetés alapján a bérbeadótól kérheti.


(2) Az előzetes megállapodás alapján a bérlő által teljesített, s a bérbeadó által elfogadott és elismert a bérbeadót terhelő kötelezettség költségeit a bérlő a lakbérben érvényesítheti olyan formában, hogy a havonta érvényesített összeg nem lehet több a lakbér 50 %-ánál.


(3) A bérbeadó kikötheti a megállapodásban, hogy a munkálatokat a Városüzemeltetési Irodán keresztül végezteti el a bérlő anyagköltség viselése mellett. Amennyiben a bérlő ezt nem fogadja el, úgy a bérbeadó nem köteles a tételes költségvetés munkadíj részét elfogadni.


(4) Ha a bérleti jogviszony a (2) bekezdésben meghatározott teljesítés lejártát megelőzően szűnik meg, a fennmaradó részt a bérlőnek a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül ki kell fizetni, amennyiben a bérleti szerződés a bérbeadó általi rendes felmondás vagy a szolgálati lakáshoz kapcsolódó jogosultsági feltételek hiányának azon okból történő bekövetkezése miatt szűnik meg, amely a bérlőnek felróható.VIII. fejezet

A lakáshasználati díj emelésének mértéke és feltételei

(Ltv. 20. § (3) bekezdés)


12. § A lakást jogcím nélkül használó személy két hónap után a lakáshasználati díj 50 %-kal, hat hónap után pedig 100 %-kal megemelt összegét köteles fizetni.


IX. fejezet

A bérlő által a lakásba befogadható személyek köre és a befogadás feltételei

(Ltv. 21. § (6) bekezdés)


13. § (1) Az Ltv 21. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően a lakásba más személy csak a bérbeadó külön írásbeli hozzájárulásával fogadható be.

(2)[9] Az (1) bekezdésben meghatározott írásbeli hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a befogadott személy a Polgári Törvénykönyv szerint a bérlő hozzátartozójának minősül és írásban kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlővel fennálló bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre nem tart igényt.
X. fejezet

A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a másik lakás bérbeadására, illetőleg a pénzbeli térítés mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályok

(Ltv. 23. § (3) bekezdés)


14. § (1) A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén másik lakás bérbeadására akkor kerülhet sor, ha

            - az előző lakás nem elégíti ki a méltányolható lakásigény legkisebb mértékét,

            - a bérlő magasabb komfortfokozatú lakáshoz kíván jutni.


(2) A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a bérlő, illetve a bérlővel együtt lakó hozzátartozók pénzbeli térítésre nem tarthatnak igényt.


XI. fejezet

A cserelakás felajánlása helyett fizetendő pénzbeli térítés mértéke és feltételei

(Ltv 27. § (2) bekezdés)


15. § (1) A bérlővel kötött megállapodás alapján a bérbeadó elhelyezési kötelezettségét cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítéssel is kiválthatja.


(2) A pénzbeli térítés mértéke a lakásra megállapított lakbér öt évi összege.


(3) A pénzbeli térítést a lakás bérbeadó részére történő átadását követő 8 napon belül ki kell fizetni.


X. fejezet

Az elhelyezési kötelezettség vállalásának feltételei

(Ltv. 31. § (2) bekezdés)


16. § A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásra nem tarthat igényt.


XI. fejezet

A lakás egy részének albérletbe adásához való hozzájárulás feltételei

(Ltv 33. § (3) bekezdése)


17. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás, illetve lakrész albérletbe nem adható.


XII. fejezet

A lakbér mértéke

(Ltv 13. § (1)-(2) bekezdése, 34. § (1)-(2) bekezdése és (4)-(5) bekezdése)


18. §[10] Az önkormányzati lakások után fizetendő bérleti díj mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.

XIII. fejezet

A lakbértámogatás

(Ltv. 34. § (3) és (6) bekezdése)


19. § A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzat lakbértámogatást nem nyújt.


XIV. fejezet

A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díja

(Ltv. 35. § (2) bekezdés, 91/A § 18. pont)


20. § A bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások (vízellátás, csatornahálózat, szennyvízszállítás, szemétszállítás stb.) díját külön jogszabályok tartalmazzák.XV. fejezet

A helyiség bérbeadásának és a bérbeadói hozzájárulásnak a feltételei

(Ltv. 36. § (2) bekezdés)


21. §  (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő, s a rendelet 2. számú függelékében felsorolt bérbe adható helyiségeket - a 22. §-ban foglaltak kivételével - nyilvános pályázat útján lehet bérbe adni.


(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet,  a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, valamint a bérlet tartamát.


(3)[11] A helyiségek bérbeadásának jogát a polgármester és az önálló intézmények vezetői gyakorolják az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.


22. § A lakásbérlő részére a lakásbérlet fennállásáig tartó határozott időre pályázat nélkül is bérbe adható a lakáshoz tartozó garázs és egyéb helyiség.


23. § A helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, a bérleti jog szünetelésével, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a lakásbérletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


24. § Szerződő felek a helyiségbér összegében- az ajánlatban szereplő díj figyelembe vételével -  szabadon állapodnak meg.


25. § A bérlő a helyiségbe más személyt csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.


XVI. fejezet

A helyiség bérleti jogának cseréjének, illetve átruházásához történő bérbeadói hozzájárulás feltételei

(Ltv. 42. §)


26. § A bérlő a helyiség bérleti jogát nem ruházhatja át, nem cserélheti el, albérletbe nem adhatja. 


XVII. fejezet

A törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások vételárának mértéke és megfizetésének feltételei valamint a törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételei

(Ltv. 54. § (1)-(2) bekezdése, 58. § (3) bekezdés)


27. § A Ltv. alapján elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén

a) a lakás vételára az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet (továbbiakban: Vr) szerint meghatározott vagyonérték;

b) a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet mértéke a vagyonérték 20 %-a;

c) a részletfizetés időtartama 15 év, a szerződéses kamat mértéke a Ptk. szerinti kamat; a részletet havonta egyenlő összegben, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni

d) a vevőt 10 %-os vételárengedmény illeti meg, ha a vételárat a lakás megvásárlásakor egy összegben kifizeti, illetőleg a vételárhátralékból 10 %-os kedvezmény illeti meg, ha azt a szerződésben meghatározottaktól eltérően egy összegben előre fizeti meg.

e) elővásárlás esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a

- ajánlattevő adatait,

- az ajánlott vételárat,

- a vételár fizetésének feltételeit és időtartamát

- az ajánlat fenntartásának idejét.


28. § Az elővásárlási joggal nem érintett lakások eladására a Vr rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a vételár megfizetésére részletfizetés nem biztosítható.


XVIII. fejezet

A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályai

(Ltv 62/B § (2) bekezdés)


29. § A lakások elidegenítéséből származó bevételek törvény szerinti kezeléséről és felhasználásáról a város éves költségvetéséről szóló rendeletben, valamint a zárszámadási rendeletben külön kell dönteni.


XIX. fejezet

A szociális intézményből elbocsátott személy részére a másik lakás bérbeadásának feltételei

(Ltv 68. § (2) bekezdés)


30. § A szociális intézményből elbocsátott személy részére - ha az önkormányzat javára a lakásbérleti jogviszonyról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le - az önkormányzat köteles olyan megfelelő és beköltözhető lakást bérbe adni, amilyen a lemondással érintett lakás tulajdonosává vált.


31. § Ha az intézménybe utaláskor a bérlő a lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le az önkormányzat javára, a másik lakásra csak akkor tarthat igényt, ha a részére kifizetett térítést az önkormányzat javára visszafizeti.


XX. fejezet

Az önkormányzat költségvetési szervének saját feladataihoz biztosított önkormányzati helyiség és lakás bérbeadására történő felhatalmazás, illetőleg a bérbeadás feltételei

(Ltv 80. § (1)-(2) bekezdés)


32. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek vezetői jogosultak az intézmény használatába adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a Vr szabályai szerint rendelkezni.


XXI. fejezet

Hatálybalépés


33. § (1) Ez a rendelet 2006. március 31. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2005 (II. 22.), valamint az azt módosító 23/2005 (VI. 28.) számú rendeletek, továbbá az árakról és díjakról szóló 38/2005 (XI. 29.) számú rendelet 3. §-ának b) pontja, s a 2. számú mellékletének b) pontja.


                    

 Molnár Sándor                                                                dr. Petri Béla

  polgármester                                                                       jegyzőMelléklet a 14/2006. (III.28.) önkormányzati rendelethez[12]
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére

A

B

C

1.

Bérlőkijelölési joggal nem terhelt lakások

komfortfokozat szerint

Ft/m2/hó

(Áfa nélkül)

2.

a.) szükséglakás

34

3.

b.) komfort nélküli

53

4.

c.) félkomfortos

94

5.

d.) komfortos

159

6.

e.) komfortos elektromos vagy gázkonvektoros fűtéssel

173

7.

f.) összkomfortos

186

8.

Bérlőkijelölési joggal terhelt lakások lakbére

a bérlőkijelölési joggal rendelkező szervezet díjai szerint


Megjegyzés: az árak áfa nélkül értendők, melyek a mindenkori áfa változással módosulnak.
1. számú függelék a 14/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelethez[13]Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások minősítése


S. sz.

A lakás címe

Vésztő,

A lakás komfortfokozata

A lakás területe m2

a) Szükséglakások

1.

Kossuth utca 77/1

komfort nélküli

42

2.

Kossuth utca 77/2

komfort nélküli

35

3.

Kossuth utca 77/3/1

komfort nélküli

30

4.

Kossuth utca 77/3/2

komfort nélküli

50

5.

Kossuth utca 77/4

komfort nélküli

12

b) Szolgálati lakások

1.

Bocskai utca 22/1

komfortos (konvektoros)

60

2.

Bocskai utca 22/2

komfortos (konvektoros)

60

3.

Bocskai utca 22/3

komfortos (konvektoros)

60

4.

Rákóczi utca 1/a

összkomfortos

52

5.

Rákóczi utca 4/2

félkomfortos

65

6.

Rákóczi utca 4/4

összkomfortos

40

7.

Kossuth utca 74/3

komfortos (konvektoros)

78

8.

Toldi utca 1/3

összkomfortos

86

9.

Wesselényi utca 1/a

összkomfortos

71

10.

Wesselényi utca 3/1

összkomfortos

84

11.

Sinka utca 10

komfortos (konvektoros)

78

12.

Mikszáth utca 3.

komfortos (konvektoros)

80

13.

Piactér utca 1.

komfortos (konvektoros)

72


2. számú függelék a 14/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelethez[14]


Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbe adható helyiségek


S.

sz.

A helyiség címe

Vésztő,

A helyiség minősítése

A helyiség területe m2

1.

Rákóczi utca 1.

garázs

17

2.

Rákóczi utca 2.

irodahelyiség

9

3.

Kossuth utca 29-33.

garázs

15

4.

Kossuth utca 29-33.

üzlethelyiség

501

5.

Kossuth utca 37.

irodahelyiség

12

6.

Kossuth utca 37.

irodahelyiség

15

7.

Kossuth utca 49-51.

üzlethelyiség

390

8.

Kossuth utca 49-51.

üzlethelyiség

154

9.

Kossuth utca 49-51.

irodahelyiség

12

10.

Kossuth utca 49-51.

irodahelyiség

30

11.

Kossuth utca 49-51.

irodahelyiség

15

12.

Kossuth utca 49-51.

egyéb helyiség

4

13.

Kossuth utca 57.

üzlethelyiség (étterem)

1957

14.

Kossuth utca 61.

műhely

45

15.

Kossuth utca 95.

garázs

20

16.

Wesselényi utca 5.

garázs

12

17.

Wesselényi utca 10-12.

büfé

26,51

18.

Wesselényi utca 10-12.

lángossütő

13,11

19.

Wesselényi utca 10-12.

mosdó

26,18

20.

Mágor

büfé helyiség

98,25

21.

Köztemető

irodahelyiség

71

[1]

Módosította a 22/2007. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. év augusztus hó 28. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 22/2007. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2007. év augusztus hó 28. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2016. év szeptember hó 2. napjától.


[4]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2016. év szeptember hó 2. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2016. év szeptember hó 2. napjától.

[6]

Módosította a 22/2007. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. év augusztus hó 28. napjától.

[7]

Módosította a 22/2007. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. év augusztus hó 28. napjától.


[8]

Módosította a 25/2010. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. év január hó 1. napjától.

[9]

Módosította a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. év szeptember hó 2. napjától.


[10]

Módosította a 10/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. év március hó 1. napjától.


[11]

Módosította a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. év szeptember hó 2. napjától.


[12]

Módosította a 7/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2018. év március hó 1. napjától.

[13]

Módosította a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. év szeptember hó 2. napjától.

[14]

Módosította a 23/2016. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. év szeptember hó 2. napjától.