Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (X.29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2014. 11. 01


Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről[1]


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


E rendeletet – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira kell alkalmazni.


Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja


2. §


(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havonta bruttó 45.000, - Ft.

(2) A tiszteletdíj a képviselőt a testületben kifejtett tevékenysége alapján illeti meg.


A bizottsági tagok tiszteletdíja


3. §


(1) A bizottsági tag tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) - több bizottsági tagság esetén is - havonta bruttó 25.000, - Ft.

(2) A bizottsági elnök tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) - több funkció egyidejű betöltése esetén is - havonta bruttó 35.000, - Ft.

(3) A tiszteletdíj a bizottsági tagot a bizottságban kifejtett tevékenysége alapján illeti meg.


A tiszteletdíjak folyósítása


4. §


A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átutalással kell folyósítani.


A képviselők költségtérítése


5. §


(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, az önkormányzat nevére kiállított számlával igazolt költségek megtérítését a polgármester engedélyezi.


Záró rendelkezések


6. §


(1) Jelen rendelt 2014. év november hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 12/2008. (IV. 1.) számú rendelete.Molnár Sándor


Dr. Petri Béla

polgármester


jegyző
[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 28-i ülésén fogadta el.