Vésztő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/1996. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E

a magánszemélyek kövesútépítésre felvett hitelének kamattámogatásáról

Hatályos: 1998. 04. 21

VÉSZTŐ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

20/1996. (XII.17.) önk. számú

R E N D E L E T E

a magánszemélyek kövesútépítésre felvett hitelének kamattámogatásáról


Vésztő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáscélú támogatásokról szó1ó, többször módosított 106/1988. (XII.26.) MT. rendelet 10. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kövesútépítésre felvett hiteleinek kamattámogatásáról a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szó1ó 15/1996. (IX.24.) önk. számú rendelet alapján épülő kövesutak építésére felvett pénzintézeti kölcsönökre.

2. §


(1) Az 1. §-ban meghatározott célra a lakossági bankműveletek végzésére jogosult pénzintézetek az adós fizetőképessége figyelembevételével nyújtanak hitelt.

(2) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott célra nyújtott hitel kamatainak viseléséhez kettő évig támogatást nyújt 42.500 Ft. kölcsönösszegig.

(3) Az a támogatott, aki saját törlesztőrészét a felszólítás ellenére sem fizeti, a fizetés elmaradásától kezdve elveszti a kamattámogatásra va1ó jogosultságát.

3. §[1]

A támogatás nettó mértéke a kölcsönösszeg után felszámított kezelési költség nélküli alapkamat 1/2 része.


4. §

A támogatást havonta kell a pénzintézetnek megfizetni.

5. §

(1) Ez a rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 15/1996. (IX.24.) önk. számú rendelet  (továbbiakban: ÖR) 8. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

(Beépítve a rendeletbe.)


(2) Az ÖR. 14. §-a helyébe a következő rendelet lép:

 (Beépítve a rendeletbe.)                       

                                               Kaszai János sk.                                 Ladányi Károly sk.

                                               polgármester                                          jegyző
[1]

Módosította az 5/1998. (IV. 21.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 1998. év április 21.. napjától.