Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.1.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 17 - 2020. 07. 16

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.1.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről

2020.07.17.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés főösszege

1. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 3 521 002 eFt-ban határozza meg.

2A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési
kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 3 501 574 eFt-ban finanszírozási kiadásainak összegét 19 428 eFt-ban
bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 799 182 eFt-ban
finanszírozási bevételek összegét 1 721 819 eFt-ban
határozza meg.
(2) A 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási kiadások alakulását 2019-2022-re vonatkozóan a rendelet 14. számú melléklete mutatja be.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző évben képződött működési pénzmaradványból, saját bevételekből valamint az állampapír kamatából finanszírozza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző években képződött felhalmozási pénzmaradványból valamint a 2019-ben esedékes pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokból finanszírozza.

Költségvetési bevételek és kiadások

1. § (1) A bevételeket intézményenként és összesen a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) A bevételeket intézményenként és összesen kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2/A. számú melléklete határozza meg. A bevételeket intézményenként és összesen feladatonként a 2/B. melléklet határozza meg.

(3) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, intézményenként és összesen a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(4) A kiadásokat intézményenként és összesen kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3/A. számú melléklete határozza meg. A kiadásokat intézményenként és összesen feladatonként a 3/B. melléklet határozza meg.

(5) A létszámadatokat intézményenként és összesen a 4. melléklet mutatja be.

(6) A beruházási és felújítási előirányzatokat az 5. melléklet mutatja be.

(7) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Egyéb adatszolgáltatások

1. § (1) Az intézmények pénzellátását a 6. mellélet határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatását, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 12. melléklet rögzíti.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13. melléklete alapján határozza meg.

(5) Az önkormányzat 4 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Felelősségi hatáskörök

1. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv vezetője szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

Előirányzattal való gazdálkodás

1. § (1) A 2019. évi előirányzatinak felhasználását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) Az intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti

a) az előirányzat maradványából, illetve

b) a bevételi többletéből.

(4) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(6) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Finanszírozási célú műveletek

1. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

Létszámgazdálkodás

1. § (1) Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti

(3) A képviselő-testület a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőként dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatott határozatlan idejű foglalkoztatottak részére személyenként bruttó 200.000.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria - juttatást biztosít.

Tartalékok

1. § (1) A 2019. évi tartalékok tételes listáját a 8. melléklet határozza meg.

(2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 237. §-ában meghatározott, a közszolgálati tisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2019. évi összege, a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 21/2013.(XI.8.) számú helyi önkormányzati rendelet 2§-ára figyelemmel 464.000 Ft.

IV.

Záró rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző

1/2019. rendelet mellékletei

1

Módosította a 10/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július hó 17. napjától.

2

Módosította a 10/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a.. Hatályos 2020. július hó 17. napjától