Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadásról)

Hatályos: 2019. 05. 30

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.8.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról (zárszámadás) az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A képviselő-testület Vésztő város 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket- jóváhagyja.


A 2018. évi költségvetésről szóló többször módosított rendelet (továbbiakban: Kvr.) végrehajtását

3 825 238 ezer forint bevétellel és

2 103 420 ezer forint kiadással


az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.


2. §


 A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


 A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 311 307 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 136 295 eFt összeggel, az 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


6. §


 A képviselő-testület az intézmények 2018. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.


8. §


A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.


9. §


A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


10. §


A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2018. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


11. §


A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.


12. §


A képviselő-testület a négy évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg.


14. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét a 14.

melléklet szerint állapítja meg.

15. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően hagyja jóvá.


16. §


A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.


17. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását feladatonként a 17. melléklet szerint fogadja el.


18.§


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeinek, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) megbontását feladatonként a 17/A. melléklet szerint fogadja el.


19. §


A képviselő-testület a 2018. évi részesedések alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.


20. §


A képviselő-testület a 2018. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

21.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet.

           

                                  Molnár Sándor                               dr. Petri Béla

                                    polgármester                                       jegyző