Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29 - 2017. 06. 29

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2017.06.29.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról a következőket rendeli el:

1. §

.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 7/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § t) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

t) a következő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait”

2. § A Rendelet 2. §-a az alábbi v) ponttal egészül ki:

„2. §

v) a helyi önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban kell szerepeltetni valamint közgazdasági jogcímekre (rovatokra) kell bontani.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) „Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. §-ban és 4. §-ban jelzett előírások kötelező mellékleteként e rendelet 1-21. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteit a jogszabályi követelményeknek megfelelően értelem szerűen használva az egyes mellékleteket a különböző rendeletekhez.

(2) A költségvetési rendelet és annak módosítása során az 1-14 melléklet alkalmazandó.

(3) A zárszámadási rendelet során az 1-14, és a 15-21. melléklet azzal az eltéréssel, hogy a mellékletek kiegészülnek a módosított előirányzat és a teljesítés adataival.

(4) Az államháztartási törvény 87. § (1) bekezdés szerinti a gazdálkodás évközi teljesítéséről a Képviselő-testületet tájékoztatása e rendelet 1-7., és 9-11., valamint a 12-14. melléklet alkalmazásával teljesítendő, azzal az eltéréssel, hogy az tartalmazza a módosított előirányzat és a teljesítés adatait is. „

4. § A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vésztő, 2017. június 26.
Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző

14/2017. rendelet mellékletei

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. június 30. napjával.