Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2016. 02. 26 - 2021. 10. 18

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól1

2016.02.26.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § Vésztő város közigazgatási területén közterületet elnevezni, közterületek elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában a házszám, az ingatlannak (teleknek) az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterület házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, közterületnév nélkül.

2. A közterület elnevezésének szabályai

3. § (1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban az önkormányzathoz nyújtható be.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell

a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre, vagy elnevezés megváltoztatására),

b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

c) a javasolt elnevezés indokát,

d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a városon belüli elhelyezkedéséhez,

e) a javasolt elnevezés városhoz kötődését,

f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(3) Közterület elnevezését vagy elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti. A kezdeményezés szerint javasolt elnevezést lakossági véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és Vésztő város honlapján, majd ezt követően a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé kell terjeszteni véleményezésre.

(4) A Bizottság a kezdeményezést és a közzététel ideje alatt beérkezett javaslatokat a szakmai véleménnyel együtt terjeszti elő képviselő-testületi döntésre.

4. § (1) Közterület elnevezése során törekedni kell a rövid, közérthető, nyelvhelyességi szabályoknak megfelelő elnevezésre.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterület neveként szám nem használható.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(5) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon ki kell hirdetni és a döntésről értesíteni kell az illetékes okmányirodát, levéltárat, postahivatalt, földhivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, rendőrséget és közmű szolgáltatókat.

(6) A közterület nevének megváltoztatása, valamint az úton, utcában, téren lévő ingatlanok átszámozása következtében szükségessé váló házszámtábla cserék költségeit - amennyiben az nem a tulajdonosok kezdeményezésére történt - az önkormányzat költségvetése viseli.

(7)2 A Vésztő város belterületén található közterületek elnevezését jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Házszám meghatározásának szabályai

5. § (1) A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat (belterületen lévő építési telkeket, épületeket) - a garázs céljára kialakított telkek kivételével - házszámmal kell ellátni. Ugyanazon nevű közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) Az ingatlan házszámának megállapításáról a jegyző határozatban rendelkezik, melyet az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából továbbítani kell a földhivatalnak.

(3) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet, ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan - nyilvántartásban,

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) ingatlan megosztására, vagy

e) ingatlanok egyesítésére kerül sor.

(4) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

6. § (1) Telekmegosztás után a megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában a latin ábécé nagybetűivel (szám /A /B /C) alátörést kap.

(2) Telekegyesítés után a keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

(3) A házszámozást új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés megérkezésétől számított 30 napon belül el kell végezni.

4. Az ingatlanok számozása

7. § (1) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást 1 számmal kell kezdeni, majd az egész számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig, a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az ingatlanok számozását út, utca, köz, sétány esetén úgy kell megállapítani, hogy a számok növekedése a város központjától kifelé haladó irányt kövesse, és

a) az utca bal oldalán a páratlan,

b) az utca jobb oldalán a páros számokat kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az (2) bekezdés szerinti megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni.

(4) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki. A számozásnak a felsőbb rendű úttól kell kezdődnie.

8. § (1)3 Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként nagybetűk és számok is alkalmazhatók.

(2) Ahol már kialakult az ingatlanok számozása, az utca további részén a házszámozást folytatni kell.

(3) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(4) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

(5) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

5. A házszámtábla kihelyezésének szabályai

9. § (1) A házszámot az ingatlanon házszámtáblával kell jelölni.

(2) A házszámtábla legalább 15 cm x 15 cm méretű tábla, amely a házszámon túl tartalmazhatja a közterület elnevezését is. A házszám jelölésére a kereskedelmi forgalomban kapható, műanyagból vagy kerámiából készült számok is alkalmasak.

(3) A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán, a talajtól számított 2,5-3 méter magasságban, vagy az ingatlan bejárati kiskapuján úgy kell elhelyezni, hogy az a közterületről jól látható és olvasható legyen.

(4) Beépítetlen telkek esetében a házszámot a telek utcai határától számított legfeljebb 4 méteres távolságban, külön erre a célra felállított oszlopon, illetve a telek utcai bejáróján kell elhelyezni.

(5) A házszámtábla biztosításának költségei az egyes ingatlanok tulajdonosait terheli. E kötelezettség kiterjed a tábla olvashatóságának folyamatos biztosítására, szükség esetén annak cseréjére is.

(6) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti. A tulajdonos az ingatlanán a házszám tábla csere munkálatait tűrni köteles.

(7) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása - karbantartás, csere kivételével - tilos.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet, a hatálybalépését megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.

(3) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házak számozásáról szóló 45/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Karakas Anikó Dr. Petri Béla
polgármester jegyző
1.
1a. számú melléklet a 9./2013. (III. 27.) számú önkormányzati rendelethez4

A Vésztő város belterületén található közterületek elnevezése

A közterület elnevezése

Helyrajzi száma

1.

Ábránffy utca

2930

2.

Áchim utca

2047

3.

Ady Endre utca

572

4.

Akácos utca

1015

5.

Alkotmány utca

458

6.

Andrássy utca

2926

7.

Arany János utca

47, 62, 76, 106/2

8.

Árpád utca

2993, 3017

9.

Attila utca

3046, 3075

10.

Bajcsy-Zsilinszky utca

2257

11.

Bajza utca

2523, 2597

12.

Balassa utca

2697

13.

Barátság utca

1491/7

14.

Baross utca

129

15.

Bartók Béla tér

2

16.

Bartók Béla utca

613/1; 613/2; 613/6

17.

Báthory utca

3323/2

18.

Batthyány utca

3490

19.

Béke utca

1130

20.

Békési út

2493, 2494; 2495/1; 2495/3; 3627/1; 3628

21.

Bem utca

995

22.

Bercsényi utca

3559

23.

Berzsenyi utca

341, 366

24.

Bethlen utca

1632

25.

Bezerédi utca

2863

26.

Bocskai utca

3163

27.

Botond utca

2941

28.

Csokonai utca

321, 360

29.

Damjanich utca

1507, 1588

30.

Danckai utca

1831

31.

Deák Ferenc utca

1830

32.

Dióéri utca

2401/1

33.

Dobó utca

3535

34.

Dózsa György utca

3417

35.

Előd utca

2498

36.

Eötvös utca

13

37.

Északi utca

656, 689, 741, 743

38.

Fok utca

1228; 1206

39.

Galamb utca

843

40.

Garai utca

105

41.

Hajnal utca

4299

42.

Híd utca

410

43.

Hunyadi utca

3386

44.

Ibolya utca

2371, 2471

45.

Iméri utca

2123

46.

Iparoskert utca

4616

47.

Iskola utca

3147

48.

Jókai utca

209

49.

Jósika utca

2925, 2927

50.

József Attila utca

2590, 2764

51.

Kálvin utca

1530, 1556

52.

Katona József utca

2898

53.

Kazinczy utca

3444

54.

Kengyel utca

3498

55.

Kertlapos utca

1734

56.

Kertmegi utca

832

57.

Kinizsi utca

3099/2

58.

Kis Bálint utca

373/34

59.

Kisfaludy utca

3508, 3509

60.

Klapka utca

2040

61.

Komlódi utca

2330

62.

Kossuth Lajos utca

1442/3; 1442/1; 1442/4; 1957/4; 1957/3; 1957/1;

63.

Kóti út

1166/3; 1166/5; 1166/6; 952;

64.

Kölcsey utca

3468

65.

Körösladányi utca

3581

66.

Köztársaság utca

521

67.

Krúdy Gyula utca

2061

68.

Lehel utca

2660

69.

Liszt Ferenc utca

2629

70.

Lórántffy utca

2103

71.

Losonczy utca

2145

72.

Madách utca

2732

73.

Martinovics utca

2063

74.

Mátyás utca

3546

75.

Megértés utca

555

76.

Metykó Gyula utca

1927

77.

Mikes utca

2307

78.

Mikszáth utca

2554, 2609

79.

Móra Ferenc utca

2832

80.

Móricz Zsigmond utca

2419

81.

Munkácsy utca

2029

82.

Munkás utca

951

83.

Nádasdy utca

1555,1665

84.

Nagy Sándor utca

1719

85.

Nyár utca

715

86.

Okányi utca

2176

87.

Ősz utca

762

88.

Perecesi utca

641

89.

Petőfi utca

3385

90.

Petrovics utca

3211

91.

Piac tér

31

92.

Radnóti utca

3523

93.

Rákóczi utca

1480, 1604, 1647

94.

Régi utca

106/1

95.

Rozgonyi utca

2205

96.

Rózsa u.

1258/1

97.

Rövid utca

1100, 1166/1

98.

Sárréti utca

1799/2, 1888

99.

Sas utca

871

100.

Siménfalvi utca

2207

101.

Sinka István utca

1040

102.

Sólyom utca

907

103.

Szabadság tér

3296

104.

Szabadság utca

1111

105.

Szabó Pál utca

2331

106.

Szabolcs utca

3574

107.

Szapári utca

2799

108.

Széchenyi utca

169/1, 170, 185

109.

Szegfű utca

2454; 2390

110.

Széles utca

459, 489, 536

111.

Szélső utca

2401/2, 2434

112.

Szemere utca

3358

113.

Sziki utca

2876

114.

Szilér utca

1320, 1414,

115.

Szoporikert utca

1406, 4317

116.

Szőlőskert utca

434

117.

Táncsics utca

1060

118.

Tarlódomb utca

1928

119.

Tavasz utca

668

120.

Tél utca

787

121.

Tinódi utca

248, 256

122.

Toldi utca

47

123.

Tompa utca

2015

124.

Toronyi utca

221, 237

125.

Tulipán

967

126.

Újtelep utca

504

127.

Vágóhíd utca

3128

128.

Vajda János utca

2862

129.

Várdomb utca

1661, 1663

130.

Várkonyi utca

1576, 1631

131.

Vásártér utca

1740, 1979/1, 1979/3

132.

Vasút utca

953, 1882

133.

Vasvári utca

2102, 2163

134.

Vörösmarty utca

283

135.

Wesselényi út

100/1, 100/3

136.

Zrínyi Miklós utca

3255

137.

Zsebengő utca

1270, 4411

1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 26-i ülésén fogadta el.

2

Beiktatta a 11/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. év február hó 26. napjától.

3

Módosította a 16/2021. (X.19.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2021. október hó 20. napjától.

4

Beiktatta a 11/2016. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. év február hó 26. napjától.