Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 26.) számú rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályos: 2017. 04. 07- 2022. 03. 03

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 26.) számú rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

2017.04.07.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, az alapító okiratuknak illetve alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és székhelyük Vésztőn található vagy vésztői szervezettel is rendelkeznek.

(2) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá:

a) a pártok;

b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;

c) a biztosító egyesületek;

d) az egyházak;

e) a közalapítványok;

f) közhasznú társaságok, non profit gazdasági társaságok;

g) azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül működési támogatásban részesülnek az állami költségvetésből;

h)1 azok a civil szervezetek, amelyek közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

(3)2 A rendelet hatálya nem terjed ki azon támogatásokra, amelyeket a Képviselő-testület egyedi kérelem alapján nyújt.

A pénzügyi támogatás forrása

3. § (1)3 A képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében e célra meghatározott összeget fordít a helyi civil szervezetek támogatására.

(2)4 A pénzügyi forrás felhasználásáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönt.

(3) Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

b) civil szervezetek működési költségeinek támogatása;

c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

d) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása;

e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;

f ) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

g) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

h) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;

i) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása.

A pénzügyi támogatás igénylésének módja

4. § (1)5 Támogatás e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatokat a bizottság írja ki és bírálja el.

(2) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 30 nappal korábban kell közzétenni Vésztő város internetes honlapján, és a helyi sajtóban.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját;

b) a támogatás feltételeit;

c) az odaítélhető támogatás összegére vagy keretére vonatkozó rendelkezést;

d) a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait;

e) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, a bírósági nyilvántartásba vételének számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható;

c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;

d) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának módját és az igényelt támogatási összeget;

e) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló igazolt saját és egyéb forrás összegét;

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

g) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást;

h) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és Vésztő város internetes honlapján való közzétételéhez.

(4) A kiíró a pályázókat egy esetben határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.

5. § (1) Nem részesülhet támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető - a tudomásszerzéstől számított két éven belül - az a szervezet, amely:

a) a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;

c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

(2) A kizárt szervezetekről nyilvántartást kell vezetni.

A támogatási szerződés

6. § (1) A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) támogatás összegét;

b) a támogatás konkrét célját;

c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;

d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;

e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;

f) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásul vételéről;

g) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a polgármesteri hivatal által történő - ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi - ellenőrzéshez;

h) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit.

A támogatással történő elszámolás

7. § (1) A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

(2) A támogatottak a támogatási összeg felhasználásáról az önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(3)6 Az elszámolási határidőt a bizottságnak úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a tárgyévet követő év június 1. napjáig sor kerüljön.

(4) A támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani.

(5) A szervezetek részére nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni a támogatások átláthatósága, és a rendeletben meghatározott előírások érvényesülése érdekében.

(6) Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Vésztő város internetes honlapján, és a helyi újságban közzétételre kerül.

Záró rendelkezés

8. § Jelen rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közösségi célok támogatásáról szóló 4/2006. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

1

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

2

Megállapította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

3

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

4

Módosította a 11/2011. (III.30.) önkormányzat rendelet. Hatályos 2011. március 30. napjától.

5

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

6

Módosította a 9/2017. (IV.07.) számú rendelet 1 §-a. Hatályos 2017. április 08. napjától.