Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 26.) számú rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Hatályos: 2017. 04. 07

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2008. (II. 26.) számú rendelete

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről[1]


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

  1. §


A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes konkrét társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A rendelet hatálya

2. §


(1)  A rendelet hatálya alá tartoznak mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, az alapító okiratuknak illetve alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és székhelyük Vésztőn található vagy vésztői szervezettel is rendelkeznek.


(2)  Nem tartoznak a rendelet hatálya alá:

a) a pártok;

b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;

c) a biztosító egyesületek;

d) az egyházak;

e) a közalapítványok;

f) közhasznú társaságok, non profit gazdasági társaságok;

g) azok a civil szervezetek, amelyek a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül működési támogatásban részesülnek az állami költségvetésből; 

h)[2] azok a civil szervezetek, amelyek közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.


 (3) [3]A rendelet hatálya nem terjed ki azon támogatásokra, amelyeket a Képviselő-testület    egyedi kérelem alapján nyújt.


A pénzügyi támogatás forrása

3. §


(1)[4] A képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében e célra meghatározott összeget fordít a helyi civil szervezetek támogatására.

(2)[5] A pénzügyi forrás felhasználásáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönt.


(3) Támogatás az alábbi célokra nyújtható:


a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

b) civil szervezetek működési költségeinek támogatása;

c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

d) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása;

e)civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;

f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

g) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

h) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;

i) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása.


A pénzügyi támogatás igénylésének módja

4. §


(1)[6] Támogatás e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatokat a bizottság írja ki és bírálja el.


(2) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 30 nappal korábban kell közzétenni Vésztő város internetes honlapján, és a helyi sajtóban.


(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:


a) a pályázat célját;


b) a támogatás feltételeit;


c) az odaítélhető támogatás összegére vagy keretére vonatkozó rendelkezést;


d) a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait;


e) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.


(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:


a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, a bírósági nyilvántartásba vételének számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;


b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható;


c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;


d) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának módját és az igényelt támogatási összeget;


e) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló igazolt saját és egyéb forrás összegét;


f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;


g) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást;


h) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez és Vésztő város internetes honlapján való közzétételéhez.


(4)  A kiíró a pályázókat egy esetben határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.

5. §


(1)  Nem részesülhet támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető - a tudomásszerzéstől számított két éven belül - az a szervezet, amely:


a) a benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;


b) a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;


c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.


(2) A kizárt szervezetekről nyilvántartást kell vezetni.


A támogatási szerződés


6. §

(1) A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt.


(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:


a) támogatás összegét;


b) a támogatás konkrét célját;


c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;


d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;


e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;


f) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásul vételéről;


g) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a polgármesteri hivatal által történő - ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi - ellenőrzéshez;


h) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit.


A támogatással történő elszámolás


7. §

(1)  A támogatások folyósítására egy összegben vagy a támogató által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


(2)  A támogatottak a támogatási összeg felhasználásáról az önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.


(3)[7]      Az elszámolási határidőt a bizottságnak úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a tárgyévet követő év június 1. napjáig sor kerüljön.


(4)  A támogatott szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani.


(5) A szervezetek részére nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni a támogatások átláthatósága, és a rendeletben meghatározott előírások érvényesülése érdekében.


(6)  Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Vésztő város internetes honlapján, és a helyi újságban közzétételre kerül.


Záró rendelkezés

8.§


Jelen rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közösségi célok támogatásáról szóló 4/2006. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Molnár Sándor


Détárné Molnár Andrea 

polgármester


jegyző
[1]

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendeletet 2008. február 25-i ülésén fogadta el.    

[2]

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

[3]

Megállapította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

[4]

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

[5]

Módosította a 11/2011. (III.30.) önkormányzat rendelet. Hatályos 2011. március 30. napjától.

[6]

Módosította a 24/2012.(X.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 17. napjától.

[7]

Módosította a 9/2017. (IV.07.) számú rendelet 1 §-a. Hatályos 2017. április 08. napjától.