Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (II.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26

Hajós Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 394.142.603,- forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        162.577.878,- Ft  

b) Közhatalmi bevételek                                                                              76.390.000,- Ft

c) Működési bevételek                                                                                 93.464.755,- Ft

d) Felhalmozási bevételek                                                                           35.336.961,- Ft

                        

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                   185.077.878,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                         208.974.725,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                    90.000,- Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                               160.157.318,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó                       25.118.167,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                      97.277.153,- Ft

d) Települési támogatás                                                                                3.950.000,- Ft

e) Segélyek                                                                                                   3.500.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                   38.439.791,- Ft

g) Felhalmozási kiadás                                                                               59.383.305,- Ft

h) Szolidaritási hozzájárulás                                                                         6.316.869,- Ft

           (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                    334.759.298,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                 59.383.305,- Ft.


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                       231.961.750, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                             162.180.853, - Ft                    c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     0  Ft.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                                                           100.000,- Ft

b) önkormányzati segély                                                                       3.400.000,- Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                         24.046.344,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                                                                    24.046.344,- Ft hiány.


(1) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                       48.714.755,- Ft.

      aa) működési célú                                                                       12.304.438,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                  36.410.317,-  Ft.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

engedélyezett létszámkeret                                                                          43 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata:                         23 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.029.474,- Ft.

a céltartalék  36.410.317,- Ft.


3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi költségvetési főösszegét 118.771.646,- forintban állapítja meg.


10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 104.283.809,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)                                            5.438.400,- Ft.

       b.) szolgáltatások (ellátási díjak)                                                       16.749.609,- Ft.

       c.) ÁFA                                                                                               4.185.000,- Ft.

      d.) önkormányzattól kapott finanszírozás                                          77.910.800,- Ft.


11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai 104.283.809,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              69.825.953,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó             10.962.856,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                   23.495.000,- Ft

     

     (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                   104.283.809,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                               0,- Ft.

                  

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  104.283.809,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                             0,- Ft.


12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 18 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                            0 fő.

           

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetési főösszegét 7.132.332,- forintban állapítja meg.


14.§ (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 7.132.332,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) önkormányzati finanszírozás                                           7.132.332,- Ft.


15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai 7.132.332,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              6.035.584,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó                946.748,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                      150.000,- Ft

     

     (2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  7.132.332,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                          0,- Ft.


(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  7.132.332,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                      0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         0,- Ft.


16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 1,5 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                0 fő.5. Az önkormányzat saját költségvetése


17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 367.769.594,- forintban állapítja meg.


18. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  185.077.878,- Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok műk. általános tám.                                  117.277.908,- Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     19.621.396,- Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                                6.434.050,- Ft

      NEAK-tól átvett pénzeszközök                                                       22.500.000,- Ft

      Közfoglalkoztatási támogatás                                                            5.444.524,- Ft.

                                   

   

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               36.336.961,- Ft


 c) Közhatalmi bevételek                                                                        76.390.000,- Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                                      11.300.000,- Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                                         32.500.000,- Ft

        kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező tám.                32.500.000,- Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 90.000,- Ft


d) Működési bevételek                                                                           70.964.755,- Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                               1.000.000,- Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                                               57.414.755,- Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               2.600.000,- Ft

        Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                           6.500.000,- Ft

         Önkormányzati vagyon üzemeltetése                                                 250.000,- Ft

  Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                3.200.000,- Ft          


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           332.432.633,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                        35.336.961,- Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                            185.077.878,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                  182.601.716,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                              90.000, - Ft.


19. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz


a) Személyi juttatások                                                                               84.295.781,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó                         13.208.563,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                    73.632.153,- Ft

d) Települési támogatás                                                                              3.950.000,- Ft

e) Segély                                                                                                      3.500.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                 38.439.791,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal)                                                         77.910.800,- Ft

h) Intézmény finanszírozás (családsegítő)                                                  7.132.332,- Ft

i) Felhalmozási kiadás                                                                               59.383.305,- Ft

j) Szolidaritási hozzájárulás                                                                        6.316.869,- Ft

  

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            308.386.289,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                         59.383.305,- Ft.


(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                             229.233.741,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                   138.535.853,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                    ,- Ft.


20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                  20 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata :                                    23 fő.


6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


22. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben 1.000 forint.


23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.


24.§  Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.


7. Záró rendelkezések


25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2021. költségvetési évre kell alkalmazni.