Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A Vésztő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2. § A képviselő-testület a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.


3. § A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását;

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását;

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást;

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról;

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában;

f) a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


4. § A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a két hét időtartamot. A tevékenység - vasárnap és ünnepnapok kivételével - naponta a 6 és 23 óra közötti időszakban folytatható.


5. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


6. § (1) A filmforgatásért fizetendő közterület használati díj megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt mindenkori legmagasabb díjtételek összegével.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt közterület használati díj megfizetése alóli mentesség, vagy díjfizetési kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

(3) A közterület használati díjkedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott díj mértékének 50%-a lehet.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alóli mentesség kizárólag az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által, vagy ezek érdekében végzett filmforgatáshoz engedélyezhető.


7. § (1) A település központjában - az Önkormányzati Hivatal előtti közterületen, valamint a Bartók téren - a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.


(2) A kizárólag stáb-parkolás, vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


8. § (1) A közterület-használatáról szóló 2/2008. (I. 29.) Ök rendelet 1. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:


„(3) A Vésztő Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

9. § Ez a rendelet 2014. év január 1. napján lép hatályba.   Molnár Sándor                                                    Dr. Petri Béla

                 polgármester                                                          jegyző