Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelete

a játszóterek használatának rendjéről

Hatályos: 2012. 07. 20

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 A rendelet hatálya


  1. §


A rendelet hatálya a Vésztő város közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületen kialakított játszóterekre terjed ki.


Értelmező rendelkezések


  1. §


E rendelet alkalmazása szempontjából

      a)   játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott tér.

  1. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 2. § b) pontjában meghatározott eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is.
  2. játszótér területe: a játszótéri eszközök 10 méteres körzete
  3. nyitvatartási idő: az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek használatára biztosított idő.

A játszóterek használatának rendje


  1. §


  1. A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.


  1. A játszótéri eszközöket csak a 14 év alatti gyermekek használhatják.


  1. A játszótéri eszközöket a 6. életévüket be nem töltött gyermekek csak felügyelettel használhatják.
  1. §


(1) A játszóterek az alábbi időpontokban látogathatók:

a) április 1-től szeptember 30-ig naponta 7.00 órától - 21.00 óráig

            b) október 1-től március 31-ig naponta 8.00 órától - 19.00 óráig.


(2) A játszótéri eszközök kizárólag rendeletetésüknek megfelelően, az állaguk megóvásával használhatóak.


(3) A játszóterek területén tilos dohányozni, alkoholt és más bódító hatású anyagokat fogyasztani.


(4) A játszóterek és szabadidőparkok területére tilos kutyát és más állatot bevinni vagy beengedni.


(5) A játszóterek területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni, kivéve, ha út vezet át a területen, vagy ha azt kifejezetten kerékpározás céljára alakították ki.


Jogkövetkezmények


5. §


(1) A rendelet 3. és 4. §-ában foglalt szabályok megszegése, amennyiben a cselekmény vagy mulasztás nem bűncselekmény és nem törvény által nevesített szabálysértés, tiltott közösségellenes magatartásnak minősül, amely ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.         


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület-felügyelő a tiltott, közösségellenes magatartást megvalósító személlyel szemben 50.000, - Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezhet.


(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza.


(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.   


 Záró rendelkezés


6. §


Jelen rendelet 2012. július 20. napján lép hatályba.
Molnár Sándor  sk.                                     Détárné Molnár Andrea sk.

 polgármester                                                                      jegyző