VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 25/2004. (VI. 29.) R E N D E L E T E

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2005. 01. 01VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

25/2004. (VI.29.)


R E N D E L E T E

a talajterhelési díjrólVésztő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 21. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

 1. §


A rendelet hatálya Vésztő Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.Értelmező rendelkezések


 1. §


E rendelet alkalmazásában


 1. kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdtv. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz,
 2. műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi műszaki kialakításánál, elhelyezésénél fogva a rácsatlakozást,
 3. jövedelem: a szociális igazgatásról szóló, 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint számított jövedelem,
 4. család:  egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók /Ptk. 685. § b) pont/ közössége.
 5. egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban  lakik.Díjkedvezmény és díjmentesség

/Ktdtv. 13. § (1) bekezdéséhez/

 1. §


(1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os kedvezményre jogosult  a kibocsátó, ha

 1. a vele közös háztartásban élő családtagjaira is tekintettel a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban nyugdíjminimum),
 2. egyedülálló esetében a nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg.


(2) A kibocsátót kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentesség illeti meg, ha

a) családban /(1) bek a)pont/ elő esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem  a     nyugdíjminimum összegének 70 %-át,

             b) egyedülálló esetében a nyugdíjminimumot nem haladja meg,


(3)[1] A díjkedvezmény és díjmentesség iránti kérelmet a tárgyévet követő év március 31. napjáig lehet az adóhatósághoz benyújtani a bevallással együtt. A engedélyezésről az adóhatóság határozattal dönt.


(4) A díjkedvezményre, ill. a mentességre irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális ellátás helyi rendszeréről szóló helyi önkormányzati rendelet melléklete szerint jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban szerepeltetett jövedelmek mértékére vonatkozó, ott megjelölt igazolásokat, bizonyítékokat (kereseti igazolás, a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdífolyósítási szelvény, stb.).


Adatszolgáltatás és eljárási szabályok

/Ktdtv. 21. § (2) bekezdéséhez/

 1. §


(1)[2] A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31 napjáig tesz bevallást a jegyzőhöz, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: adóhatóság). A talajterhelési díjat a bevallás megtételével egyidejűleg köteles megfizetni a kibocsátó az önkormányzatnak az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Vésztői Fiókjánál vezetett 11733209-15344818-03920000 számú talajterhelési díj számlájára.


(2)[3] A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője (továbbiakban: szolgáltató) az adóhatósághoz a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése céljából adatot szolgáltat  a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásának mennyiségéről, csökkentve a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett, valamint a díjkedvezményben részesülő kibocsátókról az adóhatóság nyilvántartást vezet.


(4)  A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az adóhatóság csak a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


(5)[4] A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktdt-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Átmeneti és záró rendelkezések


5. §


(1)[5] Mérési lehetőség hiányában a kibocsátó átalánydíj megfizetésére kötelezhető a következő szempontok alapján:

 1. ha a vízhasználat háztartási célú, a háztartásban élő személyekre a feltételezett vízfogyasztást  naponta 50 literrel kell figyelembe venni,
 2. ha a vízhasználat állattartási célt szolgál, akkor az átalány a tartott állatok fajtájához és darabszámához igazodik akként, hogy:

ba) szarvasmarha, ló, szamár öszvér, után darabonként  napi 50 liter,

bb) sertés, juh. kecske után darabonként napi 10 liter,

bc) háziszárnyas esetén minden megkezdett 50 db. után napi 10 liter

fogyasztást kell vélelmezni a bevallás benyújtását megelőző évben tartott állatok havi átlagos létszáma alapján,

 1. ha a vízfogyasztás ipari, kereskedelmi és egyéb célú, abban az esetben a tevékenység jellegére és mértéke is tekintettel a szolgáltató szakvéleményét kell beszerezni a vélelmezhető fogyasztásról, s az átalánydíjat ennek alapján kell megállapítani.


(2)[6]


(3) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba. 


                    Kaszai János  sk.                                                           Balog Imre sk.

                       polgármester                                                                      jegyző

                                               [1]

Módosította a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. év január hó 1. napjától.

[2]

A bekezdés második mondatát beiktatta a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2005. év január hó 1. napjától.

[3]

Módosította a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2005. év január hó 1. napjától.

[4]

A korábbi (5) bekezdést hatályon kívül helyezte és egyidejűleg a korábbi (6) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2005. év január hó 1. napjától.

[5]

Módosította a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2005. év január hó 1. napjától.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 43/2004. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2005. év január hó 1. napjától.