Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 27- 2016. 05. 26

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről

2016.05.27.

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés főösszege

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 2 410 233 e Ft-ban határozza meg.1

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

kiadásainak főösszegét 2 410 233 e Ft-ban,
bevételeinek főösszegét
(finanszírozási bevételek nélkül) 2 139 145 e Ft-ban,
finanszírozási bevételek összegét 271 088 e Ft-ban
határozza meg.2
(3) A 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) A működési és felhalmozási kiadások 2015-2018-ra vonatkozó egyenlegét, hiányát bemutatását a rendelet 9. melléklete mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző évben képződött működési pénzmaradványból finanszírozza.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét az előző években képződött felhalmozási pénzmaradványból finanszírozza.

Költségvetési bevételek és kiadások

1. § (1) A bevételeket költségvetési szervenként és összesen a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként és összesen a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet mutatja be.

(4) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. melléklet rögzíti.

Egyéb adatszolgáltatások

1. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a 6. mellélet határozza meg.

(2) Az önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a 10. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 12. melléklet rögzíti.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13. melléklete alapján határozza meg.

(5) Az önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kötelező, önként vállat, valamint állami (államigazgatási) feladatainak kiadásait és annak forrásait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Felelősségi hatáskörök

1. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv vezetője szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(4) A 2015. évi, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni.

Előirányzattal való gazdálkodás

1. § (1) A 2015. évi előirányzatinak felhasználását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési szerv a rendeletben meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti

a) az előirányzat maradványából, illetve

b) a bevételi többletéből.

(5) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(7) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Finanszírozási célú műveletek

1. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

Létszámgazdálkodás

1. § (1) Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti

(3) A képviselő-testület a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőként dolgozó teljes munkaidőben foglalkoztatott határozatlan idejű foglalkoztatottak részére személyenként bruttó 193.250.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.

Tartalékok

1. § (1) A 2015. évi tartalékok tételes listáját a 8. melléklet határozza meg.

(2) Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 237. §-ában meghatározott, a közszolgálati tisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2015. évi összege, a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2010. (II.23.) számú helyi önkormányzati rendelet 7. §-ára figyelemmel 463.800 Ft .

IV.

Záró rendelkezések

1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Molnár Sándor dr. Petri Béla
polgármester jegyző

3/2015. rendelet mellékletei

1

Módosította a 15/2016. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. év május hó 27. napjától.

2

Módosította a 15/2016. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. év május hó 27. napjától.