Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (III.26.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 01


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések


  1. § (1) A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Vésztő Város közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezési helyéről vagy átmeneti tárolóból gépjárművel történő elszállítása és ártalmatlanítása.

(3) A jelen rendeletben használt fogalmakat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:Vgtv.) továbbá a végrehajtására kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni.

(4) E rendelet alkalmazásában: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában - gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

(5)[1] Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató Varga Sándor egyéni vállalkozó 5530 Vésztő, Kengyel utca 2. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 2024. év december hó 31. napjáig.

(6) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató a vésztői 0218/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon létesült szennyvízátemelő telep területén kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen helyezi el. 

2. § (1) A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek a magasabb szintű jogszabályokban előírt egyes tartalmi elemek.

(2) Jelen rendelet közszolgálati szerződés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezései – külön szerződési kikötés hiányában is – a közszolgálati szerződés részévé válnak.


II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje


3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) és a Közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül végzi el.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy a Közszolgáltató által megadott telefonszámon.

(3) A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - nem tagadhatja meg.

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvíz a veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, amely esetben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.

4. § (1) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.

(2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag, számla alapján jogosult beszedni.


III. fejezet

Adatvédelmi rendelkezések


5. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.

(2) A Közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.

(3) A Közszolgáltató jogosult

a) az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a nevére, születési névére, anyja nevére, lakcímére, születési idejére és helyére, telefonszámára és elektronikus levelezési címére vonatkozó, valamint

b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a nevére, székhelyére, adószámára, telefonszámára, elektronikus levelezési címére, a képviselő nevére és címére vonatkozó

adatokat kezelni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


IV. fejezet

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. § (1) Az ingatlanhasználó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a Közszolgáltató igénybevételével gondoskodik.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtése és ideiglenes tárolása során az ingatlanhasználó megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, ne károsítsa.

7. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást szükség szerint veszi igénybe. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával a Közszolgáltatónak bejelenti. 

(2) Az ingatlanhasználó a kötelező munkák végzését tűri, e célból a Közszolgáltatót - annak előzetes értesítése alapján - az ingatlanába beengedi, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

(3)[2] Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha az időlegesen nem használt, vagy nem lakott ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.


8. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás ellenértékeként a jelen rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat köteles - számla ellenében - a Közszolgáltatónak megfizetni és a számlát a kibocsátás évét követő 5 évig megőrzi.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele során megadja az 5. § (3) bekezdésében rögzített személyes adatait.


V. fejezet

A közszolgáltatás díja


9. § (1) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az igénybevevő számla ellenében köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell megállapítani.

(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke: 774.45,- Ft + ÁFA köbméterenként.

(3) A Közszolgáltató minden év november hó 15. napjáig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.


VI. fejezet

Záró rendelkezések


10. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.


              Molnár Sándor                                                                    Dr. Petri Béla 

               polgármester                                                                            jegyző       [1]

Módosította a 25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. év január hó 01. napjától


[2]

Módosította a 25/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. október 29. napjától.