Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete

a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatás rendszeréről

Hatályos: 2017. 09. 28

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a város belterületén a helyi építési szabályzattal, illetőleg az országos településrendezési és építési követelményekkel összhangban történő, lakossági kezdeményezésre, lakossági önerőből önkormányzati támogatással megvalósuló útépítésekre (továbbiakban: útépítés)

2. §

(1) Az útépítések önkormányzati támogatására a képviselő-testület "Útépítési Alap"-ot hoz létre, melynek összegét a város éves költségvetésében határozza meg.

(2) Az Alapból önkormányzati támogatás csak lakóház, illetve annak építésére szolgáló telek megközelítését szolgáló útépítésekhez adható.


II.

Az útépítések szervezése

3. §

(1) Az útépítések szervezésével kapcsolatos feladatokat a hivatali szervezet látja el.

(2) Az útépítések önkormányzati támogatásának odaítélése pályázati rendszerben történik.

4. §

(1) Az útépítés kezdeményezője egyszerű vázrajzot és leírást készít a létesítendő útról, amelyet egyeztet a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Csoportjával.

(2) Az útépítés kezdeményezője az előzetes egyeztetés alapján lakógyűlést szervez, ahol megalapítják az építőközösséget és közös képviselőt választanak.


5. §

(1) Az építőközösség nevében a pályázatot az ingatlantulajdonosok közös képviselője nyújtja be az Önkormányzati Hivatalhoz.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

       a) a megvalósítani tervezett út rövid leírását, fajtáját, főbb műszaki paramétereit;

b) az érintett ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) névsorát - házszám, illetőleg helyrajzi szám megjelöléssel -, valamint írásbeli szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az építőközösségben részt kívánnak venni a megvalósulás ingatlanukra eső költségének vállalása mellett;

c) a társulás tagjainak a közös képviselő megválasztására irányuló nyilatkozatát és felhatalmazását, hogy a társulás szervezésével kapcsolatos ügyekben a társulás tagjait teljes körűen képviselheti;

d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megvalósuló út térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül.

(3) A lakossági igénybejelentéseket az útépítés tervezett megvalósulását megelőzően folyamatosan lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz.

(4) A beérkezett pályázat alapján az önkormányzati hivatal megvizsgálja a létesítés műszaki és pénzügyi feltételeit, s azokat a pályázattal együtt a képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszti, ahol a képviselőtestület dönt a pályázatról.

III.

A pályázatok elbírálása

6. §

(1) A pályázatot elbíráló képviselő-testületi ülésre meg kell hívni a közös képviselőt is.

(2) A képviselő-testület elé terjesztett anyagnak az építőközösség pályázatán túl tartalmaznia kell a tervezett beruházás teljes, valamint az egy ingatlanra jutó beruházás költségét is.

7. §

(1) A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a) a területnek a helyi építési szabályzat, szabályozási terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,

       b) a megépülő kövesút más, szilárd burkolatú úthoz való csatlakoztathatósága,

       c) az utca szennyvízvezetékkel való ellátottsága,

d) a részvételi arány, melyhez az útépítésben érintett ingatlantulajdonosok több mint kétharmadának részvétele szükséges,

       e) a vállalt lakossági önerő, amely nem lehet kevesebb  telkenként 60 ezer forintnál,

       f) az egy ingatlanra jutó bekerülési költség.

(2) A támogatás odaítélése esetén megállapodást kell kötni az építőközösséggel, melyben a közös képviselő az építőközösség nevében megbízza az önkormányzatot az építés műszaki és pénzügyi lebonyolításával.

8. §

(1) A vállalt lakossági önerőt a képviselő-testület döntésében meghatározott időpontig kell a pályázó ingatlantulajdonosoknak teljes összegben megfizetni. Az önkormányzati kamattámogatással igénybevett kölcsönt a pénzintézet az önkormányzat részére egy összegben átutalja.

(2) A lakossági önerő befizetésének elmaradása a beruházás meghiúsulását eredményezi, a befizetett összeget a jogosultaknak 15 napon belül kamatmentesen vissza kell fizetni.

(3) A lakossági önerő befizetésének elmaradása miatt meghiúsult útépítés helyett a pályázaton részt vett, de pénzügyi fedezet hiányában elutasított pályázat támogatható.

(4) A polgármester az adott gazdasági éven belül engedélyezheti a lakossági önerő részletekben történő megfizetését. A részletfizetés feltétele a lakossági önerő 30 %-ának megfizetése a kivitelezési munkák megkezdéséig. A fennmaradó összeg részletekben történő megfizetésére a polgármester megállapodást köthet.

(5) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy rendkívül indokolt esetben a kivitelezési munkák befejezéséig módosítsa a részletek megfizetési határidejét.

(6) A szociálisan rászorult ingatlantulajdonosok részére a képviselőtestület előtakarékossági formát vezet be. A polgármester az ingatlantulajdonossal megállapodást köthet, mely tartalmazza a lakossági önerő 17 hónapon keresztül, havi egyenlő részletekben történő megfizetési kötelezettségét.

9. §.

Az útépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkálatokat akkor lehet elkezdeni, amikor a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet teljes összege (a lakossági önerő és az önkormányzati hozzájárulás) az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

10. §

A fedezet hiányában elutasított pályázatokat - amennyiben azt az építőközösség a továbbiakban is fenntartja - az önkormányzati hivatal a következő évben az új pályázatokkal együtt elbírálásra és döntésre ismételten előterjeszti

IV.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás

11. §

(1) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint két harmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek az út használatba adását követően az útépítési érdekeltségi hozzájárulást (továbbiakban: hozzájárulást) kötelesek fizetni.

(2) A hozzájárulás összege azonos az együttműködésben résztvevő által megfizetett egy telekre jutó költséggel.

(3) A hozzájárulást annak az út használatában érdekelt magánszemélynek, jogi személynek kell megfizetnie, aki a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában az érintett ingatlan tulajdonosa.

(4) A hozzájárulás megfizetéséről, a megvalósult út műszaki átadása napjától számított 6 hónapon belül, a képviselőtestület által átruházott hatáskörben, a polgármester határozatban dönt.

(5) A kötelezettnek az érdekeltségi hozzájárulás összegét egy összegben, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.12. §

(1) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester a kötelezett kérelmére legfeljebb 18 hónap időtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyezhet. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes megfizetése előtt kívánja elidegeníteni, úgy a még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.

(2) A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani az önkormányzathoz.

(3) Késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt hozzájárulást kell megfizetni.

(4) Jelen rendeletben a hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó mindenkori törvényi rendelkezések az irányadóak.

13.§

A beszedett útépítési érdekeltségi hozzájárulás az önkormányzatot illeti meg, amelyet az Útépítési Alapba kell utalni.

V.

Tulajdoni rendelkezések

14. §

(1) A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út tulajdoni helyzetét a használatba vételtől számított 90 napon belül rendezni kell.

(2) A szakszerű folyamatos karbantartás, felújítás a tulajdonos feladata.

VI.

Záró rendelkezés

15. §.

Ez a rendelet 2017. szeptember 28. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a magánerős lakossági útépítés szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 15/1996. (IX. 24.) önkormányzati rendelet.


                          Molnár Sándor                                   dr. Petri Béla

                           polgármester                                          jegyző