Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (VI. 30.) számú rendelete

a dohányzás és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról

Hatályos: 2014. 02. 27

[1][2]


Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a dohányzás tilalmáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya Vésztő város közigazgatási területére terjed ki.Értelmező rendelkezések


2. § 


E rendelet alkalmazása szempontjából: 

  1. játszótér: az a külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.
  2. park: a jelen rendelet 1. számú mellékletében parkként meghatározott terület.
  3. dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.
  4. dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány vagy egyéb, külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.
  5. nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. §-ában meghatározott intézmény.
  6. közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású intézmény.

g.[3]szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek
felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

A játszótereken, parkokban és a közvetlen környezetükben történő dohányzás tilalma


3. §


(1) Tilos a dohányzás az 1. számú mellékletben felsorolt játszótereken, parkokban továbbá e területek természetes vagy fizikai határvonalától számított 10 méteres távolságon belül.  


(2) A tilalomra a terület fenntartója köteles a látogató vagy használó személyek figyelmét tiltó tábla elhelyezésével felhívni.

Az intézmények közvetlen környezetében történő dohányzás tilalma


4. §


(1) Tilos a dohányzás a 2. számú mellékletében felsorolt nevelési, oktatási és közművelődési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok telekhatárától számított 10 méteres távolságon belül a közterületen.


(2) A tilalomra az intézmény fenntartója köteles tiltó tábla elhelyezésével felhívni a figyelmet.A közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalma


5. §[4]


(1) Közterületen – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – tilos a szeszes ital fogyasztása.


(2) A szeszes ital fogyasztásának tilalma nem terjed ki:

a)   az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységekre, annak előkertjére, kitelepülésének területére nyitvatartási időben;

b.)  engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a rendezvény ideje alatt.

c.)  a lakodalmas menetekre.


6. §[5]


(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt - amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek - a 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(6) A közigazgatási hatósági eljárás

a)valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b)mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c)jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.”


6/A. §[6]


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályai betartásának elmulasztása, megszegése esetén az elkövető

a)ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy

b)százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelő jogosult. Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni.

(4) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(5) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

(6) Pénzbírság kiszabása helyett a jogsértő állapot megszüntetése iránti felhívás is alkalmazható, amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabály, illetve a hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével, vagy a jogszerű állapot helyreállításával is orvosolható.

(7) A helyszíni bírság összegét az erre szolgáló készpénz átutalási megbízás átvételének, vagy a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 15 napon belül a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.”


6/B. §[7]

Aki

a)a jelen rendelet 1. számú mellékletben felsorolt játszótereken, parkokban továbbá e területek természetes vagy fizikai határvonalától számított 10 méteres távolságon belül dohányzik, vagy

b)a jelen rendelet 2. számú mellékletében felsorolt nevelési, oktatási és közművelődési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok telekhatárától számított 10 méteres távolságon belül a közterületen dohányzik

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


Záró rendelkezés 


7. §[8]


Jelen rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba. 
                     Molnár Sándor                                                 Dr. Petri Béla

polgármester                                                     jegyző
1. számú melléklet
Játszóterek, parkok


Művelődési Központ mögötti játszótér (35 hrsz.)


Református templom melletti játszótér (2 hrsz.)


Szabadság téren lévő játszótér (3295/5 hrsz.)


Vésztő-Mágor történelmi emlékhelyen lévő játszótér (0182 hrsz.)


Danckai hagyományőrző sétánynál (Szilér u. – Várdomb u. között) lévő park (1415 hrsz.)


Széchenyi u. – Arany J. u. találkozásánál lévő park (107 hrsz.)2. számú melléklet
Nevelési, oktatási és közművelődési intézményekBartók Béla Nevelési Központ Szabó Pál Általános Iskolája


Központi oktatási egység: 5530 Vésztő, Vörösmarty u. 1-7. (311 hrsz.)

Kóti iskola: 5530 Vésztő, Kóti út 24. (1150 hrsz.)

Bartók iskola: 5530 Vésztő, Bartók tér 2-4. (20/4 hrsz.)

Móra iskola: 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 124. (1965 hrsz.)


Bartók Béla Nevelési Központ „Négyszínvirág” Óvodája és Bölcsődéje


Központi óvoda: 5530 Vésztő, Kosuth L. u. 62. (1471 hrsz.)

Komlódi-falvi óvoda: 5530 Vésztő, Békési út 36-38. (2472 hrsz.)

Körösparti óvoda: 5530 Vésztő, Kóti út 41. (1218 hrsz.)

Tarlódombi óvoda: 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 124. (1965 hrsz.)


Bartók Béla Nevelési Központ  Egységes Pedagógiai Szakszolgálata


5530 Vésztő, Rákóczi u. 2. (1474 hrsz.)


Bartók Béla Nevelési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája


5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47. (35 hrsz.) 


Bartók Béla Nevelési Központ Sinka István Művelődési Központja és Városi Könyvtára


5530 Vésztő, Kossuth L. u. 43-47. (35 hrsz.), (a Művelődési Ház vonatkozásában a dohányzás nevelési időn kívül és a közterületen kijelölt helyen megengedett.)


Városi Könyvtár: 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 49-51. (41/1 hrsz.)


Vésztői Református Egyház Kis Bálint Általános Iskolája


5530 Vésztő, Bartók tér 2-4. (20/3 hrsz.)


„Jó Pásztor” Keresztyén Általános Iskola, Felnőttképzési Központ és Családok Átmeneti Otthona


5530 Vésztő Mágor tanya (0130/4 hrsz.)[1]

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 29-i ülésén fogadta el.

[2]

A rendelet elnevezését módosította a 24/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[3]

Beiktatta a 24/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[4]

Módosította a 24/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[5]

Módosította a 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. február 27. napjától.

[6]

Beiktatta a 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. február 27. napjától.

[7]

Beiktatta a 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. február 27. napjától.

[8]

Módosította a 24/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. október 1. napjától.