Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 05. 22 - 2019. 05. 23

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §                  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.)önkormányzati rendelet 

                       (a továbbiakban: Rendelet) 4. A Képviselő-testület  ülései alcíme az alábbi 12/A §-sal egészül ki:

      „12/A. §   (1)    A Képviselő-testület a Hivatalhoz tartozó társtelepülésekkel együttes testületi ülést tart a

                             Hivatalt, illetve mindegyik önkormányzatot érintő ügyekben. Indokolt esetben az  

                             együttes testületi ülésen az egyes településeket érintő ügyek is megtárgyalhatók.

(2)     Az együttes képviselő-testületi ülést a székhely település polgármestere hívja össze

         elsősorban a Hivatal nagytermébe. Indokolt esetben a polgármester az együttes testületi

         ülést egyéb, a Hivatalhoz tartozó települési helyszínre is összehívhatja. Az együttes

         képviselő-testületi ülést a székhely település polgármestere, akadályoztatása esetén

         bármely társtelepülés polgármestere vezetheti.

(3)      Az együttes ülés határozatképes, ha az önkormányzatok képviselő-testületei külön-külön

         határozatképesek. Az együttes testületi ülésen hozott döntéseket mindegyik          

         önkormányzat képviselő-testülete külön-külön határozatába foglalja.

(4)      Az együttes testületi ülésre a jelen rendeletben leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni.”


2. §      (1)       A Rendelet 8. Közmeghallgatás alcímének 16. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)      A közmeghallgatásra a nyilvános testületi ülésre vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.”

  (2)      A Rendelet 8. Közmeghallgatás alcíme az alábbi 16/A. §-sal egészül ki.

„16/A. §           (1)             A képviselő-testület a lakosság, az egyesületek közvetlen

tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonás érdekében lakossági fórumokat tarthat.

   (2)            A lakossági fórum lehet

a) a lakosság egészét vagy jelentős részét érintő feladat megvitatását szolgáló jogszabályban meghatározott településpolitikai fórum, továbbá

b) a lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető tanácskozás.

    (3)           A képviselő-testület az éves munkaterv elfogadásakor dönt arról, hogy az

                  állampolgárok mely körének, mely szakmai rétegnek, illetve mely szervezetnek a

                  véleményét kell megkérnie a döntés előkészítése során. A fórum tervezett időpontját

                  és helyszínét a munkatervben kell meghatározni.

    (4)          A lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a fórum tényleges

                  időpontjáról, helyszínéről és tárgyáról annak megtartása előtt legalább 7 nappal. A

                  fórumot a polgármester hívja össze és vezeti le. A Hivatal kijelölt köztisztviselője a

                  lakossági fórumokról emlékeztetőt készít, amely tartalmazza a fontosabb

                  megállapításokat, észrevételeket és a kisebbségi véleményeket.”


3. §      (1)       A Rendelet 94. §

  a) (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„94. §   (1) A képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott

kötelezettség megszegése esetén, amennyiben két egymást követő testületi ülésen nem jelenik meg és távolmaradása a (3) bekezdésben meghatározottak alapján nem minősül igazolt hiányzásnak, az adott hónapra járó tiszteletdíjának 70%-ára jogosult.”

                        b) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3) A testületi ülésről való távolmaradás az alábbi esetekben tekinthető igazoltnak:

a) orvosi kezelés, betegség, kórházi tartózkodás esetén,   

b) a képviselő családjában bekövetkező haláleset esetén,

     c) a rendkívüli ülésről való távolmaradás abban az esetben, ha a rendkívüli testületi ülésre szóló meghívó az ülést megelőző öt napon belül kerül közlésre,

     d) utazás megkezdése előtt legalább öt naptári napot megelőzően bejelentett külföldi tartózkodás,

         belföldi üdülés, kiküldetés, továbbképzés, valamint hatósági, bírósági idézésen való megjelenési  

         kötelezettség,

e) halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság.”

            (2)       A Rendelet 95/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)      Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását az (1) bekezdésben meghatározottak alapján előzetesen nem jelenti be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.”

            (3)       A Rendelet 22. §

a) e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) amennyiben a tárgyalt napirendi pont alapján indokolt a Siófoki Járási Hivatal vezetőjét,”

b) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„g) a ságvári székhelyű bejegyzett társadalmi szervezetek vezetőit azon bizottsági és képviselő-testületi üléseken tárgyalt napirendek tárgyalásakor, amely napirendek az alapszabályuk szerinti tevékenységi körüket érintik,”

            (4)       A Rendelet 67. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) a ságvári székhelyű bejegyzett társadalmi szervezetek vezetői, amennyiben a tárgyalt napirendi pont az alapszabályuk szerinti tevékenységi körüket érinti”

(5)         A Rendelet 14. § (2) bekezdésében az „időpontját” szövegrész helyébe a „tervezett időpontját” szöveg lép.

  (6)         A Rendelet „8. Közmeghallgatás” alcíme helyébe a „8. Közmeghallgatás, lakossági fórum” alcím lép.

  (7)         A Rendelet 63. § (2) bekezdésében „a www.sagvar.hu” szövegrész helyébe a „www.njt.hu és 

               www.sagvar.hu” szövegrész lép.

4. § Hatályát veszti

a) a Rendelet 22. § f) pontja,

b) a Rendelet 119. § k) pontja.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                          Kecskés Gábor                                                         Budainé Vajk Ildikó

                           polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 21. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. május 21.


                                                                                                         Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző