Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (IX.10.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 7/2011(II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 10 - 2018. 09. 11

Ságvár Község területén lévő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják. A közterületek felől látható épületeken, építményeken, a rendeltetésszerűen hirdetésre, reklámcélra szolgáló berendezések elhelyezésére - mivel jelentősen befolyásolja a településképet - helyi előírásokat szükséges alkotni. Ezek szem előtt tartásával az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


A 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (7) bekezdésben megjelölt esetekben a közterület használatát a Közös Önkormányzati Hivatalban előzetesen be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a (7) bekezdés h) pontjában foglalt esetre.”


  1. §


A 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Az engedély megadásával egyidejűleg az engedélyező megállapodást köt a közműtulajdonossal, illetőleg a kezelővel, vagy üzemeltetővel az azonnali beszedési megbízás, vagy azzal egyenértékű más beszedési mód érvényesíthetőségére vonatkozóan, a Közös Önkormányzati Hivatal által, a hozzájárulást kérő helyett esetlegesen elvégzett munkák költségeinek behajtására.”


  1. §


A 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.”

  1. §

A rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

  1. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


            Kecskés Gábor                                                                 Budainé Vajk Ildikó

              polgármester                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 10. napján 15 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. szeptember 10. napján                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                               jegyző1. melléklet a 15/2018 (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díj:

Közterület-használati díjak
(A közterület-használati díjak az Áfát nem tartalmazzák!)

Hivatkozás

Közterület-használat célja

Díj mértéke

R.4.§ (6) a)

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető)

1.000 Ft/m2/hó

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése

1.000 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) b)

önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó (világító és világítás nélküli) és mobil figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdető-berendezés elhelyezése


1.000 Ft/m2/hó


R.4.§ (6) c)

árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes elhelyezésére [minimum 5 m2]

800 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) d)

elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása

800 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) e)

alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése

5.000Ft/egység/nap

R.4.§ (6) f)

a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása

800 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) g)

vendéglátó-ipari előkert

800 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) h)

kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység folytatása

250 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) i)

javításra váró személygépkocsik tárolása

200 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) j)

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag – 72 órát meghaladó – tárolása

100 Ft/m2/nap


R.4.§ (6) k)

a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan fenyőfa közterületi árusítására

800 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) l)

minden egyéb esetben, amelyre engedély adható

egyedi kölcsönös megállapodás alapján