Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28 - 2019. 03. 01

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 1 580 457 079 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 1 580 457 079 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a)     467 862 883 forint költségvetési bevétellel,

b)  1 112 756 220 forint költségvetési kiadással,

c)  – 644 893 337 forint költségvetési egyenleggel, ebből

ca)     93 162 237 forint működési hiánnyal,

cb)   551 731 100 forint felhalmozási hiánnyal,

d)  1 107 110 612 forint finanszírozási bevétellel,

e)     467 700 859 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.


A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok


a)

456 273 890 forint

Működési költségvetés módosított kiadásai

aa)

133 430 500 forint

Személyi juttatások

ab)

26 658 090 forint

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac)

183 600 900 forint

Dologi kiadások

ad)

6 016 000 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae)

106 568 400 forint

Egyéb működési célú kiadások, ebből

aea)

472 000 forint

Előző évi elszámolásból származó befizetések

aeb)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

aec)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aee)

98 284 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

aef)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

aeg)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint

Árkiegészítések, támogatások

aei)

0 forint

Kamattámogatások

aej)

7 812 400 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

b)

639 268 100 forint

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)

639 268 100 forint

Beruházások, ebből

baa)

553 790 000 forint

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

0 forint

Felújítások, ebből

bba)

0 forint

EU-s forrásból felújítás

bc)

0 forint

Egyéb felhalmozási kiadások, ebből

bca)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

bcb)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

bcc)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bcd)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

bce)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

bcf)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

bcg)

0 forint

Lakástámogatás

bch)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)

17 214 230 forint

Tartalék

d)

467 700 859 forint

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. § A Rendelet 1.-1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.-9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei helyébe e rendelet 1.-1.4.,2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei lépnek.


3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


             Kecskés Gábor s.k.                                                          Budainé Vajk Ildikó s.k.

                           polgármester                                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. február 27.

                                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                                                   jegyző