Ságvár Község Önkormányzatának 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 05. 27

Intézményi téritési díj

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) által közvetlenül ellátott és a Társulás fenntartásában lévő Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott ellátási területekre és az ellátást igénybe vevőkre.

2. A személyes gondoskodás formái

2. § (1) A Társulás által biztosított személyes gondoskodás formái:

 • a) szociális alapszolgáltatások,
  • aa) étkeztetés,
  • ab) házi segítségnyújtás,
  • ac)
 • b) gyermekjóléti alapellátások
  • ba) bölcsőde,
  • bb)

(2)[3] A Társulás az általa fenntartott Intézmény útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21., 21/A. és 21/B. §-aiban meghatározott gyermekétkeztetést.

(3) A Társulás által biztosított egyéb ellátások:

 • a) munkahelyi étkeztetés,
 • b) közétkeztetés.

3. § (1) A 2. § a) pont aa) alpontja és a b) pont ba) alpontja szerinti ellátásokat a Társulás a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett ellátásokat a Társulás közvetlenül biztosítja.

3. Az ellátás igénybevételének módja

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. A 2. § b) pont ba) alpontja szerinti ellátások iránti kérelmet ellátást nyújtó Intézmény az intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett, a Társulás által közvetlenül ellátott szolgáltatások iránti kérelmet a Társulás elnökéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat és mellékleteket.

(4) Az ellátást biztosító intézmény egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító okiratában és a működési engedélyében meghatározott ellátási területről fogadhat ellátási igényeket.

4. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdések

5. § (1)[4] A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási forma szerinti megállapodást köt azt ellátást biztosító intézménnyel, Társulással. A megállapodás megkötésére az Intézmény esetében az intézményvezető, a Társulás esetében a Társulás elnöke jogosult.

(2) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:

 • a) a szolgáltatás nyújtásának helye,
 • b) az ellátás időtartama,
 • c) a térítési díj összege, megfizetésének módja és határideje,
 • d) a megállapodás megszűnésének esetei.

5. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei

6. § Az Intézmény és a Társulás által külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei:

 • a) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
 • b) a háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,
 • c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli.

6. Az ellátás megszüntetésének esetei, módjai

7. § (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az intézményvezetőnél, illetve a Társulás elnökénél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2) Az intézményvezető, illetve a Társulás elnöke megszünteti az ellátást:

 • a) ha másik ellátási forma indokolt,
 • b) az ellátott halála esetén,
 • c) két hónapot meghaladó térítési díj megfizetésének elmaradása esetén,
 • d) ha a szolgáltatás biztosítása a továbbiakban nem indokolt.

(3) Az ellátás megszüntetésről az intézményvezető, illetve a Társulás elnöke írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőséget. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó, vagy a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

(4) Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről; továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; valamint a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

7. A szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak

8. § (1) Az intézmény és a Társulás által nyújtott szociális alapszolgáltatásokért és gyermekjóléti alapellátásokért, a gyermekétkeztetésért és egyéb szolgáltatásokért a rendelet 1. mellékletében szereplő intézményi térítési díjat kell fizetni.

(2)[5] ,[6] A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell befizetni az intézmény és a Társulás elszámolási számlájára.

9. § (1) A térítési díj megfizetésére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyek kötelesek.

(2) A munkahelyi étkezésért és a közétkezésért fizetendő térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevő köteles megfizetni.

10. § Az ingyenes ellátásban részesülők körét, az adandó kedvezmények körét, valamint az ellátás szabályait a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

11. § [7] (1) A térítési díjak összegére vonatkozó díjcsökkenés, díjelengedés a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel nem kerül megállapításra.

(2) A Társulás a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában biztosított házi segítségnyújtást az igénybevevők részére térítésmentesen biztosítja.

8. Étkezés

12. § (1)[8]

(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud és:

 • a) a 65. életévét betöltötte, vagy
 • b) korhatárra tekintet nélkül, akinek
  • ba) egészségi állapota, vagy

bb) a fogyatékossága, vagy

bc) a szenvedélybetegsége, vagy

bd) hajléktalansága, vagy

be) pszichiátriai betegsége indokolja.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásra részben képes.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalanszállás.

13. § A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:

 • a) a 12. § (2) bekezdés ba) pontban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
 • b) a 12. § (2) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
 • c) a 12. § (2) bekezdés be) és bc) pontokban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus, szakorvosi szakvéleményt,
 • d) a 12. § (2) bekezdés bd) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás.

14. § Az ellátás módja lehet:

 • a) helyben étkeztetés,
 • b) meleg étel elvitele saját éthordóban,
 • c) meleg étel házhoz szállítása saját éthordóban térítés ellenében.

15. § A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetéséért az ellátást igénybe vevők a rendelet 1. melléklete szerinti térítési díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a jogosult megfelelő jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

9. Gyermekétkeztetés

16. § [9] A gyermekétkeztetést a Társulás a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

10. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat

17. § [10]

18. § [11]

11. Bölcsőde

19. § (1) A bölcsődei ellátást a Társulás a Gyvt. 41-42 §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(2) A Társulás a bölcsődei gondozásért intézményi térítési díjat nem állapít meg. A bölcsődei gyermekétkezésért a rendelet 1. mellékletében meghatározott intézményi térítési díjat kell fizetni.

12. Házi segítségnyújtás

20. § [12]

21. § A házi segítségnyújtást az alábbi személyek vehetik igénybe:

 • a) azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • b) azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • c) egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt igénylik,
 • d) azok, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

22. § (1)[13]

(2)[14] A házi segítségnyújtás keretén belül kiegészítő szolgáltatásként ebédkihordás is igényelhető.

23. § A szociális alapellátás keretében biztosított házi segítségnyújtásért az ellátást igénybe vevők a rendelet 1. melléklete szerinti térítési díjat kötelesek fizetni. Amennyiben a jogosult megfelelő jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díjat a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

24. § (1) A Társulás a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról szociális gondozó alkalmazása útján gondoskodik.

(2) A szociális gondozó feladata:

 • a) a rászoruló személyek otthonukban történő ellátása,
 • b) az otthoni környezet rendjének biztosítása,
 • c) az ellátott egészségügyi állapota miatt megkívánt együttműködés a háziorvossal és más orvosi ellátást biztosító egészségügyi szervekkel,
 • d) a rászoruló étkezésének biztosítása, a szociális étkeztetés igénybevételével.

25. § A házi segítségnyújtás ellátása megszűnik:

 • a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,
 • b) az ellátott egészségi állapotának javulása esetén,
 • c) az ellátott halálával,
 • d) a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet esetén,
 • e) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.

13. A Társulás által nyújtott egyéb szolgáltatások

26. § A Társulás a rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt egyéb szolgáltatásokat a fenntartásában lévő Intézmény útján biztosítja.

27. § (1) Az egyéb szolgáltatások közül a munkahelyi étkeztetést a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, Ságvár Község Önkormányzata, Som Község Önkormányzata, Nyim Község önkormányzata, a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás alkalmazásában lévő közalkalmazottak, és egyéb munkavállalók, a ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és dolgozói vehetik igénybe.

(2) A nyugdíjas közétkeztetést Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező helyi lakosok vehetik igénybe.

(3) A vendég közétkeztetést bármely természetes személy igénybe veheti.

(4)[15] A vendég közétkeztetés esetében az intézményvezető egyedi megállapodás alapján a rendelet 1. mellékletében a vendég közétkeztetés esetében meghatározott térítési díjnál magasabb összeget is megállapíthat.

14. Záró rendelkezések

28. § (1) A rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszíti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról szóló 1/2008 (II.01.) önkormányzati rendelete, Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (IV.01.) önkormányzati rendelete a saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyagnormájának és térítési díjának megállapításáról, valamint a szociális ellátásokról szóló 17/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja és 12-15. alcímei.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993 (II.17.) korm.rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

1. melléklet 1. melléklet

1. A szociális alapellátások intézményi térítési díjai[16]

A.
Szociális alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.

Étkeztetés

1.1.

Étkezés
helyben történő fogyasztás esetén

539,37-Ft/ellátási nap

685,- Ft/ellátási nap

1.2.

Étkezés
saját éthordóban történő elvitel esetén

539,37-Ft/ellátási nap

685,- Ft/ellátási nap

1.3.

Étkezés
saját éthordóban történő kiszállítással

539,37-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

685,- Ft/ellátási nap + kiszállítás

4.

Házi segítségnyújtás

0,-Ft/ gondozási óra

0,-Ft/ gondozási óra

2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

2.

Bölcsőde gondozási díj

0,- Ft/ellátási nap

0,- Ft/ellátási nap

3.[17]

Bölcsődei gyermekétkeztetés

354,33-Ft/ellátási nap

450,-Ft/ellátási nap

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.

Óvodai gyermekétkeztetés

393,70-Ft/ellátási nap

500,-Ft/ellátási nap

2.

Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi

409,45-Ft/ellátási nap

520,-Ft/ellátási nap

5.

Általános iskolai tanuló étkeztetése menza

314,96-Ft/ellátási nap

400,-Ft/ellátási nap

4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

1.

Munkahelyi étkeztetés

539,37-Ft/ellátási nap

685,-Ft/ellátási nap

2.

Közétkeztetés, nyugdíjas

649,60-Ft/ellátási nap

825,-Ft/ellátási nap

3.

Közétkeztetés, nyugdíjas kiszállítással

649,60-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

825,-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

4.

Közétkeztetés, vendég

787,40-Ft/ellátási nap

1 000,-Ft/ellátási nap

5.

Közétkeztetés, vendég, helyben fogyasztással

539,37-Ft/ellátási nap

685,-Ft/ellátási nap

3. Egyéb szolgáltatás térítési díja

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

6.

Kiszállítás

102,36-Ft/adag

130,-Ft/adag


[1] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[2] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[3] Módosította a 2/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.03.01-től.
[4] Módosította a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[5] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[6] Beiktatta: 24/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. 01.01-től.
[7] Módosította az 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 24-től.
[8] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[9] Módosította a 2/2020. (I. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.01-től.
[10] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[11] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[12] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[13] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[14] Módosította a 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 01. 01-től.
[15] Beiktatta az 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 02. 24-től.
[16] Módosította a 30/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 1-től.
[17] Módosította az 1/2021. (I. 05.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2021. január 5. 12 óra 01 perctől. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
[18] Módosította az 1/2021. (I. 05.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2021. január 5. 12 óra 01 perctől. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.