Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

26/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

26/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

2021.01.01.

a helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4. életvitelszerű ottlakás: a természetes személy adózó az adóhatóság felé bejelentett lakóingatlanát használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, az életviteléhez szükséges tevékenységeket itt folytatja, ezen lakóingatlan vonatkozásában éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe. A lakóingatlan életvitelszerű használatának igazolása történhet: az adózó lakcímkártyájának bemutatásával, amelyen az adózással érintett ingatlan az adózó lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként szerepel, vagy az adózó nevére szóló, az adóévet megelőző év 12 havi közüzemi számláival.”
(2)
(3)A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az adó évi mértéke:
a)épülettel be nem épített telek, telekrész esetén:
aa)
ab)
ac)a 10 000 m2 feletti telekrészre 1 forint/m2.
b)
(4)
(5)
(6)
(7)A Rendelet 6. §-ában szereplő „telek” szövegrész helyébe a „telek, telekrész” szöveg lép.

2. § Hatályát veszíti a Rendelet 2. §-ának 5. pontja.

3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.