Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló. 3/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 06. 01

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapítottKöltségvetési bevételét


            -2.018.180 Ft-tal


Költségvetési kiadását


             5.863.910 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

   433.846.719 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.036.335.472 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből   működési hiány

             felhalmozási hiány

  - 602.488.753 Ft-ban

      31.843.753 Ft

    570.645.000 Ftezenkívül 1.008.189.612 Ft finanszírozási bevétellel valamint 405.700.859 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok


       377.902.590 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

       130.455.500 Ft

Személyi juttatások

         25.767.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

       116.889.000 Ft

Dologi kiadások

           5.390.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

         99.401.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

              472.000 Ft

  •        ebből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

                         0 Ft

                       Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

            0 Ft

                       Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

            0 Ft

                       Visszatérítendő támogatások,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

         97.823.000 Ft

                       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

          0 Ft

                       Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

          0 Ft

                       Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

          0 Ft

                       Árkiegészítések, támogatások

                        0 Ft

                       Kamattámogatások

          1.106.000 Ft

                       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

      657.985.000 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

      657.985.000 Ft

Beruházások

      576.415.000 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

                        0 Ft

Felújítások

          0 Ft

 -      ebből:  EU-s forrásból felújítás

          0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

          0 Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

          0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                        0 Ft

                    Lakástámogatás

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

             447.882 Ft

Tartalék

      405.700.859 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2.§


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz.,  2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.1.sz., 9.1.1.sz., 9.1.2.sz., 9.1.3.sz., 9.2.sz., 9.2.1.sz., 9.2.2.sz,. 9.2.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.                            Budainé Vajk Ildikó                                                 Kecskés Gábor  

                                    jegyző                                                                   polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. május 30.


                                                                                                 Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                              jegyző