Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.3.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2018. 08. 04 - 2019. 04. 29

Alsóörs község Önkormányzata Képviselő testületének

7/2018. (VIII.03) önkormányzatirendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról


Alsóörs község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya azon magyar állampolgárokra terjed ki, akik Alsóörs községben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és életvitelszerűen a településen élnek, s azon nem magyar állampolgárokra terjed ki, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a község területén tartózkodó hajléktalanokra.


2. Támogatás mértéke, feltételei


2. §. (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:

    a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időskorúak járadékára jogosult, vagy    

    c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

    d) települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy

    e) akinek jövedelme az önkormányzat a szociális ellátásokrólszóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése szerint a krízis támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.

    f) 80 év feletti egyedülálló vagy

    g) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel vagy

    h) önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került


(2) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 1m3 legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat az Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetközreműködésével, gépjárművel a kérelmező lakóhelyére szállítja.

(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


3. § (1) Támogatási kérelmet 2018. december 31-ig lehet benyújtani az önkormányzat részére.A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatási kérelmeket a polgármester bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján folyamatosan, de legkésőbb 2019. január 15- ig.

(3) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ a), b), c), d), h) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) f) g) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d), h) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.


3. Eljárási szabályok


4. § (1) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához a kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatal előkészíti. 

(2) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló határozat másolatát a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjára alapított támogatási kérelem esetén.

(3)A kérelmet e rendelet 1.számúmellékleteszerintinyomtatványkitöltésévelkellbenyújtani. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5nap áll rendelkezésre, melyre a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás megjelölésével.


4. Vegyes és átmeneti rendelkezések


5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. április 30-án hatályát veszti.                Hebling Zsolt            Báró Béla

                polgármester              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2018.augusztus 03 -án kihirdettem:


  1. számú melléklet a 7/2018. (VIII.03) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM


Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához


Segélykérő neve: …………………………………………………………………………………

Születési neve: ………………………………………………………………………………………

Szül.helye, ideje: …………………………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………..…

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………

TAJ száma: ………………………………………………………………………………………………………

Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………………………


A kérelmező családi körülménye:

  • egyedül élő
  • nem egyedül élő


A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ......... fő


Név

Születési helye, ideje

Anyja neve


II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


 A.

 B.

 C.


 A jövedelem típusa

Kérelmező

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

 1.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó 2.

 Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6.

 Egyéb jövedelem 7.

 Összes jövedelem
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociálisigazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történőfelhasználásához.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak

megfelelnek.


Alsóörs, ……év ……………hónap……nap....................................................        .............................................................


kérelmező                                             a háztartás nagykorú tagjainak aláírása                                                        aláírása


Vagyonnyilatkozat


  1. A kérelmező személyes adatai


Neve:................................................................................................................


Születési neve: ........................................................................................................................


Anyja neve: ........................................................................................................................


Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................


Lakóhely: ........................................................................................................................


Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………………………………


Társadalombiztosítási azonosító Jele: ......................................................................................................................


II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

 


  1. Ingatlanok


1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)


2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

 


  1. Egyéb vagyontárgyak


Gépjármű: '


  1.  személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft


  1.  tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap


...............................


aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


Előzetes hatásvizsgálat, indokolás, véleményeztetés


Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének

a szociális tűzifatámogatás igényléséről szóló rendelete


1. Előzetes hatásvizsgálat


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

         - társadalmi hatása: A szociálisan rászorultak tüzelő ellátása biztosítható a juttatással.

- gazdasági hatása: nincs lényeges hatás.

- költségvetési hatása: A saját erőt a képviselő-testület 2018.évi költségvetésében biztosítja.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a kérelem döntésre előkészítésével és a döntés végrehajtásával, valamint a pályázat elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A kérelmezők száma az elmúlt évekből kiindulva nem túl magas, emiatt az ezzel járó feladatok biztonsággal elláthatók.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező, ha a pályázati forrást az önkormányzat fel akarja használni.

- a rendelet elmaradásának következménye a pályázati forrás visszafizetésének kötelezettsége.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.


2. Indokolás

A rendelet célja:

  • az állam által biztosított szociális tűzifa rendeltetés szerinti felhasználása.


Részletes indokolás:

1.§ A szociális célú tűzifa juttatásra Alsóörs községben élők jogosultak, ha egyébként települési támogatás benyújtására jogosultak. Egy háztartásban élők közül csak egy fő kaphat tűzifát, legfeljebb 5 m3 mennyiségben, a fűtési szezonban egy alkalommal és természetbeni ellátás formájában. Rendkívüli helyzetben lévőknek hivatalból is indítható tűzifa juttatás.

2.§ A pályázati kiírás szerinti előnyöket biztosítják az aktív korúak, az időskorúak járadékában és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Előnyben részesítendők a szerény egy főre eső jövedelemmel rendelkezők.

3.§- 4.§ A kérelmet a rendelet szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni legfeljebb 2018.december 31-ig. Az elbírálásra egyébként a települési támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A döntést a polgármester hozza meg. A döntés után a tűzifa házhoz szállításáról az önkormányzat térítés mentesen gondoskodik.

5.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019.április 30-án hatályát veszti.


A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.


3. Véleményeztetés

A rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.