Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28 - 2019. 02. 28

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet 6. §-ának 9. pontja és a V. fejezete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egy időben lép hatályba.”


2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


               Kecskés Gábor s.k.                                                         Budainé Vajk Ildikó s.k.

                           polgármester                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2019. február 27.


                                                                                                                       Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                                                   jegyző