Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2016. 12. 03

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet 6. §-ának 9. pontja és az V. fejezete 2019. január 1-jén lép hatályba.”


2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
                                     

                                     

                 Kecskés Gábor                                                                Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. december 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2016. december 1.                                                                                                                Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                          jegyző