Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 02

Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. Abban az esetben, ha a kérelmező jogosultsága már fennáll, akkor - új kérelem korábbi benyújtása esetén - az ismételten megállapított lakhatási támogatás a lejáratot követő hónaptól esedékes.”


2. §

A R. 17. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A rendelet 3. §-ában arra felhatalmazott, hatáskörrel rendelkező szerv rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak a kisfüzesi állandó lakóhellyel rendelkező személynek,

a) aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy

b) az a közeli hozzátartozó, aki az elhunyt személy eltemetésére köteles, de a temetési költség viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”


3. §

A R. a 17. §-t követően a következő 17/A. §-sal egészül ki:


Gyermekétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó települési támogatás

17/A. §

(1) Óvodai- és diákétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó, természetben nyújtott települési támogatás állapítható meg jövedelmi viszonyoktól függetlenül annak a személynek, akinek gyermeke óvodai nevelésben, (és) vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban vesz részt, igénybe veszi az óvodai vagy diákétkeztetést és nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként, az igénybe vett étkezésért fizetendő, a kérelmezőre irányadó intézményi térítési díj összege.

(3) A támogatás megállapítását a szülő által benyújtott kérelem előzi meg minden esetben.

(4) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően, az adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.

(5) A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a nevelési-oktatási intézmény az önkormányzat nevére kiállított számla alapján utólag közli az igénybe vett étkezések számát, a térítési díj összegét és ez alapján kerül sor a támogatás átutalására.”


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.