Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről

Hatályos: 2018. 06. 27 - 2018. 06. 27

Alsóörs Község Önkormányzatának 6/2018. (VI.27) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a lakosság véleményének megkérésével a következőket rendeli el:


  1. §  Alsóörs Község Önkormányzatának helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének 7. melléklete szerinti 07-es szabályozási terve, jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával módosul.


  1. § Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.


Alsóörs, 2018. június 27.                                                  Hebling Zsolt                                                                  Báró Béla

                                                  Polgármester                                                                     Jegyző

Mellékletek