Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 30 - 2020. 06. 30

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 420 202 127 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 750 699 827 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a)         420 202 127 forint költségvetési bevétellel,

b)         750 699 827 forint költségvetési kiadással,

c)       -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből

ca)         91 478 770 forint működési hiánnyal,

cb)       239 019 000 forint felhalmozási hiánnyal,

d)         342 021 313 forint finanszírozási bevétellel,

e)           11 523 543 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2)  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

a)

462 104 500 forint

Működési költségvetés módosított kiadásai

aa)

149 644 500 forint

Személyi juttatások

ab)

26 688 000 forint

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac)

156 815 000 forint

Dologi kiadások

ad)

5 330 000 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae)

123 309 000 forint

Egyéb működési célú kiadások, ebből

aea)

705 000 forint

Előző évi elszámolásból származó befizetések

aeb)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

aec)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aee)

122 104 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

aef)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

aeg)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint

Árkiegészítések, támogatások

aei)

0 forint

Kamattámogatások

aej)

500 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

b)

280 018 000 forint

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)

279 018 000 forint

Beruházások, ebből

baa)

266 722 000 forint

EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

0 forint

Felújítások, ebből

bba)

0 forint

EU-s forrásból felújítás

bc)

0 forint

Egyéb felhalmozási kiadások, ebből

bca)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

bcb)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

bcc)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bcd)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

bce)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

bcf)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

bcg)

0 forint

Lakástámogatás

bch)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)

8 895 397 forint

Tartalék

d)

11 523 543 forint

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3.,1.4., mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1.,           5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

(6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2.,5.2.1.,5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.


3. §      A rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.                              Kecskés Gábor                                                              Budainé Vajk Ildikó

                                polgármester                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján 10 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2020. június 30.

                                                                                                                    Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                                jegyző