Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 19

Kisfüzes Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Kisfüzes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §

(1) Kisfüzes Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                  26.093.399 Ft

 kiadási főösszege:                                                                   33.955.770 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                                  7.862.371 Ft

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                      921.785 Ft

            Előző évi pénzmaradvány                                               6.940.586 Ft


2. §

A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési bevétel                                                                         195.000 Ft

Sajátos működési bevétel                                                          2.520.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                                  17.937.838 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                        0 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás  értékű bevétel              6.362.346 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                           6.940.586 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                    15.549.349 Ft

      ezen belül: személyi juttatások                   7.670.400 Ft

                         munkaadókat terh. jár.             1.096.842 Ft

                         dologi jell. kiadások                 6.782.107 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                            3.775.639 Ft

     ezen belül:  működési célú                           3.678.806 Ft

 felhalmozási célú                                     96.833 Ft

Felhalmozási kiadások                                   14.630.783 Ft

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.

5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A karbantartási feladatokat az 5. melléklet részletezi.

6. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 6. melléklete határozza meg.


7. §

Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(4) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. §

2021. évben Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja  46.380 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.


Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek