Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VII.12.) önkormányzati rendelete

Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról 14/2013 (X. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 12 - 2018. 07. 13

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 10. § (2) bekezdésében és a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló 14/2013 (X.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő e rendelet 1. számú függelékében felsorolt gépekre.”


2.§ Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló 14/2013 (X.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

          „(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott gépek bérleti díja e rendelet 1. számú melléklete szerint kerül meghatározásra.”


3.§ (1) A Rendelet 2018. július 12. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

          (2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Ságvár, 2018. július 11.

                                     

                                     

               Kecskés Gábor                                                                                Budainé Vajk Ildikó

                polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2018. július 12.

                                                                                                       Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző